Hlavná Patrónka a Hlavná Vedúca SKr: Kráľovná rodiny
Je to Spoločenstvo patriace Márii Kráľovnej rodiny

Hlavný sviatok: Panna Mária Kráľovná /22.8./
Panna Mária Bohorodička /1.1./
Navštívenie Panny Márie u sv. Alžbety /2.7./
Nanebovzatie Panny Márie /15.8./
Sedembolestná Panna Mária /15.9./ (zvlášť na Slovensku)
Panna Mária Ružencová /7.10./
Nepoškvrnené počatie Panny Márie /8.12./
Nedeľa sv. rodiny /Vianoce/
Slávime a pripomíname si všetky slávnosti, sviatky a spomienky Nebeskej a našej Matky a Panny Márie Kráľovnej rodiny a pomoci.

Vybraté základné údaje o Nebeskej i našej Matke Panne Márii:
Mariológia – náuka o Panne Márii
O Márii sa môžeme niečo dozvedieť len keď vychádzame z Ježiša Krista a Mária nas vedie k Ježišovi.

Osobitná úloha: Matka Vykupiteľa
Zvláštne postavenie:
1)v jej dôstojnosti:
– tým, že je matkou Boha má najvyššiu dôstojnosť.
2)v jej zvláštnych výsadách:
a) nepoškvrnené počatie
b) dokonalá svätosť
c) oslávenie duše i tela
d) zvláštna úcta, nad-úcta – hyper-dúlia
e) večité panenstvo:
/virginitas mentis – panenské zmýšľanie
virginitas sensus – oslobodenie od nezriadených hnutí pohlavnej žiadostivosti
virginitas corporis – telesná neporušenosť/
3)v jej spolupôsobení na diele vykúpenia:
– tým, že počala a porodila Pána Ježiša, spolupôsobila na vykúpení.

Dogmy

Mária je skutočne a vo vlastnom zmysle Matkou Božou. /Efezský koncil, r. 431/
– Mária je skutočne Matkou
– Mária je skutočne Božou Matkou
– Mária je Bohorodička

Mária bola a ostala pannou: pred pôrodom, pri pôrode a po pôrode. /IV. Lateránsky koncil, r. 1215/
– Panna Mária bola pannou pred pôrodom: počala z Ducha Svätého, bez spolupôsobenia muža.
– Panna Mária ostala pannou pri pôrode bez porušenia svojej panenskej neporušenosti.
– Panna Mária ostala navždy pannou aj po pôrode.

Panna Mária bola uchránená nielen od dedičného hriechu, ale aj vždy a úplne od každého osobného hriechu. /Tridentský koncil, r. 1546/

Panna Mária bola bez poškvrny dedičného hriechu počatá. /pápež Pius IX., 8. 12. r. 1854/

Panna Mária bola s telom i s dušou vzatá do Nebeskej slávy. /pápež Pius XII., 1. 11. r. 1950/

Pápež Pius XII. r. 1942 zasvätil celé ľudské pokolenie Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a pre celú Cirkev ustanovil aj osobitný sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Prikázané Mariánske sviatky

1. január: Bohorodička Panna Mária
15. august: Nanebovzatie Panny Márie
8. december: Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Štátny sviatok SR
15. september: Sedembolestná Panna Mária
Panna a Matka Mária Kráľovná
Pri príležitosti 100 rokov od vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie pápež Pius XII. 1. novembra v roku 1954 korunoval rímsky milostivý obraz v chráme Santa Maria Maggiore s názvom „Salus Populi Romani“. Zároveň ustanovil nový mariánsky sviatok Panny Márie Kráľovnej, ktorý sa dovtedy už niekoľko rokov slávil vo viacerých biskupstvách. Dátum sviatku ustanovil na 31. mája. V obnovenom kalendári sa liturgická spomienka na Pannu Máriu Kráľovnú koná 22. augusta.
V tento deň si pripomíname, že Panna Mária porodila svetu Kráľa všetkých kráľov; Toho, ktorého ani smrť nepremohla a ktorý je Kráľom celého vesmíru, Ježiša Krista, Božieho Syna. Panna Mária nikdy nebola pod vládou hriechu a satan nemal nad ňou moc. Nazývame ju aj Kráľovnou anjelov a všetkých ľudí. Sv. Ján apoštol ju vo svojej Knihe zjavenia (Apokalypse) tiež opisuje ako Kráľovnú: „Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd“ (Zjv 12,1). Je Kráľovnou milosrdenstva, vďaka nej k nám prišla spása. Jej predobrazom je kráľovná Ester zo Starého zákona, ktorá tiež prosila za svoj ľud u kráľa. A keď sa jej kráľ pýtal, čo si najviac žiada, chcela len záchranu pre svoj národ. A kráľ jej vyhovel (Est 7,1-3). Božiu Matku si uctievame ako tú, ktorá za nás neprestajne oroduje a vyprosuje nám u Boha milosrdenstvo a vyslobodenie z otroctva a moci Zlého.
Kráľovná rodiny a pomoci, s láskou a dôverou, pod Tvoj ohranný plášť odovzdávame naše rodiny. Ochraňuj a oroduj za nás! Amen.