Ciele  SKr:

– sláva Božia a osobná spása členov rodiny;
– zjednocovanie a vyprosenie milosti a Božieho požehnania pre /slovenské/ celosvetové rodiny putujúce
do večného cieľa Oslávenej Cirkvi;
– spoznávanie a snaha žiť Božiu predstavu o rodine;
– formácia členiek Spoločenstva podľa vzoru Márie a svätých;
– uvedomenie si vlastnej hodnoty a hodnoty každej rodiny v Božích očiach;
– úsile o praktický katolícky život v rodine, v súlade s Božím slovom a učením Magistéria Katolíckej cirkvi.