Charizma a úloha SKr

Vzorom je Mária, Matka a Panna, služobnica Pána i manželka sv. Jozefa, ktorá sa z poslušnosti Bohu stala Kráľovnou.
Sv. Dominik Guzman začiatkom 13. storočia láskou bojoval proti bludom vtedajšieho sveta. Dnes bludy tohto sveta najviac ohrozujú rodinu. V charizme sv. Dominika s pomocou ochrany Matky Božej a na orodovanie ďalších patrónov SKr, úlohou každej kráľovnej rodiny je:
– láskou bojovať proti bludom súčasných rodín, čo je možné dosiahnuť len vtedy, ak odstránime bludy z vlastného srdca;
– byť vernou Katolíckej cirkvi a pápežovi, stále hlbšie spoznávať svoju vieru, spoznávať život Márie, spoznávať charizmu sv. Dominika a ďalších patrónov;
– spoznávať pravú vieru v Ježiša Krista a odhaľovať bludy – to, čo nie je v súlade s cestou, ktorá vedie do Nebeského kráľovstva;
– vlastnou modlitbou i životom smerovať k Bohu a ukazovať cestu iným za pomoci duchovných vodcov.