Organizačná štruktúra SKr

Cieľom Spoločenstva Kráľovná rodiny je poukázať na dôležitosť organizačnej štruktúry Cirkvi, ktorá sa dnes znevažuje. Z toho dôvodu je organizačná štruktúra Spoločenstva rovnaká s Cirkevnou štruktúrou.
Jednotlivé skupiny SKr vznikajú vo farnosti so súhlasom farára. Skupiny v dekanáte spadajú pod dekana a spoločenstva v diecéze pod diecézneho biskupa. Hlavou celosvetového Spoločenstva Kráľovná rodiny je pápež – svätý otec, čo nevylučuje zaradenie Spoločenstva Kráľovná rodiny do dominikánskej rodiny.
Odporúčame, aby jednu skupinu spoločenstva tvorilo najviac 30 členiek. Ak je členiek viac, treba ich rozdeliť na dve skupiny. Ak je spoločenstvo na veľmi malej dedine, môže vzniknúť skupina s malým počtom členiek.
Každá skupina si spomedzi seba vyberie (dohodou, alebo väčšinovým hlasovaním) členku, ktorá bude – vedúcou skupiny. Všetky členky Spoločenstva nech sa navzájom volajú po mene vrátane vedúcich. Vedúca je služobníčkou a organizátorkou Spoločenstva. Vedúca sa volí na 4 roky, po uplynutí 4 rokov sa môže znovu zvoliť na 4 roky a tretíkrát znovu na 4 roky. Odporúčame, aby jedna vedúca vykonávala funkciu najviac tri volebné obdobia. Každý človek a každá žena je originalitou Božou a môže Spoločenstvo obohatiť svojím osobným prínosom. Vedúca určuje svoju zástupkyňu, ktorá môže byť stálou zástupkyňou a pomocníčkou vedúcej, alebo si vedúca určuje zástupkyne, podľa potreby na jednotlivé akcie a udalosti.
Vedúca skupiny sa snaží mať pochopenie pre potreby a ťažkosti všetkých členiek skupiny a snaží sa ich zjednocovať. Ide tu o „jednoduché“ ľudské priateľstvo obohatené Božou prítomnosťou, ktoré v dnešných rodinách veľmi chýba. Podľa možnosti, so súhlasom kňaza v danej farnosti, vedúca organizuje modlitbové a iné stretnutia SKr a ich rodín.

Spoločenstvo vo farnosti môže mať viacero skupín, ktoré spolupracujú na úrovní farnosti.
Spoločenstvo v dekanáte si určí vedúcu v dekanáte, ktorá plní úlohu vedúcej na úrovni dekanátu.
Spoločenstvo v diecéze si určí vedúcu, ktorá plní úlohu na úrovni diecézy.

Odporúčame aspoň raz v roku stretnutie viacerých skupín SKr na úrovni diecézy prípadne celonárodnej alebo celosvetovej.

Pri týchto stretnutiach sa kráľovné rodiny navzájom spoznajú, povymieňajú si vzájomné skúsenosti, získajú nové priateľstvá, spoločne sa pomodlia (napríklad modlitby, o ktoré prosíme.) V rámci týchto stretnutí sa môžu uskutočniť napríklad púte, duchovné cvičenia atď, (ktoré sú zároveň v rámci vyššie uvedených odporúčaní). Na týchto stretnutiach sa môžu, alebo nemusia zúčastňovať ostatní členovia rodiny podľa jednotlivého charakteru daných podujatí.