Sviatostný život SKr

Závisť, nenávisť, hnev, pýcha sú veľkou priepasťou medzi človekom a Bohom. Postaviť pevný most cez túto priepasť nie je jednoduché. Milovať Boha, správne milovať tých ktorí sú okolo mňa a správne milovať seba, nie je ľahké a nie je to možné bez milostí, ktoré získavame vo sviatostiach.

Každá nepokrstená žena, ktorá sa chce stať kráľovnou rodiny, najprv príjme sviatosti kresťanskej iniciácie podľa cirkevných predpisov.

Každá žena, ktorá túži byť kráľovnou rodiny, ale nemôže sa zúčastňovať na sviatostnom živote Katolíckej cirkvi sa môže duchovne pripojiť k modlitbám Spoločenstva Kráľovná rodiny, ale nemôže sa stať oficiálnou členkou Spoločenstva. (Môže sa stať členkou občianskeho združenia Spoločenstva Kráľovnej rodiny.)

Kráľovná rodiny sa zúčastňuje na sviatostnom živote Cirkvi podľa cirkevných prikázaní a odporúčaní.

Cirkevný príkaz hovorí, že kresťan aspoň raz do roka prijme Sviatosť zmierenia a Sviatosť oltárnu.
Kráľovná rodiny pre svoje dobro a pre dobro svojej rodiny, podľa odporúčania, prijíma raz mesačne Sviatosť zmierenia a pri každej účasti na sv. omši (v stave posväcujúcej milosti) Sviatosť oltárnu.

Kráľovná rodiny sa zúčastňuje na sv. omši každú nedeľu, prikázaný sviatok a podľa možnosti častejšie (každý deň). Opodstatnené rodinné dôvody a povinnosti oslobodzujú od povinnosti zúčastniť sa na sv. omši v súlade s cirkevnými predpismi.

Poznámka: po dôkladnom preštudovaní života modlitby a sviatostného života sa kráľovná rodiny ničím mimoriadnym nelíši od praktizujúceho života kresťana katolíka. Je však potrebné zdôrazniť, že práve na prvý pohľad „samozrejmý“ kresťanský katolícky život sa v súčasných „katolíckych“ rodinách stáva veľmi vlažný. Úlohou kráľovnej rodiny je snažiť sa byť dobrou katolíckou ženou.

Každú kráľovnú rodiny prosíme, aby nikdy a nikomu nasilu nevnucovala svoje katolícke presvedčenie. Každú kráľovnú rodiny, ktorá má v rodine veľké problémy s deťmi a s manželom prosíme, aby sa modlila, aby bola trpezlivá, aby nesúhlasila s hriechom, ale zároveň, aby milovala hriešnikov podľa vzoru Ježiša Krista, matky Márie, sv. Moniky, sv. Rity a ďalších svätých.
Každú ženu, ktorá má dobrú kresťanskú rodinu prosíme, aby mala pochopenie pre starosti iných.
Kráľovná rodiny neodsudzuje a nepovyšuje sa. Pomáha modlitbou a podľa možnosti aj konkrétnym skutkom.

Ďalšie odporúčania pre kráľovnú rodiny súvisiace so sviatostným životom:

Ak to rodinné povinnosti dovoľujú:
-kráľovná rodiny sa raz ročne zúčastní na duchovných cvičeniach alebo púti.
Poznámka: Duchovné cvičenia alebo púť môže členka SKr absolvovať s rodinou, s manželom, s inými členkami Spoločenstva podľa toho, ako jej to okolnosti dovoľujú, podľa jej uváženia s úmyslom dobra pre jej rodinu a jej vlastného duchovného posilnenia a zotavenia;

Jeden krát v roku na niektorý významný sviatok SKr, najlepšie vo sviatok Márie Kráľovnej, si jednotlivé skupiny SKr, alebo viaceré skupiny spolu zorganizujú viac alebo jednodňovú duchovnú obnovu, v rámci ktorej sa členky SKr zúčastnia duchovného postupu v SKr.
Poznámka: Účasťou na tejto duchovnej obnove je splnené odporúčanie aspoň raz v roku absolvovať duchovné cvičenie alebo púť.

Prosíme, aby kráľovná rodiny raz za pol roka (2X do roka)
-požiadala o odslúženie sv. omše za jej rodinu.
Poznámka:
-do tohto úmyslu za rodinu patria všetky intencie rodiny, ktoré sa dávajú ako úmysel na sv. omše z rôznych rodinných príležitostí napr. výročia, jubilea atď., okrem sv. omší za zosnulých;
-ak to z praktických dôvodov nie je možné (napr. sv. omše pre množstvo intencií nemôžu byť slúžené v mieste bydliska a dajú sa odslúžiť iným kňazom), nemusí sa osobne zúčastňovať priamo na týchto sv. omšiach, dôležité je, aby boli sv. omše raz za pol roka odslúžené za jej rodinu na konkrétne úmysly.
-ak z opodstatnených finančných dôvodov nie je možné dať odslúžiť sv. omšu na úmysel rodiny raz za pol roka, prosíme, aby sa tak stalo aspoň raz ročne.

Prosíme, aby kráľovná rodiny raz za pol roka (2X do roka)
-dala odslúžiť sv. omšu za zosnulých členov svojej rodiny.
Poznámka:
-do tohto úmyslu patria všetky intencie v rodine za zosnulých, vrátane pohrebných svätých omší;
-do tohto úmyslu patria aj sv. omše odslúžené za nenarodené deti v rodine a za zosnulé nepokrstené deti v rodine;
-ak to z praktických dôvodov nie je možné (napr. sv. omše pre množstvo intencií nemôžu byť slúžené v mieste bydliska a dajú sa odslúžiť iným kňazom), nemusí sa osobne zúčastňovať priamo na týchto sv. omšiach, dôležité je, aby boli sv. omše raz za pol roka odslúžené za zosnulých členov rodiny;
-ak z opodstatnených finančných dôvodov nie je možné dať odslúžiť sv. omšu raz za pol roka, prosíme, aby sa tak stalo aspoň raz ročne.

Prosíme vedúcu SKr (a vedúce jednotlivých skupín SKr), aby raz za pol roka (2X do roka)
– dala odslúžiť sväté omše za SKr s týmto úmyslom:
„Za Božie požehnanie, potrebné milosti, vnútorné uzdravenie a oslobodenie pre členky SKr a celé ich rodiny.“
Poznámka:
Podľa uváženia môže vedúca v jednotlivých skupinách vo forme darčeka dávať odslúžiť sväté omše za jednotlivé členky SKr, napríklad z príležitosti životných jubileí. Z praktických dôvodov na týchto sv. omšiach môžu, ale nemusia byť členky SKr osobne prítomné.

Prosíme vedúcu SKr (a vedúce jednotlivých skupín SKr), aby raz za pol roka (2X do roka)
– dala odslúžiť sväté omše za zosnulé členky SKr a zosnulých členov rodín SKr.
Poznámka:
Podľa uváženia môže vedúca v jednotlivých skupinách dať odslúžiť sväté omše za konkrétne zosnulé osoby patriace do rodín členiek SKr. Z praktických dôvodov na týchto sv. omšiach môžu, ale nemusia byť členky SKr osobne prítomné.

Prosíme vedúcu SKr (a vedúce jednotlivých skupín SKr), aby raz za pol roka (2X do roka)
– dala odslúžiť sväté omše za všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú SKr, týka sa to duchovnej služby kňazov a všetkých ktorí podporujú SKr duchovne i materiálne.
Poznámka:
Podľa uváženia môže vedúca v jednotlivých skupinách dať odslúžiť sväté omše na konkrétne úmysly dobrodincov SKr.

Prosíme vedúcu SKr (a vedúce jednotlivých skupín SKr), aby raz za pol roka (2X do roka)
– dala odslúžiť sväté omše za zosnulých dobrodincov SKr.
Poznámka:
Podľa uváženia môže vedúca v jednotlivých skupinách dať odslúžiť sväté omše za konkrétne zosnulé osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom pomáhali SKr.