Život modlitby SKr

Každej kráľovnej rodiny odporúčame a prosíme každý deň sa pomodliť:
-jednu zo štyroch časti ruženca, to znamená pomodliť sa ruženec s tajomstvami ruženca radostného, svetla, bolestného, alebo slávnostného v súlade s liturgiou;
-ruženec k Božiemu milosrdenstvu, najlepšie o 15h, ale ak to nie je možné, tak v ktorúkoľvek inú chvíľu dňa.
Tieto ružence sa kráľovná rodiny modlí na svoje vlastné úmysly (za svoju rodinu), okrem odporúčaných úmyslov, ktoré sú nižšie uvedené.

Prosíme, aby každá kráľovná rodiny raz mesačne obetovala:
-jeden Radostný ruženec za nenarodené deti, aby šťastne prišli na svet. (Je to jeden ruženec v rámci už spomínanej modlitby ruženca.)
-jeden ruženec Svetla za Spoločenstvo Kráľovná rodiny, aby plnilo svoje poslanie podľa Božej vôle. (Je to jeden ruženec v rámci už spomínanej modlitby ruženca.)
-jeden Bolestný ruženec, za všetkých ľudí, ktorí trpia rôznymi závislosťami – alkohol, drogy, hazardné hry, nezriadený sex… (Je to jeden ruženec v rámci už spomínanej modlitby ruženca.)
-jeden Slávnostný ruženec za deti, ktoré sa nemali možnosť narodiť a za zosnulé nepokrstené deti našich rodín. (Je to jeden ruženec v rámci už spomínanej modlitby ruženca.)

Poznámka: Iné modlitby cez deň, či už súkromne alebo predpísané, napísané, alebo vlastnými slovami, dlhé, alebo krátke, prosebné, odprosujúce, ďakovné alebo oslavné sa modlí každá kráľovná rodiny podľa svojho vlastného uváženia, rozhodnutia a možnosti v súlade s rodinnými povinnosťami, pretože modlitba je jedným z prostriedkov, ktorý slúži na oslavu Božiu a pre dobro rodiny, nie je cieľom.

Ďalšie modlitby, ktoré odporúčame v jednotlivých častiach Cirkevného roka:
Ak to rodinné povinnosti dovoľujú tak sa kráľovná rodiny zúčastní na spoločnej modlitbe (Spoločenstvo Kráľovná rodiny, farské spoločenstvo alebo iné modlitbové spoločenstvo):
-mesiac máj – litánie Loretánske;
-mesiac jún – litánie k Božskému srdcu;
-mesiac október – ruženec;
-počas Veľkonočného týždňa od nedele Zmŕtvychvstania do nedele Božieho Milosrdenstva sa viac modliť k Božiemu milosrdenstvu za pomoci modlitieb sv. Faustiny s úmyslom za odpustenie hriechov osobných, hriechov v rodine i hriechov v celej Katolíckej cirkvi;
-pred Zoslaním Ducha Svätého novéna, alebo aspoň tri dni litánie k Duchu Svätému s úmyslom za rozlišovanie dobra od zla v osobnom živote i v súčasných rodinách;
-pred sviatkom sv. Jozefa /19.3./ novéna, alebo aspoň tri dni litánie k sv. Jozefovi s úmyslom za manželov a mužov;
-pred sviatkom sv. Dominika /8.8./ novéna, alebo aspoň 3 dni litánie k sv. Dominikovi s úmyslom za odstránenie bludov z rodín.

Jednotlivé skupiny sa môžu modliť aj iné modlitby. Počas celého roka pri spoločných stretnutiach odporúčame a prosíme nahlas a veľmi konkrétne sa modliť modlitby a prosby k Bohu, k Márii Kráľovnej rodiny a všetkým (v danej modlitbe konkrétnym) našim patrónom.

Prosíme, aby sa každá kráľovná rodiny každý rok v Pôstnom období pomodlila:
-krížovú cestu za deti, ktoré sa nemali možnosť narodiť a za tých, ktorí si neuvedomujú, že dieťa pred narodením má ľudskú dôstojnosť a zaslúži si našu ochranu;
-krížovú cestu za ľudí, ktorí sa nachádzajú v otroctve závislosti od alkoholu, drog, hazardných hier, nezriadeného sexu a iných závislostí;
-krížovú cestu za duše v očistci.

Prosíme, aby sa každá kráľovná rodiny modlila v mesiaci november
-za duše v očistci, predovšetkým od 1. do 8. novembra, podľa liturgických predpisov.

Každá členka – kráľovná rodiny sa môže, ale nemusí modliť každý deň Liturgiu hodín na posvätenie času – to znamená Ranné chvály, Hodinku čítania, Modlitbu cez deň, Večerné chvály a Kompletórium. Táto modlitba vyžaduje každodennú pravidelnosť v daných častiach dňa, čo nie je prakticky možné pre rodinné povinnosti (napríklad pre matku s malými deťmi). Každá kráľovná rodiny, ktorá má možnosť zapojiť sa do tejto cirkevnej modlitby, nech má na mysli všetky kráľovné rodiny, ktoré sa v tom čase z dôvodu iných povinnosti modliť nemôžu.
Z praktických dôvodov spomínaná modlitba – breviár, je chvályhodná, ale nepatrí medzi odporúčané modlitby pre Spoločenstvo Kráľovná rodiny.

Poznámka: V modlitbe prosíme o pomoc Boha a svätých, ale nezabúdajme aj ďakovať za každú maličkosť, ktorou nás Pán Boh poteší, lebo Božiu milosť dostávame ako dar Božej lásky a dobroty.