Sľub SKr

Sľub SKr je vo význame posvätného záväzku pre dobro rodiny, nie v zmysle rehoľného zasvätenia. Kráľovná rodiny neskladá sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Skladá sľub Márii Kráľovnej rodiny ako ochotu a snahu žiť život v rodine podľa Božej predstavy, v charizme sv. Dominika, v súlade s učením Katolíckej Cirkvi.

Sľub:
Ja Mária M. v Spoločenstve Kráľovná rodiny (na jeden rok, na celý život) sľubujem vernosť Kráľovnej rodiny – Matke Božej Márii, ktorá je Kráľovnou veľkej rodiny sv. Cirkvi katolíckej.
V charizme sv. otca Dominika a na príhovor našich patrónov (vymenovať aspoň dvoch patrónov, ktoré sú danej členke zvlášť blízki) a všetkých našich patrónov, chcem modlitbou, príkladom života a slovami odhaľovať a láskou odstraňovať novodobé bludy v rodinách s pomocou Milosrdného Pána Ježiša, ktorého prosím o milosť vytrvania v povolaní pre dobro rodiny. Amen.

1. Poznámka: O zloženie sľubu na jeden rok a na celý život členka SKr požiada písomnou žiadosťou. (Tlačiva žiadosti sú v archíve SKr)

2. Poznámka:
Znovuprijatie krížika:
Ak prejde rok po prijatí krížika a členka SKr sa ešte nerozhodla postúpiť o krok ďalej v našom duchovnom spoločenstve, môže si na rok znovuobnoviť prijatie krížika krátkou modlitbou nahlas alebo potichu v spoločnosti ďalších členiek SKr najlepšie pred obrazom alebo sochou našej Panny a Matky Márie. Počet znovuobnovení symbolického duchovného znovuprijatia krížika je neobmedzený.

Obnova sľubu:
Pred obnovou sľubu si členka SKr napíše žiadosť o obnovu sľubu na jeden rok. Obnova sľubu sa nemusí konať v prítomnosti kňaza. /Tlačiva obnovy sľubu sú v archíve SKr./

a) Ak prejde rok po prijatí ruženca a členka SKr sa ešte nerozhodla postúpiť o krok ďalej v našom duchovnom spoločenstve, môže si na rok obnoviť sľub v spoločnosti ďalších členiek SKr, najlepšie pred obrazom alebo sochou našej Panny a Matky Márie. Počet znovuobnovení sľubu je neobmedzený.

b) Ak prejde rok po prijatí škapuliara a členka SKr sa ešte nerozhodla postúpiť o krok ďalej v našom duchovnom spoločenstve, môže si na rok obnoviť sľub v spoločnosti ďalších členiek SKr, najlepšie pred obrazom alebo sochou našej Panny a Matky Márie. Počet znovuobnovení sľubu je neobmedzený.

c) Členka SKr, ktorá zložila sľub na celý život nemusí, ale môže pre povzbudenie svoje i svojich spolusestier raz do roka znovuobnoviť sľub na celý život. O obnovu sľubu na celý život nežiada písomne.

Poznámka: Naše odporúčania SKr a prosby sú odporúčaniami a prosbami. Z opodstatnených dôvodov nezaväzujú kráľovnú rodiny pod hriechom. Hriechom v Spoločenstve Kráľovná rodiny je to, čo je hriechom v Katolíckej cirkvi podľa Katolíckej morálnej náuky, v súlade s Učením Magistéria Cirkvi.