Svedectvo

Z Božej milosti, v lete 2007 som bola od polovice júla do polovice augusta v Krakove v kláštore kontemplatívnočinných sestier dominikánok. Raňajky, obedy a večere som z dobroty sestier prijímala v malej miestnosti pre návštevy, ktorá bola tmavá z dôvodu malého okienka. Na stene visel obraz Márie s Ježiškom na rukách. Bol to zarámovaný plagát – fotka kamennej šedej sochy, ktorá pôsobila veľmi chudobne a pochmúrne. Pri pravidelnom pohľade na tento obraz som mala pocit, že sa dívam na biednu žobráčku s dieťaťom na rukách. A vtedy som si uvedomila, že „táto chudera“ je Kráľovná Neba i Zeme. Zároveň som si spomenula na moju mamu – „chuderu“ z chudobnej roľníckej rodiny i dediny. Myslela som na všetky biedne ženy, ktoré nie sú ocenené a docenené a predsa vďaka ich každodenným „maličkostiam“, ktoré konajú s dôverou v Boha pre svoje rodiny, stojí svet. Sú to v Božích očiach kráľovné svojich rodín, podľa vzoru Božej i našej Matky Márie.
Z Božej milosti, podľa priania mami Márie, s Duchom Svätým som za jedno popoludnie napísala odporúčania Duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny v charizme svätého otca Dominika. Spoločenstvo Kráľovná rodiny sa počalo v súvislosti so sviatkom sv. Dominika 8. augusta 2007.
Citujem úvod originálu rukopisu odporúčaní SKr:
„Dnes 7.8.2007 po krásnom sviatku Premenenia Pána a pred Slávnosťou sv. Dominika, mám túžbu založiť Spoločenstvo Kráľovnej rodiny. Spoločenstvo Kráľovná rodiny v mojom srdci už existuje, preto o ňom píšem ako o už existujúcej, pre spásu duší v Cirkvi , veľmi potrebnej inštitúcii…“
Nasledovali moje modlitby za SKr zvlášť 15. augusta 2007 v kostole mníchov kamaldulov na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, 17. augusta 2007 na sviatok sv. Hyacinta v kostole a v kláštore dominikánov v Krakove, kde je sv. Hyacint pochovaný a ďalšie dni v bazilike Božieho milosrdenstva v časti Lagievniky. O modlitbu za SKr som šla poprosiť sestru Hyacintu zo Slovenska, ktorá bola v tom čase v Krakove v kontemplatívnom kláštore sestier dominikánok. Tiež som prosila o modlitbu za naše Spoločenstvo sestru vrátničku v kláštore kontemplatívnočinných sestier dominikánok, kde som bývala. Veľmi som sa potešila, že v čase keď som prišla na vrátnicu prosiť sestru o modlitbu, na stene visel kalendár s fotografiou nášho otca kardinála Jozefa Tomku.
Po návrate na Slovensko som odporúčania prepísala do počítača na sviatok Márie Kráľovnej a sviatok Ruženy Límskej OP 22. a 23. 8. 2007.
Prvý kňaz, ktorému som sa zverila s poslaním založiť Spoločenstvo Kráľovná rodiny, ešte v Krakove, bol P. Rajmund OP, neskôr v Bratislave Vd.p. Jozef Dúc, v ktorého farnosti Spoločenstvo vzniklo, neskôr P. Konštanc OP a ďalší.
O neoficiálne požehnanie pre SKr som, pri stretnutiach, osobne prosila otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského v kostole Sv. Rodiny v Bratislave 14. 9. 2008, otca biskupa Rudolfa Baláža na stretnutí fki 2009 v Bratislave, otca kardinála Jozefa Tomku na konferencii o rodine v Dúbravke 11. 2. 2011, otca vladyku Jána Babjaka v Litmanovej na hore Zvir 22. 8. 2011 a viacerých kňazov.
24. februára 2008 som z Božej milosti bola v cele sv. Dominika, v Ríme na Santa Sabíne, v generálnom kláštore bratov dominikánov. Otcovi Dominikovi v Jeho cele som nahlas prečítala odporúčania SKr v Jeho charizme a prosila som o pomoc otca Dominika i všetkých dominikánskych svätých.

Ďakujem za duchovnú záštitu nad naším Spoločenstvom provinciálovi dominikánov na Slovensku, P. Reginaldovi OP a všetkým kňazom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú.
Ďakujem magistrovi rehole dominikánov a celej dominikánskej rodiny na svete, P. Brunovi Cadoré OP, že rok 2012 venoval uvažovaniu o kráse ženy.
Ďakujem Konferencii biskupov Slovenska za rok sv. Cyrila a Metoda.
Ďakujem pápežovi Benediktovi XVI. za rok Viery.
Každý deň odovzdávam Spoločenstvo Kráľovnej rodiny do náručia Božej Všemohúcnosti na orodovanie Kráľovnej rodiny a všetkých našich nebeských patrónov. Nech je cez nás a v nás oslávený Trojjediný Boh, aby sme my mohli byť vo večnosti oslávení v Ňom.

Na Slávnosť Nanebovzatia Panny a Matky Márie
v Bratislave, 15. 8. 2012
Autorka