Spoločenstvo Kráľovnej rodiny
Stanovy občianskeho združenia

„Členka Spoločenstva Kráľovnej rodiny
sa snaží nájsť a žiť hodnotu ženského génia“

I. Všeobecné ustanovenia.

1)Názov občianskeho združenia:Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

2)Sídlo občianskeho združenia:Tupolevova 6b; 851 01 Bratislava

3)Občianske združenie Spoločenstvo Kráľovnej rodiny (ďalej len „združenie“) je dobrovoľná, nepolitická, mimovládna, záujmová organizácia s právnou subjektivitou.

II. Poslanie a ciele združenia

1)Základným poslaním združenia sú slová Jána Pavla II.: „Človek je osoba a to muž a žena v rovnakej miere.“ (Mulieris dignitatem 6) a odporúčanie II. Vatikánskeho koncilu: „Ženy sú už činné skoro vo všetkých životných odboroch. Je však želateľné, aby mohli v plnej miere plniť svoje poslanie v súlade s vlastnými schopnosťami. Všetci nech si dajú záležať, aby sa svojská a potrebná účasť žien na kultúrnom živote uznávala a vzmáhala.“ (Gaudium et spes 60)

2)Cieľom združenia je pozdvihnúť dôstojnosť ženy a originalitu ženského génia na úrovni štátu, cirkvi a predovšetkým rodiny, pretože „ak ženy  znovuobjavia podstatu svojho povolania, prináša to pokoj a obnovu nielen do rodiny, spoločnosti a cirkvi, ale aj pre celé ľudstvo. A opačne ak sa ženy nedoceňujú a zaznávajú, rany sveta sa väčšmi jatria.“ (Jo Croissant)

3)Realizácia cieľa:
-podpora zdravého sebavedomia a uvedomovania si hodnoty ženskej identity u samotných žien i ostatných členov rodín
-posilňovanie úcty voči ženám, voči rodine, voči materstvu
-podpora úlohy ženy v rodine
-ochrana života človeka od počatia po prirodzenú smrť, zvlášť u ženy, ktorá je nositeľkou života
-zvyšovať informovanosť o charte práv rodiny ako základnej bunky spoločnosti
-zvyšovať informovanosť o povinnostiach a právach rodičov a zvlášť matiek
-ochrana ľudskej dôstojnosti a rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt človeka, zvlášť ženy,
-zasadzovať sa proti osobnej rodinnej a profesnej diskriminácii žien
-zasadzovať sa proti telesnému i psychickému týraniu žien
-formácia žien vzdelávaním na úrovni telesného, duševného, duchovného a sociálneho rozmeru
-podpora a rozvíjanie vyššie uvedených aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni
-usporadúvanie seminárov, diskusných stretnutí, prednášok a konferencií zameraných na realizovanie poslania združenia
-organizovanie spoločenských, kultúrnych i duchovných podujatí zameraných na plnenie cieľa združenia
-poradenská činnosť zameraná na dobro rodiny a hodnotu dôstojnosti ženy
-vydávanie materiálov, ktoré podporujú poslanie a cieľ združenia

III. Orgány združenia a spôsob ich ustanovenia

1)Orgánmi združenia sú
(i)predstavenstvo,
(ii)vedúca predstavenstva,
(iii)zástupkyňa vedúcej,
(iv)valné zhromaždenie a
(v)dozorná rada

2)Predstavenstvo je výkonným orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Tvorí ho 5 členiek združenia zvolených Valným zhromaždením. Funkčné obdobie členky predstavenstva je štvorročné. Predstavenstvo sa schádza minimálne jeden krát za mesiac, za týmto účelom je ho povinná vedúca predstavenstva zvolať. Mimoriadnu schôdzu predstavenstva zvoláva vedúca predstavenstva vždy v prípade, ak o to požiadajú najmenej dve členky predstavenstva. Predstavenstvo je uznášania schopné, pokiaľ je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina členiek predstavenstva a súčasne pokiaľ je prítomná vedúca predstavenstva alebo zástupkyňa vedúcej. Rozhodnutie predstavenstva sú platné a záväzné, pokiaľ ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných členiek. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní členiek predstavenstva, má hlas vedúcej váhu dvoch hlasov.

3)Vedúca predstavenstva je (i) štatutárnym orgánom združenia, (ii) organizuje činnosť združenia, (iii) zvoláva a riadi činnosť predstavenstva a (iv) zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia. Vedúcu predstavenstva volí a odvoláva predstavenstvo. Funkcia vedúcej predstavenstva zaniká v prípade, (i) ak sa jej vzdá, (ii) ak zanikne jej členstvo v predstavenstve, (iii) ak zanikne jej členstvo v združení alebo (iv) ak je z funkcie odvolaná. Vedúca predstavenstva vykonáva svoju funkciu v súlade so stanovami a ostatnými internými predpismi združenia, ako aj v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia a predstavenstva.

4)Zástupkyňa vedúcej zastupuje vedúcu predstavenstva v rozsahu poverenia udeleného zo strany vedúcej. Zástupkyňu vedúcej menuje spomedzi členiek predstavenstva vedúca na základe vlastného uváženia. Funkcia zástupkyne vedúcej zaniká v prípade, (i) ak sa jej vzdá, (ii) ak zanikne jej členstvo v predstavenstve, (iii) ak zanikne jej členstvo v združení alebo (iv) ak je z funkcie odvolaná.

5)Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetky členky združenia. Valné zhromaždenia sa schádza najmenej jedenkrát za kalendárny rok, za týmto účelom je ho povinná vedúca predstavenstva zvolať. Vedúca predstavenstva zvolá mimoriadnu schôdzu v prípade, ak o to požiadajú tri členky predstavenstva alebo tretina členiek združenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina členiek združenia. Valné zhromaždenie (i) rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia, (ii) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnenia, (iii) schvaľuje výročnú správu, (iv) volí a odvoláva členov predstavenstva, (v) volí a odvoláva členov dozornej rady. Rozhodnutie valného zhromaždenia je platné a záväzné, pokiaľ s ním súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov združenia, na rozhodnutie o zlúčení alebo zániku združenia, odvolanie členov predstavenstva a odvolanie členov dozornej rady sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.

6)Dozorná rada je nezávislým kontrolným orgánom združenia, ktorý je oprávnený kontrolovať všetky druhy činnosti združenia. Dozornú radu tvoria predsedníčka a dve členky. Funkcia v dozornej rade je nezlučiteľná s funkciou členky predstavenstva. Členky dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predstavenstva. Funkčné obdobie členky dozornej rady je štvorročné. Predsedníčka dozornej rady má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach predstavenstva ako pozorovateľ bez práva hlasovania. Dozorná rada za svoju činnosť zodpovedá predstavenstvu a valnému zhromaždeniu. Dozorná rada (i) kontroluje hospodárenie združenia, (ii) upozorňuje na nedostatky, (iii) navrhuje opatrenia a riešenia, (iv) kontroluje majetok a zaobchádzanie s ním, ako aj dodržiavanie kontrolných smerníc a všeobecne záväzných právnych noriem.

IV. Členstvo v združení

1)Členstvo v združení je dobrovoľné. Členkou združenia sa môže stať každá žena nad 18 rokov, ktorá súhlasí so stanovami združenia

2)Vznik a zánik členstva. Členstvo členky združenia vzniká po prijatí písomnej prihlášky vedúcou predstavenstva, alebo zástupkyňou vedúcej, pokiaľ bola na tento úkon vedúcou predstavenstva poverená. Členstvo zaniká (i) na základe vlastného rozhodnutia členky doručeného v písomnej forme, (ii) zánikom združenia, (iii) vylúčením, ak členka opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti alebo z iných dôležitých dôvodov, alebo (iv) smrťou členky. O vylúčení členky zo združenia rozhoduje predstavenstvo. Proti rozhodnutiu o vylúčení má členka právo podať odvolanie, o ktorom rozhoduje valné zhromaždenia.

3)Práva členov združenia
(i)podieľať sa na činnosti združenia,
(ii)voliť a byť volený do orgánov združenia,
(iii)obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
(iv)byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

4)Povinnosti členov združenia
(i)dodržiavať stanovy združenia,
(ii)pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
(iii)podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
(iv)platiť členské príspevky,
(v)ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

1)Hospodárenie združenia sa uskutočňuje na základe všeobecne platných právnych noriem a podľa rozpočtu schváleného predstavenstvom. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, pokiaľ takým disponuje. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi, stanovami a internými predpismi združenia.

2)Združenie nadobúda majetok (i) z dobrovoľných členských príspevkov, (ii) z darov od fyzických i právnických osôb, (iii) z dotácii a grantov, (iv) z podporných programov, (v) z príjmov z vlastnej činnosti a (vi) z iných zdrojov.

VI. Zánik združenia

1)Združenie môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. V prípade zániku združenia valné zhromaždenie menuje na návrh predstavenstva likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valeného zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik združenia do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

VII. Záverečné ustanovenia

Otázky neupravené týmito stanovami sa riadia internými predpismi združenia a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V Bratislave 7. 1. 2009

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Registrácia vykonaná dňa: 27. 2. 2009
Číslo spisu: VVS/1-900/90-33498