Formácia v SKr

– kráľovná rodiny sa snaží žiť v súlade s učením Katolíckej cirkvi;
– kráľovná rodiny sa celý život (v súlade so svojimi rodinnými povinnosťami) snaží formovať svoj duchovný život a tak byť príkladom pre iných;
– kráľovná rodiny má ochotu a snahu uvedomiť si:
– zmysel utrpenia a bolesti – pochopiť hodnotu obety;
– zmysel a potrebu modlitby;
– zmysel svojej každodennej práce a služby.

Najdôležitejším heslom SKr je:
Svet zmeníš natoľko, nakoľko zmeníš seba.
Nesnaž sa zmeniť manžela, deti a iných.
Snaž sa zmeniť seba. Nesnaž sa zmeniť postoje iných. Snaž sa zmeniť svoj postoj.

Podľa možností jednotlivých skupín:
pod vedením rehoľníkov dominikánov a iných, kňazov a ďalších odborníkov sa zúčastňovať na prednáškach (stretnutiach, obnovách, konferenciách, seminároch atď.) katechetických, ale aj iných, hlavne tých, čo súvisia s dobrom rodiny.

Odporúčane témy na prebratie:
Sväté Písmo – Evanjelium; Katechizmus Katolíckej cirkvi; Dokumenty cirkvi;
10 Božích prikázaní;
Blahoslavenstvá;
Hlavné pravdy;
7 Sviatostí;
Verím v Boha;
Modlitba;
Ruženec;
Životopisy a poslanie patrónov Spoločenstva;
Iné
Formácia rodiny;
Človek ako osoba muž a žena;
List ženám od Pápeža Jána Pavla II.;
Rozdiel medzi mužom a ženou (psychická stránka);
Manželstvo;
Rodina;
Žena ako kráľovná rodiny má v úcte muža ako pána, ochrancu rodiny, svojho manžela a otca detí;
Negatíva feminizmu;
Krása sexuality;
Presadzované nebezpečenstvá nevhodnej sexuálnej výchovy;
Ak idem na potrat z lásky k manželovi, je to láska?
Musím z lásky k manželovi používať antikoncepciu?
Zodpovednosť za deti;
Zodpovednosť za to, čo sa učia deti v škole;
Závislosti;
Alkohol v rodine;
Starostlivosť o chorých, starých, zomierajúcich;
Okultizmus, mágia, čarodejníctvo, veštenie, povery, horoskopy;
Iné aktuálne a potrebné témy.

Z praktického hľadiska je potrebné zdôrazniť, že:
-kráľovná rodiny nezabíja svoje dieťa pred narodením (milosrdenstvo Božie odpúšťa hriechy minulosti) a vo svojom manželstve nepoužíva antikoncepciu. S dôvodom zla pre rodinu takýchto praktík sa oboznamuje čítaním dostupnej literatúry a účasťou na prednáškach;
-kráľovná rodiny neveští, nezúčastňuje sa liečiteľských praktík na základe mágie a pod. Snaží sa zo svojho života odstrániť akúkoľvek formu povery.

Kráľovné rodiny sa modlia a sú príkladom pre úplné i neúplné rodiny, ktorých je v súčasnosti veľa. Neodsudzujú žiadne prípady a životné príbehy konkrétnych ľudí, ale svojím životom ukazujú správny smer.