Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Tupolevova  6b; 851 01 Bratislava, mobil:0908578431, e-mail:lubomiracehulova@gmail.com

.

Spoločenstvo Kráľovná rodiny

duchovné spoločenstvo

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

občianske združenie 

SKr

Správa č. 11

.

za obdobie august 2019 – júl 2020

.

Obsah:

I.Členky duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny                              2

II.Členky občianskeho združenia Spoločenstvo Kráľovnej rodiny        3

III. Duchovné obnovy SKr                                                          4

 1. Ďalšie aktivity a modlitbové stretnutia SKr 7

 2. Duchovné listy SKr 9

 3. Putovanie sv. relikvií SKr 12

VII. Svedectvá SKr                                                                       14

Svedectvo o Márii Jozefíne                                                                                 14

Svedectvo Santiago de Compostela                                                                  16

Svedectvo M. Oľgy                                                                                                19

Svedectva – odkaz na stránku SKr                                                                     21

VIII. Sväté omše SKr                                                                   22    

 1. Materiálne zabezpečenie SKr 25                                                         

I.Členky duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny , Farnosť Dunajská Lužná

Duchovný postup SKr počas sv. omše

v kostole Povýšenia sv. Kríža

pri  Madone Žitného ostrova

štvrtok 22. augusta 2019

v Deň Panny Márie Kráľovnej

Mária Paula Kašáková        prijatie krížika

Mária Ľubomíra Ďurčová    prijatie škapuliara,

sľub na jeden rok

Mária Jana Ďurmeková       prijatie šatky, sľub na celý život

Mária Lucia Kamenská       prijatie šatky, sľub na celý život

Mária Ľubica Eleková         prijatie šatky, sľub na celý život

Mária Oľga Hladíková         prijatie šatky, sľub na celý život

 

Obnova sľubu SKr pred obrazom Panny Márie a sv. Dominika v kaplnke sestier dominikánok, ktorá jej zasvätená jednej z našich sv. patroniek bl. Imelde počas modlitieb SKr 22.8.2019 dopoludnia:

Mária Margita Ďuranová             znovuprijatie krížika

Mária Danka Hozová                    obnova sľubu na jeden rok

Mária Jana Juríková                      obnova sľubu na jeden rok

Mária Zafková                                 obnova sľubu na jeden rok

Mária Ľubomíra S.C., Mária Timoteja, Mária Jozefína, Mária Helena S., Mária Anna M. – obnova sľubu na celý život.

ďalší prítomní:

Marko Semeš, sestry dominikánky a mnohí veriaci farnosti Dunajská Lužná.

BOHU VĎAKA!!!

 

Mária Danka Janočková               znovuprijatie krížika,

                        po sv. omši pri kostole pred kaplnkou Panny Márie Lurdskej.

 

Neprítomné z rodinných alebo zdravotných dôvodov:

Mária Helena J., Mária Klementína, Mária Anna N.,

Mária Anna Petrová           – obnova sľubu na jeden rok dodatočne

 1. Margeríta Mišurová – znovuprijatie krížika dodatočne

 • – – – – – – – – – – –

 

V 12. roku existencie SKr máme ku dňu 22. 8. 2019 v našom duchovnom Spoločenstve Kráľovná rodiny 12 členiek s večným sľubom, 5 členiek so sľubom na jeden rok a 4 členky s prijatím krížika.

 

Ďalšie sympatizantky SKr:

Zlatica Zvarová, Edita Hercová a ďalšie.

– – – – – – – – – – – – –

II.Členky občianskeho združenia

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny:

 

 

Predstavenstvo SKr:

 1. Ľubomíra SEMEŠOVÁ CEHUĽOVÁ,

vedúca – štatutárny zástupca                                   Bratislava

 1. Oľga HLADÍKOVÁ, zástupkyňa Zohor

Mária T. HUDECOVÁ                                                 Zlaté Moravce

 1. Danka JANOČKOVÁ Bratislava

 2. Helena JURKOVÁ Bratislava

 

Dozorná rada:

 1. Helena SUCHITROVÁ, predsedníčka Bratislava

 2. Dana HOZOVÁ Zohor

 3. Klementína TOBIAŠOVÁ Bratislava

 

Členky SKr:

 1. Jozefína CEHUĽOVÁ Hradisko

Miriam JANOVSKÁ                                                    Banská Bystrica

Eva KALINOVÁ                                                          Bratislava

Elena LICHÁ                                                               Bratislava

Ku dňu 8. augusta 2020 je 12 členiek občianskeho združenia SKr.

 

 

III. Duchovné obnovy SKr

 

/stretnutia/ Spoločenstva Kráľovná rodiny pre ženy so zameraním pre dobro rodín

 

Ročná Duchovná Obnova členiek:

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Duchovná obnova v  Dunajskej Lužnej

pri  Madone Žitného ostrova

štvrtok 22. augusta 2019

 

10,30 h – Stretnutie v Dunajskej Lužnej pred bránou kláštora sestier dominikánok.

 

10,45 -12,00h modlitby v kaplnke sestier dominikánok, ktorá je zasvätená jednej z našich sv. patroniek bl. Imelde, kde sme si obnovili sľuby v našom SKr.

O 12h sme sa spolu so sestrami dominikánkami modlili ruženec.

O 12,30h nám sestry pripravili občerstvenie začo im veľmi pekne ĎAKUJEME. Svojou prítomnosťou nás duchovne obohatili sestry Zita, Brigita a Regina. Ďakujeme im aj za svedectvo o posledných chvíľach a prechodu do večnosti P. Akvinasa, ktorý zomrel v povesti svätosti a o ktorého sa sestry posledné mesiace života starali.

O 13,30 sme sa presunuli do farského kostola:

 

Deň Panny Márie Kráľovnej v kostole Povýšenia sv. Kríža

14,00h – 19,30h

14,00h       Vyloženie Sviatosti Oltárnej

Modlitby za rodiny a úctu k životu

Duchovný diamant Kráľovnej rodiny

Fatimský ruženec

Hodina Božieho Milosrdenstva

16,30 Katechéza o rodine a úcte k životu, P. Bruno OP

18,00h    Svätá omša – duchovný postup SKr

19,00 Večerné chvály

Duchovné obnovy členiek:

 

Duchovné stretnutia SKr v kostole Svätej Rodiny:

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť Svätej Rodiny, Bratislava Petržalka

Srdečne Vás pozývam na spoločné stretnutie v kostole Svätej Rodiny:

 Adventná modlitba Úcta k Ježišovi v lone Márie, pondelok 16. december 2019

17,25h           Fatimský Radostný ruženec

18,00h                       Svätá omša; Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

19,40 Stretnutie SKr v Pastoračnom centre – Valné zhromaždenie SKr za rok 2019.

Advent je čas pokánia a modlitby, prosím, aby sme so sebou neprinášali jedlo a sladkosti.

Požehnaný Advent. S láskou Mária Ľubomíra

 • – – – –

Novoročné stretnutie v kostole Svätej Rodiny.

Prosba o milosť dobrého života, pondelok 27. január 2019

17,25h       Biblický Radostný ruženec

18,00h      Svätá omša; Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

19,40h     Stretnutie SKr v Pastoračnom centre.

Súčasťou stretnutia bude vyťahovanie sv. patrónov SKr na rok 2020 a mená sestier SKr za ktoré sa budeme navzájom modliť.

Z dôvodu krátkeho času duchovného stretnutia prosím, aby sme so sebou neprinášali jedlo.

Milostiplný Nový Rok 2020. S láskou Mária Ľubomíra

 • – – – –

Modlitba v pôste  v kostole Svätej Rodiny.

Úcta k Najsvätejšej Krvi Ježišovej; pondelok 2. marec 2020

17,25h           Fatimský Bolestný ruženec

18,00h           Svätá omša; Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

19,40 Stretnutie SKr v Pastoračnom centre na tému duchovný a modlitbový život

podľa odporúčaní SKr.

Z dôvodu Pôstu a krátkeho času duchovného stretnutia prosím, aby sme so sebou neprinášali jedlo.

Požehnaný čas Pôstneho obdobia 2020. S láskou Mária Ľubomíra, SKr.

 • – – – –

Quarantore je 40hodinová Eucharistická adorácia, (ktorej šíriteľom bol sv. Filip Néri) ktorá sa uskutoční od 15h v piatok 12. júna do 7h rána v nedeľu 14. júna 2020.

Okrem úmyslov nášho SKr a našich osobných úmyslov sa budeme modliť za všetkých diakonov, ktorí tento rok príjmu kňazskú vysviacku, zvlášť budeme  myslieť na Milana Jaroša z Bratislavskej diecézy a  Tomáša Rušina z Vlkoviec – Spišskej diecézy. Dedina Vlkovce v Tvarožanskej farnosti /vedľa Hradiska/ je požehnaná tým, že počas dvoch rokov má dvoch novokňazov. Minulý rok sme sa modlili za Patrika Mituru, ktorý je kňazom jeden rok.

Naše Spoločenstvo Kráľovnej rodiny som zapísala na modlitbu v piatok 12. júna večer po sv. omši, ktorá začína o 18,00h do 20,00h. Budeme sa modliť k úcte Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša a Božieho Milosrdenstva.

A v sobotu 13. júna od 10,30h do 12,00h sa budeme, na príhovor sv. Antona Paduánskeho, modliť rozjímavý ruženec Svetla za diakonov a kňazov.

Ďakujme Dobrému Bohu, že nám, po tomto dlhom čase modlitieb doma, umožnil stretnúť sa v kostole na adorácii.

            Kto sa nemôže osobne zúčastniť adorácie v kostole Sv. Rodiny, prosím, aby sme sa spojili duchovne.

ĎAKUJEM a teším sa na stretnutie a spoločnú modlitbu. S láskou M. Ľubomíra

 

Duchovné stretnutie SKr pri kaplnke v Starom háji:

Púť ku kaplnke v Starom háji v Petržalke, ktorá je zasvätená Svätému Krížu;

v sobotu 27. júna od 14, 30 do 17,00h.

Stretneme sa pri kultúrnom dome v Petržalke cca 14,15h – zastávka MHD Romanova. Odtiaľ pôjdeme peši o 14,30h. Každá si so sebou prineste jeden konkrétny úmysel za ktorý túto púť obetujeme.

Budeme sa modliť k úcte spojených Sŕdc:

Nepoškvrneného Srdca našej Kráľovnej rodiny

a Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša.

Kto sa nemôže osobne zúčastniť tejto púte, prosím, aby sme sa spojili duchovne. ĎAKUJEM a teším sa na stretnutie a spoločnú modlitbu. S láskou M. Ľubomíra

Duchovné stretnutia SKr v domácnostiach členiek:

 

Marec, apríl, máj 2020, bol výnimočným časom Korona krízy, kedy nám Dobrý BOH umožnil uvedomiť si dôležitosť našich DOMÁCICH CIRKVI a povýšil naše domácnosti na chrámy, kde sme sa oveľa viac ako doteraz modlili a s dišpenzom biskupov slávili sv. omše pomocou médii.

Bolá to zvláštná Veľká NOC, kedy sme umučenie a Zmŕtvychvstanie Pána Ježiša mohli prežívať priamo doma a rozjímať i posilňovať náš vzťah k BOHU i blížnym tam, kde bývame.

BOŽE ĎAKUJEME Ti za túto skúsenosť i za to, že si nám aj týmto spôsobom potvrdil skutočnosť, že si s nami všade a chceš byť doma u nás doma.

TY buď Kráľom a Pánom v našich domovoch.

 1. Ďalšie aktivity a modlitbové stretnutia SKr

 

Členky SKr sa zúčastnili ďalších duchovných akcií, aktivít, púti, modlitieb

ako sú napríklad:

Oratória v Kostole Sv Rodiny v Petržalke – sv. Filip Néri a ďalší svätí.

Farské duchovné obnovy.

Iné duchovné obnovy.

         Účasť na vysviackach a primíciách novokňazov našich farností.

Púte na Mariánskych miestach: Šaštín, Marianka, Levoča, a iné.

Púte na Skalku pri Trenčíne, Nitry, Butkov a na iné miesta.

Účasť i organizovanie Krížových ciest v pôstnom období.

Iné modlitbové stretnutia.

Celodenné i celonočné adorácie pred Sviatosťou Oltárnou v kostole Svätej rodiny v Petržalke i na iných miestach.

 1. Helena S. vedie každý štvrtok modlitbu večeradla v kostole Povýšenia sv. Kríža v Bratislave Petržalke.

 2. Lucia K. vedie modlitbové stretnutia vo farnosti Trnavka v Bratislave.

 3. Anna M. sa modlí ruženec pred sv. omšami vo farnosti Lamač v Bratislave.

 

Členky SKr sa stretávajú pri mnohých ďalších príležitostiach vo farnosti a osobných stretnutiach ako sú sv. omše, iné liturgické modlitby, farské aktivity, púte, návštevy, vzájomné súkromné stretnutia, modlitby, rozhovory SKr a iné.

 

Členky SKr sa aktívne zúčastňujú aj na ďalších akciách Fóra života a iných organizácii.

Členky SKr, predovšetkým M. Helena S., M. Anna M. a M. Margita Ď. spolupracujú so spoločenstvom Život ako dar a zúčastňujú sa:

– modlitieb za ochranu počatého života

– modlitieb pred nemocnicami v ktorých sa vykonávajú interrupcie

– pochodov za ochranu života atď.

Členky SKr sa zúčastňujú modlitieb, predovšetkým modlitby Posvätného ruženca pred Svätými omšami. Za všetky spomenieme M. Helenku J. a M. Klementínu …

Členkám SKr ďakujeme za upratovanie kostolov vo svojich farnostiach, za všetkých spomenieme M. Jozefínu C., M. Danku J. Janku J.,…

 1. Anna N. sa stará o kaplnku v blízkosti svojho bydliska.

 2. Oľga a Danka H. sú členkami Cirkevného zboru Glória v Zohore.

Eva K. je členkou speváckeho zboru v kostole Sv. Rodiny v Bratislave.

 1. Lucia vykonáva prácu kostolníčky vo farnosti Bratislava – Trnávka.

 2. Ľubomíra Ďurčová otvorila v Novej Dubnici obchod sv. Jozefa s Náboženskými predmetmi a knihami. M. Janka Ď. jej v tejto práci pomáha.

ĎAKUJEME všetkým.

Najdôležitejšia činnosť a modlitba členiek Spoločenstva Kráľovnej rodiny je v rámci rodiny a pre rodinu. Každodenná „neviditeľná“ práca v domácnosti, ktorá nech slúži na Božiu slávu a pre spásu našich rodín. AMEN

 

Zvlášť ĎAKUJEME členkám SKr, ktoré s trpezlivosťou a láskou prijímajú kríž duchovného alebo telesného utrpenia či je to bolesť osobná, jednotlivých členiek SKr alebo bolesť a utrpenie členov našich rodín SKr.

Prijatý kríž utrpenia, ktorý nám prináša život, zasväcujeme Milosrdnému Bohu, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov.

Je to veľký poklad, s ktorým môžeme prísť

do Neba s celými našimi rodinami. Amen.

 

 

 1. Duchovné listy SKr

 

Duchovná pomoc 2019/2020

Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem; vždy, v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých, /Flp1,3-4/

Vždy keď sa pozrieme na Máriu, dokážeme znovu uveriť

v revolučnú silu nežnosti a lásky.

/sv. Ján Pavol  II./

Posadí sa ako tavič a čistič striebra:

Skupinka žien študovala knihu Malachiáša. Keď študovali tretiu kapitolu, prišli k tretiemu veršu, v ktorom sa píše: Posadí sa ako tavič a čistič striebra …….

Tento verš bol pre ženy ako hlavolam a rozmýšľali, čo tieto slová vlastne hovoria o Božom charaktere. A tak sa jedna z nich ponúkla, že niečo zistí o procese Očistenia striebra a na ďalšom stretnutí skupinky im o tom porozpráva.

V ten týždeň táto žena zavolala striebrotepcovi a dohodla si s ním stretnutie, aby ho pozorovala pri práci. Nepovedala mu nič o tom, prečo sa o jeho prácu zaujíma, iba toľko, že ju zaujíma proces očistenia striebra. Ako tak striebrotepca pozorovala, videla, ako držal kus striebra nad ohňom, aby ho zohrial. Vysvetlil jej, že pri očistení striebra ho treba držať uprostred ohňa, tam, kde sú plamene najhorúcejšie, aby sa všetka nečistota spálila.

Žena rozmýšľala o tom, či Boh nás takto drží v ohni, a potom si spomenula na ten verš: Posadí sa ako tavič a čistič striebra… A tak sa opýtala striebrotepca, či naozaj musí sedieť a držať to striebro po celý čas, kým sa čistí. Muž odpovedal: Samozrejme. A nielen to. Musím ho držať a nespustím z neho oči po celý čas, kým je v ohni. Keby som to striebro nechal v plameňoch čo aj len o chvíľu dlhšie, ako treba, zničilo by sa.

Žena na chvíľu stíchla, a potom sa opýtala: A ako viete, kedy je to striebro už úplne čisté? On sa usmial a povedal: No, to je ľahké – predsa vtedy, keď sa v ňom uvidím ako v zrkadle.

Ak sa dnes cítiš ako uprostred ohňa, pamätaj, že ťa drží Božia ruka. On z Teba nespúšťa oči. Nedovolí, aby sa Tvoj život zničil a bude Ťa strážiť a držať, až kým sa v Tebe neuvidí.

 

Vianoce:

Obyčajná rodina je Svätá Rodina „iba preto“ lebo patrí BOHU a tým vlastní BOHA.

Svätosť Vašej rodiny, počas Vianoc i v Novom roku, Vám vyprosuje Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

Aký darček dávame Ježiškovi k narodeninám?

Dajme mu svoju únavu, slabosť i úzkosť a predovšetkým dajme mu všetky svoje hriechy. On ich ako Najlepší Človek objíme a ako Pravý BOH premení na Slávu svojej Lásky.

Požehnaný Vianočný čas a Milostiplný Rok 2020 Vám za Spoločenstvo Kráľovnej rodiny vyprosuje M. Ľubomíra.

 

Pôst a Veľká Noc:

Naše utrpenie nie je také veľké ako hriechy našich rodín

preto sa nebojme, vo Veľkom týždni, spojiť s Ježišom.

Milostiplnú Veľkú Noc celému Spoločenstvu Kráľovnej rodiny

vyprosuje Mária Ľubomíra.

Ježiš zomrel a vstal  zmŕtvych kvôli nášmu zmŕtvychvstaniu.

Požehnanú Veľkú Noc želá a vyprosuje Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

Veľká Noc 2020: Dobrý Bože Ďakujeme Ti za povýšenie našich domovov na Domáce cirkvi. Všemohúci Bože oslavujeme Ťa za Tvoje zmŕtvychvstanie v našich srdciach. Veľký Bože velebíme Ťa za Tvoj Pokoj v našich rodinách.

Požehnané Milostiplné sviatky Veľkej Noci Vám za Spoločenstvo Kráľovnej rodiny želá a vyprosuje M. Ľubomíra spolu s manželom Markom.

 

Obdobie Korony:

Počas Korona opatrení sme sa vzájomne duchovne povzbudzovali mnohými sms správami a telefonátmi. Všetky pozdravujú všetky a predovšetkým všetky z nás sa modlíme za všetky z nás. Všetkým Vám ĎAKUJEM.

Duchovné povzbudenia uverejnené na našej stránke www.spolocenstvokralovnarodiny.sk:

1.)Mária Ľubica – peši do Santiaga de Compostella

2.)Sviatok všetkých svätých.

3.)50. výročie svadby.

4.)Oslava výročia.

5.)Domáca Cirkev SKr

6.)Spomienka – exercície s P. Vellom

a ďalšie.

Júl 2020: Milované sestry SKr, ktoré ste z Petržalky:

ĎAKUJME BOHU za pána kaplána Mariána, ktorý dnes slávil prekrásnu slávnosť 15. výročia posviacky nášho kostola Sv. Rodiny. Hoci bolo ľudí z vonkajšieho pohľadu v kostole málo, bola to modlitba spájajúca Nebo s našou farnosťou. Pán kaplán s láskou myslel na všetkých, ktorí v našom kostole a pre náš kostol i jeho okolie za tých 15 rokov čokoľvek urobili. Sv. omšu obetoval za všetkých, to znamená aj za Vás (ďakoval za všetko … aj za umývanie toalety). Spomenul aj pána kostolníka Palatického a myslel na všetkých.

Dnešný deň je pre našu farnosť veľmi veľmi dôležitý a liturgická slávnosť s dôstojným prevedením nášho pána kaplána bola Bohu milá a našej farnosti určite na osoh.

Aj keď sa medzi nami nájdu aj takí, ktorí majú záľubu stále chváliť iba sami seba – nech im Pán BOH odpustí – my nezabúdajme na tých čo našu farnosť skutočne vybudovali – pán farár Karač, pán farár Dúc a mnohí /aj vy/ čo im v tom pomáhali. Za naše SKr dáme za nich odslúžiť sväté omše.

Dnes má sviatok Levočská Panna a Matka Mária, skrývame sa pod jej ochranný plášť s našimi rodinami i farnosťou. S láskou ML

Listy novokňazom:

Nasleduje list, ktorý som za naše SKr odovzdala novokňazovi Milanovi a podobné listy pošlem aj novokňazovi Tomášovi i Patrikovi, ktorý je kňazom jeden rok a nášmu diakonovi Petrovi z farnosti Sv. Rodiny za ktorých sme dali odslúžiť sv. omše na pápežské Misijné diela.

 Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Tupolevova  6b; 851 01 Bratislava

                                              

Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Nepoškvrnené Srdce Panny a Matky Márie

                                               Bratislava, jún.  2020

Milý a dôstojný novokňaz Milan,

v mene celého Spoločenstva Kráľovnej rodiny Ťa srdečne pozdravujem.

Prijmi od nás tento list ako duchovný darček k Tvojmu kňazstvu, ktorý Ti s láskou dávame.

Minulý rok, v čase Tvojej vysviacky na diakona, sme sa za Teba modlili pred Sviatosťou Oltárnou.

Tento rok, v čase Tvojej vysviacky na kňaza, pred Sviatosťou Oltárnou, v kostole Svätej rodiny, kľačalo 10 žien nášho SKr a modlili sme sa za Teba – ostatné sa k nám duchovne pripojili.

Na Misijné diela sme poslali 3 intencie sv. omší s úmyslom o Požehnanie a potrebné milosti pre Teba.

V deň Najsvätejšieho Srdca P. Ježiša sme sa s manželom Markom za Teba modlili v kostole Božského Srdca v Hradci Králove a tiež v Klášterci nad Orlici pri hrobe Aničky Bohuslavy Tomanovej. V deň Nepoškvrneného

Srdca P. Márie sme sa za Teba modlili v Českomoravskej Fatime v Koclířove i v kostole sv. Filomény.

A čo je najdôležitejšie – stále Ťa budeme v našom SKr sprevádzať modlitbami a prosiť pre Teba o ochranu Nepoškvrneného Srdca našej Kráľovnej rodiny a objatie Najsvätejšieho Srdca P. Ježiša.

Verím, že sa s Tebou stretneme aj na miestach kde Ťa Dobrý BOH pošle, pretože v rámci nášho SKr robievame vo farnostiach, s dovolením kňazov, duchovné obnovy pre ženy.

S úctou, vďakou a predovšetkým modlitbou

v mene Spoločenstva Kráľovnej rodiny M. Ľubomíra

 1. Putovanie sv. relikvií SKr

 

 1. Dominik

            Od 25. júla 2018 boli relikvie sv. Dominika prítomné v Dechticiach v dome Marka Semeša pri chorej Márii Semešovej.

 1. augusta 2018 boli relikvie sv. Dominika prítomné na sv. omši a uctené pri modlitbách k sv. Dominikovi, vo farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach. A prinesené znovu k chorej Márii Semešovej.

Dňa 7. septembra 2018, Mária Semešová vo veku 83 rokov, posilnená Sviatosťami, pri relikviách sv. Dominika oblečená do sv. škapuliara, prešla bránou smrti do večnosti.

Relikvie zostali v Dechticiach v dome Marka Semeša. Sv. Dominik je mojím duchovným otcom a veľkým pomocníkom aj pre môjho manžela. /M. Ľubomíra/

Pred Vianocami 2019 boli relikvie sv. Dominika, na duchovné posilnenie odovzdané do domácnosti M. Klementíny, pri ktorých sa M. Klementína modli aj so svojim chorým manželom Štefanom.

 1. marca 2020 boli relikvie prinesené do bytu Marka Semeša v Petržalke Tupolevova 1 s týmto úmyslom a prosbou k sv. Dominikovi:

Náš otec a svätý patrón Spoločenstva Kráľovnej rodiny, ĎAKUJEME BOHU za to, že si Ťa môžeme zvlášť uctievať v prítomnosti Tvjích sv. relikvií, prosíme Ťa požehnávaj a prihováraj sa u Nebeského otca za naše rodiny, naše farnosti, túto Petržalku a celé naše Slovensko, aby aj tento mimoriadny stav z dôvodu nebezpečenstva korona vírusu prinášal úžitok naším dušiam, aby sme mali stále na zreteli Večnú radosť v Nebi pre celé naše rodiny. Amen

 1. Rajmund

 

Koncom januára 2017 boli relikvie sv. Rajmunda umiestnené v sídle SKr v Bratislave – Petržalke, kde si ich uctil každý návštevník bytu.

 1. júla 2019 boli relikvie sv. Rajmunda, na duchovné posilnenie, odovzdané do rodiny Pauly Kašákovej na ul. Jiráskovu 8 v Bratislave Petržalke.

 1. januára 2020 boli relikvie sv. Rajmunda prinesené do bytu Marka Semeša, kde sa pravidelne modlime a relikviami sv. Rajmunda požehnávame celú našu rodinu a ZŠ Tupolevova, kde učím Náboženskú výchovu.

 2. marca 2020 boli relikvie sv. Rajmunda odovzdané môjmu bratovi Danielovi, ktorého birmovným patrónom je sv. Rajmund a ktorý si zároveň vytiahol sv. Rajmunda za patróna na rok 2020. Daniel zaniesol sv. Rajmunda do sídla SKr na Tupolevovu 6B, na duchovné posilnenie pre všetkých, ktorí v byte bývajú i všetkých, ktorí tam prichádzajú.

 1. Katarína Sienská

 

V sobotu 3. februára 2018 sme mali modlitbové stretnutie SKr v prítomnosti relikvii sv. Kataríny S. v byte M Klementíny na Iľjušinovej ul. Petržalke. Od tohto dňa relikvie sv. Kataríny S. zostali v domácnosti M. Klementíny, pri ktorých sa M. Klementína modlila aj so svojim chorým manželom Štefanom.

Relikvie boli uctené a požehnanie na príhovor sv. Kataríny dostali M. Klementína s manželom Štefanom aj 14. apríla 2019 pri oslave ich diamantovej svadby, kedy si po 60 rokoch manželstva počas sv. omše znovu obnovili svoj manželský sľub.

 1. júla 2019 boli relikvie sv. Kataríny S., na duchovné posilnenie, odovzdané do rodiny M. Lucie Kamenskej na ulicu Kašmírska 7 v Bratislave Trnavke.

 1. marca 2020 boli relikvie odovzdané pre duchovné posilnenie na príhovor sv. Kataríny S. rodine Márie Helenky Jurkovej, ktorá si na rok 2020 vytiahla sv. Katarínu S. za svoju patrónku.

 2. júna 2020 M. Helenka J. priniesla relikvie sv. Kataríny S. na adoráciu pred Sviatosťou Oltárnou a spoločnú modlitbu za novokňazov do kostola Svätej Rodiny. Zároveň od tohto dňa sú relikvie uložené vedľa relikvií sv. Dominika v byte Marka Semeša na Tupolevovej 1 v Petržalke pri ktorých sa pravidelne modlíme a relikviami požehnávame celé naše rodiny.

 

 

VII. Svedectvá SKr

 

Svedectvo o Márii Jozefíne; apríl 2019

V správe SKr č. 11:

 

PRÍHOVOR k 50. výročiu sobáša

Jozefíny Cehuľovej a Frantiska Cehuľu

 

Čím by som mal začať?

Gratuláciou?

K Vášmu jubileu – 50 rokov spoločného života.

Vďakou?

Za prijatie a výchovu nás, šiestich detí.

Vyjadrením obdivu?

Za vernosť hodnotám a sedliackemu rozumu napriek zmenám režimu.

Alebo prosbou o odpustenie?

Za všetku tú bolesť, ktorú ste s nami mali, ktorú ste s nami prežívali už od útleho detstva až do terajších dní.

Keď František Cehuľa a Jozefína Kellnerová uzavreli sviatosť manželstva v rímskokatolíckom kostole v Hradisku, písal sa 26. apríl 1969. Janko zabil brafka, Miško jalufku, vonkaj hvíľa a gruľe neposadzene. O pol roka na to 25. septembra sa z nich prvý krát stali rodičia. Narodila sa im prvá dcéra Ľubka. O rok na to 17. októbra, keď na roli bolo porobené všetko, prišiel na svet prvý syn, malý Ferko. Mladá rodinka to nemala ľahké. Otec chodil do práce, mama sa starala o rodinu. Navyše mali veľké gazdovstvo, veľa práce. No zdá sa, že aj veľa lásky, keď tu 9. apríla 1972 na svet prišla dcéra Renátka. Bývali v jednom dome so starými rodičmi, spávali siedmi v jednej izbe, no aj tak im to nevadilo a v jedno ránko, 12. marca 1975, bol na svete Mariánko. Napriek ťažkostiam a problémom so susedmi si postavili vlastný dom. Akoby to už bolo, nový dom bez nového prírastku? 25. novembra 1980 narodil sa ďalší syn Martinko. Celý život žili skromne, nemali žiadne výdobytky modernej doby, staré auto, čiernobiely televízor, jedno rádio, jednu perinu a tu zrazu vitaj muj štvartý synu. Danko 12. apríl 1985.

Tak ako si iný ľudia pamätajú na akých autách jazdili, na akých miestach dovolenkovali, tak si František a Jozefína pamätajú koho v stajni chovali. Neoddeliteľnou súčasťou života a spomienok sú (kone) Ďuro, Izbar, Tašo, Dino, Zorka, Iskra, Gita, Irma, Pejo ale aj (kravy) Manca, Julka či (psy) Dunaj, Cézar, Ťapo, Boris, (koza) Okata. Majú krížom krážom pochodené ďaleké kúty sveta (polia) Úvratňa, Podbartkovú, na Kopaničke, nad Furmancom, na Preshure, či Ľengwartskej a úplne v diaľ Tvarožanske, Vojenske, či Ľevočske.

Aj napriek Vašim skromným podmienkam pre život ste nám vystrojili 4 svadby a o tej 5 ste sa len dozvedeli. Mali ste prvé auto v dedine s pásmi a univerzálkami, aj nablýskanú motorku, drahý klavír či magnetofón.

Dostalo sa Vám veľkej pozornosti a uznania, či už v prejavenej dôvere v pozvaní za svedkov, starostov na svadbách, za birmovných a krstných rodičov. Uznanie pre tatu za veľkú pomoc pri výstavbe kultúrneho domu či vo funkcii tajomníka. Žatie úspechov v súťaží ťahaní klady s Gitkou či Iskrou (kobyly). Pre mamu tituly najlepšia hrabačka, sadzačka zemiakov a zbiračka kameňov v Hradzisku, či vysádzačka stromčekov v lese. A samozrejme najportviš baletka (upratovačka) na akademickej pôde. No hlavne máte titul MAMA, ktorá nám dala teplo domova, ktorá nás zahrnula svojou láskou a vždy sa pre nás obetovala.

Slzy Vám netiekli len vo chvíľach, keď Ľubka vypichla Ferkovi oko s hrabľami, keď Renátka so snúbencom Jožkom mali vážnu autonehodu, či pri každom Mariánkovom odchode do nemocnice, Martinkovým zdravotným problémom, či pri Dankovi keď Vám doktor oznámil, že rátajte s najhorším. No slzy Vám tiekli, aj keď Ľubka ako prvá 18 ročná odišla z domu, Renátka sa vydala do Vyšných Repáš, Mariánko odišiel študovať do Trnavy a Martinko odišiel do ďalekej Ameriky. A úplné ticho vo Vašom dome nastalo, keď v priebehu 2 mesiacov ostali ste len sami dvaja – Danko odišiel do Bratislavy a Ferko so svojou rodinou sa presťahovali do Vlkoviec.

Drahý tato a mama, dnes sa píše 27. apríl 2019. Prešlo 50 rokov. A vy máte byť na čo hrdí !!! Pred vami tu už nesedí len 6 malých roztomilých tváričiek, sedí tu 6 osobností a to najmä vďaka Vašej výchove, starostlivosti, opore, láske a viere, ku ktorej ste nás celý život viedli. Nie sme tu sami. Sme tu spolu so svojimi rodinami. Nevesty Mary a Katka, zaťovia Jozef a Marko, vnučky Renátka s manželom Stankom, Romanka so snúbencom Peťom, Majka s priateľom Filipom, Viktorka, Zuzanka, Dorotka, Johanka, Natálka, Klárka a vnuci Jožko s manželkou Ľudkou a najmladší Ferko. Najmenším slniečkom je pravnučka Barborka a keď Pán Boh dá, budú slniečka dve.

Teraz by som Vám v mene celej rodiny chcel povedať jedno veľké ĎAKUJEM

a poprosiť o odpustenie, za všetko čím sme sa voči Vám previnili.

Zároveň chcem poprosiť všetkých prítomných za mamu a otca, aby odpustili im, ak sa voči nim previnili – zvykne sa to hovoriť na pohreboch, ale tam je to, myslím už aj neskoro.

Na záver už len pozdvihnime čaše a pripime si, aby sme sa tu takto stretli aj o 10 rokov.

Na zdravie a Božiu Slávu.  /za všetky deti najmladší Daniel/

 • – – – – – –

Pešia púť do Santiaga de Compostela.

Mária Ľubica Eleková

26.6. – 15.7.2019

 

Ľudová zbožnosť je jedným z prejavov náboženského cítenia a má rozličné formy. Púte sú jednou z nich a mňa osobne veľmi priťahujú. Je to taká moja „srdcovka“. Akoby prekonanie určitých prekážok (vzdialenosť, počasie, málo spánku, znížený komfort) zintenzívňovalo  nielen emócie, ale aj silu modlitby, Božieho slova  a krásu spevu. Vždy som si odnášala hrejivé pocity radosti a zvláštneho odľahčenia.

Keď som asi pred 10 rokmi  čítala knihu od Coelha o púti do Santiaga de Compostela, zrodila sa vo mne  túžba po jej  osobnom poznaní. S veľkým záujmom som počúvala ľudí, ktorí mi o tejto ceste rozprávali a túžba sa menila na  predsavzatie. Keďže minulý rok mladšiu dcéru Kristínku vybrali v projektoch dobrovoľníctva na 9 mesiacov do Santiaga de Compostela, stála som pred jasnou výzvou.  Zostávalo doriešiť s kým a kedy. Dátum odletu padol na 26. jún a  sprevádzala ma staršia dcéra Betka a jej priateľ Tomáš. Aj keď ich hlavným cieľom bolo natočiť dokument, ja som dúfala, že to nebude len o spoznávaní krajiny, ale aj Boha. Pre mňa bola dôležitá i fáza prípravy, do ktorej okrem materiálneho vybavenia patrila účasť na prednáške kňaza Ján Knapíka o tejto ceste, súkromná „novéna“ s rozličnými prosbami a samozrejme spoveď. Uvedomovala som si, že „bez Božieho požehnania, márne sú ľudské namáhania“. 

Oficiálne cesty tzv. camino, ktoré vedú do Santiaga de Compostela, majú svoje názvy a je ich niekoľko (asi 7). My sme si vybrali cestu pozdĺž portugalsko-španielskeho pobrežia Atlantického oceánu (camino Portuges da Costa). Od katedrály v Porte (katedrála  Sé-katedrálny kostol Nanebovzatia Panny Márie) po katedrálu sv. Jakuba v Santiagu de Compostela, to bolo presne 305 km a trvala nám 13 dní.  Prvý večer, keď sme doleteli do Portugalska, prechádzali sme sa úzkymi uličkami a chcela som vojsť do nejakého kostola. Bolo už dosť hodín, ale skúsili sme. Dvere sa nedali otvoriť a práve sme boli na odchode, keď sa za nami objavil starší pán, dvere nám otvoril a odišiel. Bolo tam len niekoľko ľudí, na ktorých som postrehla vyľakané pohľady, bola totiž adorácia. Keď zbadali, že chápeme o čo ide, upokojili sa a o chvíľu nás s úsmevom vyprevádzali. Boh nám pripravil skvelý začiatok.

Každý deň putovania mal takmer rovnaký rituál. Vstať, vziať na plecia batoh (u mňa okolo 7 kg) a ísť. Bola to však príležitosť trénovať nielen svoje telo, ale cvičiť aj svojho ducha. Tým najlepším prostriedkom bola modlitba. Na komunikáciu s Bohom bolo naozaj veľa možností a príležitostí. Obe krajiny majú množstvo krásnych, kamenných kostolov a kaplniek.  Väčšina bola otvorených a boli pre nás príjemným zastavením a odpočinkom. Taktiež pri kráčaní v  malej skupinke, ktorú sme tvorili, bol veľký priestor na vlastné myšlienky, meditáciu, zahĺbenie do svojho vnútra. Hlavne pri náročnejšom teréne mi hlavou prebiehalo: „pre jeho bolestné umučenie…..“  Každým dňom kilometre pribúdali a niekedy sa zdal ťažší batoh, inokedy nohy.

Bola som šťastná, keď som sa  mohla ruženec pri mladých modliť aj nahlas, keď sami chceli, aby som spievala nábožné piesne (dokonca sa zapojili) a keď ma žiadali, aby som pred jedlom „pozvala Hospodina“. Dokonca boli v očakávaní, aký mi príde verš dňa z aplikácie Biblia. Neraz sme si to porovnávali s prežitým dňom a neuveriteľne to vždy  zapadlo. Na prvý deň putovania sme mali verš z listu Filipanom „Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách“ (Flp 4,6).  Mohlo byť niečo zrozumiteľnejšie? Nie vždy sa nám ušlo ubytovanie v albergue (nocľaháreň pre pútnikov), takže sme z tých 12 nocí počas putovania spali 4x pod holým nebom. Pravdu povediac, s týmto som vôbec nerátala a mala som z toho obavy. Ešte pred púťou som si však povedala, že sa budem snažiť všetky udalosti prijímať tak, ako budú prichádzať. Bez šomrania, kritizovania a nespokojnosti. Prvýkrát sme spali v dedine pri školskom ihrisku, potom na pláži pri Atlantickom oceáne, tretíkrát na lúke pred dedinou a nakoniec pod stromom (pripevnila som tam aj obrázok P. Márie). Teraz som tomu rada, pretože to boli situácie, kedy sme sa akosi viac odovzdali do Božích rúk.

Cesta bola bohatá na stretnutia s ľuďmi rôzneho veku, národnosti, motívov a životných príbehov. Štatistickým pohľadom by som povedala, že medzi pútnikmi prevažujú ženy a čo ma veľmi prekvapilo, putujú  sólo. Z vekovej kategórie dominujú mladí ľudia (20-30 rokov) a väčšinou to bola  dvojica mladých dievčat (zrejme kamarátky). Konkrétne po našej trase sme stretli najviac Čechov a Nemcov a len jednu Slovenku. Vytváralo sa mnoho príležitostí na zoznámenie. Tým spoločným jazykom bola samozrejme angličtina, takže hlavne mládež si hneď rozumela a vymieňali si kontakty. Medzi pútnikmi, či už v ubytovniach alebo počas cesty a spoločných zastaveniach, bolo cítiť toleranciu a solidaritu. Aj ten, kto kráčal celkom sám, patril do živej reťaze peregrinov /pútnikov/ a minimálne pozdravom a úsmevom sme sa navzájom podporovali. Každý má inú skúsenosť, ale ja osobne som nadobudla dojem, že prevládal viac turistický motív ako duchovný.  Išlo skôr o turistov a cestovateľov než pútnikov.

Camino prirodzene vytváralo priestor na spoznávanie krajiny. Pobrežná trasa bola naozaj úžasná. Pohľad na zapadajúce slnko nad vodami Atlantického oceánu nemohol zostať bez vzdávania chvály Stvoriteľovi. Šum vody súhlasne kontroval. Hneď v prvé dni putovania Portugalskom, sme na viacerých miestach narazili na slávnostné procesie. V dlhých sprievodoch niesli sochu P. Ježiša, P. Márie a  iných svätých. Oblečení boli v rôznych kostýmoch, hrali na hudobných nástrojoch a bolo to veľmi slávnostné. Až v jednej dedinke sme sa od miestnych obyvateľov dozvedeli, že sa takto slávi sviatok sv. Jána.

Na portugalskom úseku cesty nebol problém si dokúpiť vodu a potraviny, ale španielska časť nás v tomto zaskočila. Bolo treba prejsť veľký úsek cesty, kým bola taká príležitosť. Raz som bola už veľmi hladná a zásoby sme nemali žiadne. Trocha vody sme si šetrili a ja už som pomaly cítila slabosť. To som však nikomu nepovedala, len pomalšie kráčala. Zanedlho sme prechádzali okolo nejakého odpočívadla, keď nám kývala jedna mladá žena a volala ku sebe. Upratovala na kamenných stoloch a vysvetľovala, že nejaká pútnická skupina tam mala  objednané pohostenie a čo zostalo, nechce vyhodiť ani baliť, ale rozdať.  Ani si neviete predstaviť ako nám chutilo a boli sme jej veľmi vďační. S radosťou sme si pripomenuli verš, ktorý nás počas cesty najviac oslovil:Hospodin bude bojovať za vás, vy sa len upokojte“. (Ex 14,14). Tak sme najedení pokojne mohli pokračovať.  I keď bol španielsky úsek cesty náročnejší, povzbudzovalo nás už „len“ dvojciferné číslo zostávajúcich kilometrov. Čím sme boli bližšie k cieľu, pribúdalo nielen pečiatok v kredenciáli, ale aj peregrinov.  Oficiálne smerové značky, mušľa hrebenatka a žlté šípky, nás spoľahlivo doviedli až ku katedrále sv. Jakuba.

Objatie s mojou mladšou dcérou, ktorá nás pred katedrálou čakala, bolo pre mňa veľkou odmenou. Trošku som z tejto eufórie precitla, keď sme vošli do katedrály a všetko bolo zahalené pod hrubým igelitom. Dcéra mi vysvetlila, že sa tak stalo len nedávno a začínajú sa prípravy na svätý rok, ktorý pripadne o dva roky. Prístupná bola vlastne len socha apoštola Jakuba a jeho hrobka. Bolo zvesené i povestné kadidlo a omše popresúvané do iných kostolov. „Objatie“ sv. apoštola som si ujsť nenechala a odovzdala mu všetkých, ktorých nosím vo svojom srdci a ktorí ma prosili o modlitbu. Na certifikát o absolvovaní cesty sme si samozrejme vystáli dlhú radu a zaradili sa do zoznamu tisícov pútnikov, ktorí svätojakubskú púť vykonali.

Zmeniť na určitý čas prostredie a vnímať iný rytmus času, vedie človeka k premýšľaniu a k pokojnejšiemu prežívaniu prítomného okamihu. Nachádza mnohé súvislosti a uvedomuje si dôležitosť rovnováhy vonkajšieho a vnútorného života. Učí sa pracovať sám so sebou, s vlastnými pocitmi, s ľuďmi. Učí sa nielen prekonávať prekážky, ale prijať aj svoje limity.  Čas oddychu môže byť veľkou príležitosťou na oslavu Boha Stvoriteľa.

Na pozemskej ceste sme vlastne pútnikmi všetci. Čo však nosíme v našich batohoch? Nezaťažujú ich staré krivdy, nespravodlivý hnev, žiarlivosť, závisť ….. ? Je dôležité ich pravidelne vyprázdňovať a bojovať so sebou samým. Okresávať svoje ego, priznať si chyby, omyly, pády, slabosti  a dôverovať Bohu. Nielen veriť v jeho existenciu, ale veriť JEHO láske, odpusteniu, dobrote a starostlivosti. Tento postoj potom vedie k spomenutému rituálu pútnika: „vstať, vziať na seba svoj kríž a ísť“. Potrebná je však Božia milosť a naša vôľa.

S  odstupom času vidím, ako sa to všetko vyvíjalo a verím, že čo Boh započne, to aj dokončí v pravý čas. Ďakujem za milosť, že som obohatená o vlastný zážitok z putovania.  Verím, že Boh vie, ako sa každého dotknúť a ovocie postupne príde. Chce to len trpezlivosť a dôveru. A k tomu ma učila aj táto cesta. Hospodin je verný. Aleluja!

          Buen camino!

 1. S. Moja patrónka na mňa tiež čakala (ďakujem).

       Sv. Rita oroduj za nás!

 • – – – – – – – –

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.

Do správy SKr posielam svedectvo o cestách nášho Zohorského zboru Glória po Slovensku, ktoré bolo uverejnené v Zohorských novinách:

Sestry SKr Mária Oľga Hladíková a Mária Danka Hozová sú dlhoročnými členkami cirkevného zboru Glória v Zohore.

Dňa 6.-7. 2019 septembra sa členovia cirkevného zboru Glória, rozhodli vycestovať na výlet a pozrieť si pamiatky na východnom Slovensku. Počasie nám prialo, svietilo slniečko a i keď nebolo veľmi horúco, bol to čas ako stvorený na výlet.

Navštívili sme Poprad, Spišskú Sobotu a Košice.  Keďže takmer všetci členovia zboru sú dôchodci, lepšie nám bolo ísť vlakom. Ráno rýchlikom do Popradu, z Popradu vlakom do Spišskej Soboty, kde sme si prezreli krásny Kostol svätého Juraja. Kostol je postavený v čistom gotickom slohu v Spišskej Sobote, na predmestí Popradu, v Prešovskom kraji. Spolu s mestskými domami, zrekonštruovanou renesančnou zvonicou, Mariánskym stĺpom a evanjelickým klasicistickým kostolom tvoria neodmysliteľnú súčasť Sobotského námestia. Hlavný oltár, je dielom majstra Pavla z Levoče.

Tí zdravotne zdatnejší išli zo Spišskej Soboty do Popradu pešo, ostatní išli vlakom do Popradu, kde sme boli ubytovaní. Večer sme mali prechádzku po pešej zóne a na námestí pri bazilike sv. Alžbety, bola skupina ľudí. Nevedeli sme, či sa jedná o nejaké organizované stretnutie a keď sme prišli bližšie, zistili sme, že má koncert český spevák,  Jozef Laufer. Koncert bol organizovaný pod záštitou mesta Poprad. Takže sme mali úžasný kultúrny zážitok, ktorý tento „šoumen“ bezpochyby predviedol.

Na druhý deň sme ráno odcestovali rýchlikom do Košic. I v tomto meste, nás čakalo prekvapenie. Dóm svätej Alžbety je najväčší kostol na Slovensku s plochou interiéru 1 200 m² a kapacitou vyše 5 000 ľudí. Pri príležitosti 400. výročia mučeníckej smrti Košických mučeníkov v sobotu 7. septembra 2019 o 10.00  v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach, sa konala slávnostná sv. omša, na ktorej sme sa zúčastnili. Kostol bol obsadený do posledného miesta i námestie pred kostolom zaplnili pútnici i domáci obyvatelia, ktorí sledovali sv. Omšu na veľkej obrazovke pred kostolom.

Cirkev na Slovensku dostala vzácny dar. V Košiciach odhalili skutočnú podobu tvárí troch Košických mučeníkov. Tváre sv. Mareka Križina, sv. Štefana Pongráca SJ a sv. Melichara Grodeckého SJ zverejnila pri príležitosti jubilejného roka 400. výročia ich mučeníckej smrti Košická arcidiecéza.

Takže všetko sa dialo tak, aby náš výlet bol bohatý na telesné i duševné dary.

Po krásnom a obohacujúcom výlete sme sa vrátili vo večerných hodinách rychlíkom z Košic do Bratislavy, kde sme osobným vlakom prišli v neskorých hodinách domov do Zohora.

Rada by som i touto cestou poďakovala našim aktívnym dôchodcom a členom zboru, hlavne našej úžasnej sprievodkyni Evičke Mifkovičovej, ktorá nám svojim výkladom obohatila tento výlet.

Nech jej Pán Boh dopraje hlavne pevné zdravie, aby nás jej veselé historky, ale hlavne znalosti sprevádzali i naďalej na spoločných cestách doma i v zahraničí.

Mariazell dňa 19.9. 2019

Každý človek sa rád vracia na miesta, kde sa dobre cíti. Pre zbor Glória, je takýmto miestom pútnicke mesto Mariazell. Už niekoľko rokov chodíme druhú septembrovú sobotu na slovenskú sv. omšu, ktorú každoročne pripravuje kňaz ThDr. Marián Červený PhD. v maličkom mestečku v srdci Rakúska, v Hornom Štajersku, najznámejšom pútnickom mieste Mariazell. I tento rok bol 19. september, pre nás deň plný očakávania a radosti, že sa opäť stretneme s ostatnými pútnikmi na posvätnom mieste, kde sa cítime ako doma. Na tomto mieste pocítite na vlastnom tele, striedanie radosti so smútkom, nádeje s neistotou, ale hlavne hlbokú vieru a silu na prežite každodených príbehov.

I keď naše kroky už nie sú také svižné, v pomalom kroku človek dokáže viacej rozmýšľať. Tento rok sa v bazilike stretli nielen pútnici zo Slovenska, ale prišie i nitriansky diecézny biskup, Mons. Viliam Judák, ktorý celebroval sv. Omšu. Náš zbor sprevádzal, ako každoročne, svojím spevom liturgiu celej omše a opäť nádherný hlas lesného rohu nášho Jakubka Badrnu znel bazilikou pred omšou i počas slávenia liturgie. „Pokoj v srdci a slniečko v duši“, tento pocit doslovne sprevádza všetkých, ktorí na toto miesto prídu. Slniečko nás neopustilo ani vonku. Počasie sa nám opäť vydarilo a preto Krížová cesta i celý deň bol pre všetkých obrovským povzbudením.

Jeden blahodárny deň sa pre nás i všetkých pútnikov síce skončil, ale už teraz sa tešíme, ak nám Pán Boh dopraje zdravie, na opätovné stretnutie v budúcom roku.

Mária Oľga Hladíková

 • – – – – – –

 

 

Ďalšie svedectvá nášho vzájomného zdieľania a duchovné povzbudenie nájdeme na našej stránke:

FotkyMária Ľubica – peši do Santiaga de Compostella:

https://www.spolocenstvokralovnarodiny.sk/pesi-do-santiaga-de-compostella/

TAMAMA:

https://www.spolocenstvokralovnarodiny.sk/3169-2/

VIII. Sväté omše SKr

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, január 2020; Novoročný darček SKr

Intencie odovzdané P. Andrejovi OP:

 1. Pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Rajmunda, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie Požehnanie a potrebné milosti pre P. Rajmunda OP z príležitosti jeho rehoľných menín. (7. január)

 1. Pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Rajmunda, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie Požehnanie a potrebné milosti pre P. Rajmunda OP z príležitosti jeho 70. narodenín. (8. január)

 1. Pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie Požehnanie a potrebné milosti pre bratov dominikánov na Slovensku.

 

 1. Pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie Požehnanie a potrebné milosti pre celú dominikánsku rodinu na Slovensku.

 

 1. Pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie Požehnanie a potrebné milosti pre rodiny duchovného Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 1. Pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie Požehnanie a potrebné milosti pre rodiny všetkých, ktorí Spoločenstvu Kráľovnej rodiny akýmkoľvek spôsobom pomáhajú.

 1. Pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie Požehnanie a potrebné milosti, pre rodiny všetkých, ktorým sme v Spoločenstve Kráľovnej rodiny sľúbili modlitbu.

 

 1. Pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie Požehnanie, potrebné milosti a pôsobenie Ducha Svätého, pre všetky farnosti v ktorých bývajú členky Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 

 1. Pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie Požehnanie a pôsobenie Ducha Svätého, pre všetky pracoviská a pôsobiská členiek Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 

 1. Pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie Požehnanie a pôsobenie Ducha Svätého, pre všetky domy, byty, domácnosti a všetky miesta, kde sa nachádzajú rodiny Spoločenstva Kráľovnej rodiny a všetkých, ktorí sú s nami akýmkoľvek spôsobom spojení.

 

 1. Pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o večnú radosť v Nebi pre všetky nenarodené a nepokrstené deti rodín Spoločenstva Kráľovnej rodiny .

 1. Pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o večnú radosť v Nebi pre všetkých zosnulých rodín Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 

Duchovné darčeky z príležitosti jubilea narodenín SKr 2020:

 

 1. ĎAKUJEME Dobrému BOHU za dar života a pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie Požehnanie a potrebné milosti pre Máriu Paulu s príležitosti jej 65. narodenín.

 1. ĎAKUJEME Dobrému BOHU za dar života a pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie Požehnanie a potrebné milosti pre Máriu Annu N. s príležitosti jej 85. narodenín.

 1. ĎAKUJEME Dobrému BOHU za dar života a pod ochranným plášťom Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov, prosíme o Božie Požehnanie a potrebné milosti pre Máriu Janu J. s príležitosti jej 70. narodenín.

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, 19. jún 2020

Intencie svätých omší odovzdané kňazovi v Klášterci nad Orlici,

pri hrobe Aničky Bohuslavy Tomanovej,

v deň slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho:

 

1.Na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, prosíme o objatie Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša pre rodiny Spoločenstva Kráľovnej rodiny, aby mohli celú večnosť Oslavovať Boha a radovať sa v spoločenstve svätých.

2.Na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, prosíme o objatie Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša pre všetkých, ktorým Spoločenstvo Kráľovnej rodiny sľúbilo modlitbu, aby mohli celú večnosť Oslavovať Boha a radovať sa v spoločenstve svätých.

3.Na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, prosíme o objatie Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša pre všetkých, ktorí ublížili rodinám   Spoločenstva Kráľovnej rodiny i tým, ktorým ublížili rodiny  Spoločenstva Kráľovnej rodiny, aby mohli celú večnosť Oslavovať Boha a radovať sa v spoločenstve svätých.

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, 20. jún 2020

Intencie svätých omší odovzdané otcovi Pavlovi

v Českomoravskej Fatime,

v deň spomienky Nepoškvrneného Srdca P. Márie:

 

1.Na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, prosíme o objatie Najsvätejšieho srdca Pána Ježiša pre rodiny Spoločenstva Kráľovnej rodiny, aby mohli celú večnosť Oslavovať Boha a radovať sa v spoločenstve svätých.

2.Na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, prosíme o objatie Najsvätejšieho srdca Pána Ježiša pre všetkých, ktorým  Spoločenstvo Kráľovnej rodiny sľúbilo modlitbu, aby mohli celú večnosť Oslavovať Boha a radovať sa v spoločenstve svätých.

3.Na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, prosíme o objatie Najsvätejšieho srdca Pána Ježiša pre všetkých, ktorí ublížili rodinám   Spoločenstva Kráľovnej rodiny i tým, ktorým ublížili rodiny  Spoločenstva Kráľovnej rodiny, aby mohli celú večnosť Oslavovať Boha a radovať sa v spoločenstve svätých.

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, jún 2020

Intencie svätých omší odovzdané na Misijné diela:

3 sv. omše za Božie požehnanie a potrebné milosti pre novokňaza Milana Jaroša

3 sv. omše za Božie požehnanie a potrebné milosti pre novokňaza Tomáša Rušina

3 sv. omše za Božie požehnanie a potrebné milosti pre kňaza Patrika Mituru

3 sv. omše za Božie požehnanie a potrebné milosti pre diakona Petra Repku

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, 2. júl 2020

Intencie svätých omší odovzdané p. kaplánovi Mariánovi:

1.Sv. omša na poďakovanie BOHU a Božie požehnanie i potrebné milosti pre kňaza Jozefa Karáča z príležitosti 15. výročia posviacky kostola Sv. Rodiny v Bratislave Petržalke.

2.Sv. omša na poďakovanie BOHU a Božie požehnanie i potrebné milosti pre kňaza Jozefa Dúca z príležitosti 15. výročia posviacky kostola Sv. Rodiny v Bratislave Petržalke.

Od augusta 2019 do konca júla 2020 dalo SKr

odslúžiť 35 svätých omší.

 

Členky SKr dávajú odslúžiť sväté omše na konkrétne úmysly svojich rodín podľa odporúčaní SKr.

 

 1. Materiálne zabezpečenie SKr

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny potrebuje a veľmi prosí o materiálnu finančnú pomoc. Môžeme to nazvať modernejšími pojmami ako je sponzorstvo, finančný dar, či účasť na filantropickom postoji, alebo pojmami staršími ako je mecenášstvo či almužna.

Je faktom, že Spoločenstvo Kráľovnej rodiny má dominikánsku charizmu a dominikánska rehoľa je žobravý rád. Preto sa nevyhýbame pojmu žobranie. Spoločenstvo Kráľovnej rodiny žobre o materiálne prostriedky, aby mohlo fungovať na česť a slávu Božiu a pre spásu našich rodín – nás ľudí. A sme vďačné za každý cent.

Materiálne prostriedky na vykonávanie evanjelizačnej činnosti SKr pozostávajú z osobnej dobročinnosti členiek a podporovateľov SKr.

 • – – – – –

Vyúčtovanie Duchovnej obnovy SKr v Dunajske Lužnej 22.8.2019:

 

Sestrám dominikánkam v Dunajskej Lužnej sme poďakovali za prijatie a pohostenie a odovzdali sme im 40 knižočiek s modlitbami ku bl. Imelde. Knižky o bl. Imelde dostala aj každá prítomná sestra SKr.

 1. Brunovi OP sme odovzdali 500ks obrázkov Božského Srdca a sv. Šarbela pre ich pastoračnú činnosť a milodar 50€.

Veriaci si mali možnosť za dobrovoľný príspevok vziať informačník SKr, knižočku o sv. Margite Antiochijskej a ďalšie obrázky s modlitbami. Dobrovoľný príspevok, ktorý sme v kostole získali za dané materiály bol 107,30€

 • – – – –

Sociálna pomoc SKr:

Pred Vianocami 2019 i pred Veľkou Nocou 2020 sme z účtu SKr poslali po 200€ na účet rodiny manželov Kuchtových so 6 deťmi, do Špačiniec. Je to 8 členná rodina /3 deti im zomreli/, ktorá sa snaží žiť na česť a Slávu Božiu. Nesťažujú sa na svoju chudobu ale sú vďační za každú pomoc preukázanú z lásky podľa Božej vôle.

/spolu 400€/

V júni 2020 sme kúpili hrazdu ku posteli pre pána Štefana, manžela našej M. Klementíny /101,45€/. Je to veľmi dôležitá zdravotná pomôcka, aby sa pri jeho nevládnosti mohol posadiť a zísť z postele.

Návrh sociálnej pomoci na nasledujúce roky:

 1. Paula navrhuje, aby sme si – naše SKr -, cez Pápežské Misijné diela, adoptovali 1 seminaristu v Afrike a podporovali ho na štúdiách finančne i duchovne, aby sa mohol stať kňazom. Štúdium jedného bohoslovca na jeden rok stojí 600€. Projekt sa volá: Darujte svetu kňaza.

 • – – – –

Vyúčtovanie ostatných duchovných obnov a aktivít SKr sa nachádza v dokladoch pokladne SKr.

 • – – – –

Stav účtu SKr ku dňu 1. júl 2020 je 1057€.

Svojimi modlitbami ĎAKUJEME VŠETKÝM, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú. Za všetkých spomeniem Antona Dvorana, ktorý nám každý mesiac na účet posiela 20€. M. Ľubica posiela mesačne na účet 20€ a Paula K. 30 alebo 20€. Za pomoc ďakujeme Markovi Semešovi, ktorý v hojnej miere aj finančne podporuje SKr. Za štedrosť Ďakujeme našej Márii Klementíne a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú nášmu SKr, častokrát v skrytosti o čom vie iba naša Kráľovná rodiny a Dobrý Boh.

 

Doklady účtu a pokladne SKr sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle SKr.

 

Pán BOH zaplať za pomoc duchovnú i materiálnu.

 

Každý kto SKr akýmkoľvek, duchovným alebo materiálnym, spôsobom pomohol je zahrnutý v našich modlitbách a svätých omšiach, slúžených za dobrodincov SKr.

PÁN BOH ZAPLAŤ všetkým!

S úctou a vďakou Pánu Bohu i Vám všetkým

Mária Ľubomíra Semešová Cehuľová,   v Bratislave, 8. augusta 2020

 

Svätý Dominik a všetci naši Nebeskí patróni

orodujte za nás! Potrebujeme Vás. Amen.

            – – – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, ThDr. ThLic. Ľubomíra Semešová Cehuľová, MPH

Tupolevova 6b; 851 01 Bratislava, lubomiracehulova@gmail.com; mobil:0908578431

Číslo účtu: 2628175016/1100

IBAN: SK8311000000002628175016

IČO Spoločenstva Kráľovnej rodiny: 42169411

www.spolocenstvokralovnarodiny.sk