Darček Sedembolestnej

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Darček Sedembolestnej Kráľovnej rodiny, 15.9.2021

.

7 BOLESTÍ:

Proroctvo; Útek; Hľadanie; Lúčenie; Smrť; Pieta; Hrob.

.

M. Helenka Suchitrová

1.Bolesť: Proroctvo.

Bolestná Matka Mária s úprimnosťou si pripomíname tu bolesť ktorú pocítilo Tvoje srdce pri proroctve Simeona: ,,On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a Tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.,,

Rozmýšľam nad tým ako matka. Predstavujem si akú veľkú bolesť musela mať Panna Mária, keď počula tieto slová. Vedela si predstaviť že jej Syn  bude trpieť. Ako matka nosila túto bolesť celých 33 rokov vo svojom srdci.

V duchu si kľaknime k nohám Bolestnej Matky a odprosujme ju  za svoju nevďačnosť voči jej Synovi a za bolesti, ktoré jej stále spôsobujeme. Amen.

.

M. Oľga Hladíková

2.Bolesť: Útek.

Jozefovi sa v noci prisnil sen, v ktorom mu anjel povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť“ (Mt 2, 13). Jozef poslúchol a spolu s ním i Panna Mária. V mysli sa im však určite vynorilo hneď niekoľko otázok. Zvládneme takú dlhú cestu?

Myslím, že každý rodič je ochotný pre svoje dieťa urobiť všetko, aby zachránil jeho život. Nebolo to inak ani u Svätej Rodiny. Keď Jozefa oslovil v noci anjel a povedal mu, aby odišiel s Máriou a malým Ježiškom do Egypta, jeho cesta síce nebola ľahká, pretože išli cez púšť, ale vôbec o tom neuvažovali, že by nesplnili anjelov príkaz. Vedeli, že je to Božia vôľa. Zachrániť dieťa, pred nebezpečenstvom smrti od nemilosrdného Herodesa, tu nie je žiadna úloha nesplniteľná. Herodes bol vo svojej krajine nesmierne krutým kráľom. Dal zavraždiť všetkých malých chlapcov v Betleheme, ba zabil dokonca aj svojich vlastných synov. Len aby nebol ohrozený jeho trón. Keď Herodes zomrel, anjel opäť upozornil vo sne Jozefa a vrátili sa.

Podobne to býva aj v našom kresťanskom živote. V blízkosti rôznych „násilníkov“ sme aj my vystavovaní utrpeniu – malému i veľkému, ktoré má vždy obrovský význam, ak svoje utrpenie prijmeme a odovzdáme nášmu Bohu. Milosrdný Boh ho zmení na nepochopiteľný zázrak: aj my osobne pomôžeme ľuďom, aby sa obrátili k Bohu. On vie dať nášmu utrpeniu nielen zmysel, ale aj zmeniť ho na veľkú radosť. Lebo dobro a láska je oveľa mocnejšie ako zlo a nenávisť.

Drahá Panna Mária, pomôž nám prijať každé utrpenie, každú bolesť tak ako Ty. V pokore, tichu, viere, odovzdanosti a nádeji. Daj, aby sme takto mohli iným pomôcť a seba očistiť. Veď Ty si naveky nástrojom nevyčísliteľnej Božej milosti. Oroduj za nás, Matka Sedembolestná! Amen.

.

M. Lucia Kamenská

3.Bolesť: Hľadanie.

Keď mal Ježiš 12 rokov, prvý krát putoval s Pannou Máriou a svätým Jozefom na sviatky do chrámu, do Jeruzalema. Keď Jozef a Mária zistili, že medzi vracajúcimi pútnikmi Ježiš nie je, začali ho s bolesťou hľadať. Po troch dňoch ho našli v Jeruzaleme.

Aké bolestné to muselo byť pre Matku Pannu Máriu, keď stratila svojho milovaného Syna.

Panna Mária, Nebeská Matka, aj my sme Tvoje deti. A chceme byť pútnikmi do nebeskej vlasti. Aké bolestné to musí byť pre Tvoje srdce, keď upadáme do hriechu, strácame vo svojich životoch vieru a Pána Ježiša.

Sedembolestná Matka, Panna Mária, prosíme Ťa pomáhaj nám, aby sme hriechom neurážali Tvojho Syna Pána Ježiša a konali cestu pokánia, ktorá nech netrvá viac než tri dni. Amen.

.

M. Danka Hozová

4.Bolesť: Lúčenie.

Panna Mária Ty Najnevinnejšia si precítila v srdci všetky muky: poníženie, potupenie i odsúdenie na smrť Tvojho Syna. Cesta za Ježišom Ťa viedla až pod kríž. Tam si naplno pochopila Simeonovo proroctvo o meči bolesti, ktorý mal prebodnúť Tvoje Srdce. Tam zomierajúci Ježiš povedal apoštolovi Jánovi: „Hľa tvoja Matka“. Odvtedy si Sedembolestnou Pannou Máriou, ktorá si sa stala Patrónkou Slovenska.

Mama Mária pre toto bolestné stretnutie s Tvojím Synom na Krížovej ceste Ťa prosím vypros mi silu, aby som bez reptania znášala ťažkosti života a neutekala od každodenného kríža. Vypros mi milosť, aby som stále a neúnavne ďakovala za vykupiteľské dielo Tvojho Syna Ježiša Krista. Amen.

.

M. Janka Juríková

5.Bolesť: Smrť.

Evanjelium podľa sv. Jána 19,25-27: „Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel Matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal Matke: „Žena, hľa tvoj syn !“ Potom povedal učeníkovi : “ Hľa tvoja Matka !“ A od tej chvíle si ju učeník vzal k sebe.“

Tu sa stala Panna Mária našou Matkou, ktorá nás miluje a mnoho krát táto láska nie je opätovaná. Panna Mária nás pobáda milovať nielen ju, nielen ľudí okolo seba, ale hlavne jej Syna.

Panna Mária kráčala so synom na Golgotu. Jej srdce bolo plné bolesti, keď Ježiša ponižovali a nakoniec ukrižovali. Trpela tak, akoby sama bola pribitá na kríži.  Panna Mária nikoho neobviňovala, nekričala, len ticho niesla svoj kríž.

Hodina smrti sa nám všetkým každodenne blíži, všetko čo tu na zemi máme sú veci pominuteľné  preto je starosť o duchovnú stránku nevyhnutná. Ježiš zomrel za nás, aby nám zaistil večný život.

Krv Kristova- útecha zomierajúcich, obmy nás.

Prosíme Ťa Pane, posilňuj našu slabosť Duchom svätým, aby sme vždy pevne stáli po boku Panny a Matky Márie.

Panna a Matka Mária, daj nám silu akú si mala Ty, aby sme uniesli všetky bôle a ťažkosti. Nedaj, aby sme utekali od kríža Tvojho Syna, veď On prvý nám ukázal cestu. Amen.

.

M. Paula Kašáková

6.Bolesť: Pieta.

Panna Mária Ty si Boha prijala a aj „odovzdala“. Bolestná Mária Tvoja duša je smutná, pretože sme zradili a opustili Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista. Pre naše hriechy a nepravosti bol ukrižovaný. Táto  ukrižovaná Láska každému podáva ruku a stačí len, aby sme ju prijali.

Matka Mária, Ty si držala mŕtve telo svojho Syna v náruči. Vložila si do hrobu mŕtve telo človeka a On ako Boh vstal z mŕtvych. Tvoje bolestné mlčanie je pre nás odpoveďou, že jedine s láskou zvíťazíme. Bola si ženou viery a očakávania Ježišovho vzkriesenia. Jeho Cesta je Pravda a Život. Amen.

.

M. Jozefína Cehuľová

7. Bolesť: Hrob.

Záhrada a v nej hrob – niečo zvláštne … a jeho slová – až keď semeno padne do zeme a umrie môže priniesť nový život.

Je vždy ťažké vidieť život a smrť spolu …

Pane, Bože, Otče náš, utrpením a smrťou Ježiša, ktoré je súcitne oplakávané Jeho Matkou Máriou si priniesol  padlému človeku uzdravenie a povstanie z hriechu, aby sme mohli vstúpiť do života s Kristom, ktorý žije a kraľuje s Tebou a Duchom Svätým teraz až na veky. Amen.

Kliknite sem – na tento link = 360 stupňový otočný pohľad nad kostol Sv. Kataríny v Banskej Štiavnici.