ĎAKUJEME za ADVENT 2021

alebo ako rozjímala v Advente naša Mária Ľubica Eleková:

Najkrajšie sviatky roka sa blížia. Viac ako inokedy túžime zažívať radostnú atmosféru Vianoc a prežívať skutočný pokoj. Svet nám ho nedáva, ale vieme, kto môže naše životy naplniť pokojom. Dieťa Ježiš, ktoré prišlo na svet pred dvetisíc rokmi a chce nám dať nielen pokoj, ale aj večný život.

Mnohí z nás sú pod tlakom spoločenského diania a pandemickej situácie nespokojní, podráždení, sklamaní, ustráchaní, nahnevaní alebo znechutení. Každý však môže prispieť k pokojnej atmosfére svojím dielom všade tam, kde práve je.  Advent je príležitosťou nielen na zapálenie sviečok na adventnom venci, ale aj na zapálenie nádeje a lásky v našich srdciach, v našich rodinách, farnostiach a spoločnosti.

Malým krôčikom k tomu môže byť aj vyhradený čas pri adventnom venci či už v samote alebo v rodinnom kruhu. Odložiť na chvíľu svetské starosti, nepozerať do televíznej obrazovky ale na svetlo sviečky, nevziať do ruky mobil ale ruženec, otvoriť srdce a rozjímať. Postupným zapaľovaním sviečok môžeme jednotlivé nedele (týždne) aj pomenovať, napríklad vlastnosťami (cnosťami) P. Márie.

.

  1. adventná nedeľa – POSLUŠNOSŤ

To, čo je pre nás také ťažké, Mária priam milovala. Po celý svoj život vynikala v poslušnosti. Nebolo to však prejavom strachu, ale lásky a úcty. Celým svojím srdcom, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily milovala Boha. Snažila sa vo všetkom vyplniť Jeho vôľu a preto anjelovi dala odpoveď „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“. Počala z Ducha Svätého a svojou poslušnosťou sa stala účastnou našej spásy. Úkony poslušnosti vždy a vo všetkom prejavovala aj voči svojmu Synovi a  manželovi sv. Jozefovi.

Predsavzatie: rešpektovať autority s výhradou vo svedomí  (najväčšou autoritou k poslušnosti je BOH)

.

  1. adventná nedeľa – OBETAVOSŤ

Máriinu obetavosť vidno v starostlivosti o rodinu, domácnosť, blížnych, apoštolov a napokon aj o  prvotnú Cirkev. Neizolovala sa od ostatných a svojím vnímavým srdcom obetavo pomáhala kdekoľvek sa nachádzala. Za svojou príbuznou Alžbetou sa vybrala v ťažkých podmienkach, len aby jej bola čo najviac nápomocná. Bola obetavou manželkou, matkou Syna, matkou Cirkvi. Starala sa o chorých, pomáhala chudobným a nepoznala oddych. Necúvla pred žiadnou obetou, ani keď vedela, že jej vlastnú dušu prenikne meč bolesti. Aby ľudia uverili, že Ježiš je Mesiáš, obetovala všetky svoje sily a modlitby.

Predsavzatie: všímať si svet okolo seba a starať sa o druhých (oslavovať Boha v každom dobrom skutku)

.

  1. adventná nedeľa – SKROMNOSŤ

Čím skromnejšie podmienky Mária znášala, tým viac Bohu za všetko ďakovala. Ježiška porodila v nepriaznivých podmienkach studenej jaskyne a predsa velebila Pána za všetko, čo pre ňu pripravil. Na nič sa nesťažovala, na nič nešomrala, nič jej nechýbalo. Myslela najskôr na druhých, so všetkým sa delila. Ani NAJVÁČŠI DAR, aký ľudstvo jej zásluhou dostalo, si neprivlastňovala. Skromnosť a jednoduchosť sa u nej prejavovali pri všetkých životných úlohách.

Predsavzatie: učiť sa väčšej skromnosti a vďačnosti za všetko (nič nemáme, čo by sme nedostali od Boha).

.

  1. adventná nedeľa – POKORA

Mária všetkých, okrem svojho Syna, prevyšovala zásluhami a svätosťou, a predsa nechcela byť v popredí. Odovzdane prijímala všetky situácie, ktoré jej Boh posielal. Ani pri obetovaní dieťaťa Ježiša v chráme nechcela nijak na seba upozorniť.  Podriadila sa predpísaným zvykom, aby bolo všetko tak, ako káže Pánov zákon.   Uvedomovala si, že človek je pred Bohom úbohý  a nedokonalý. Pokorovala sa, bola citlivá na akékoľvek zlo, strachu sa ani v ťažkých situáciách nepoddávala  a neustále ďakovala Bohu za obdržané milosti.

Predsavzatie: nepodliehať obavám a neistote (menej strachu a viac modlitby)

 .

  1. Vianoce – NARODENIA JEŽIŠA KRISTA

Neprestaňme žasnúť nad tým, akým spôsobom prišiel Boh medzi nás. Nedajme sa odradiť ľudskými slabosťami a pádmi, ale neustále vstávajme a vstávajme. Trpezlivo hľadajme Ježiša, ako to urobila Mária a Jozef, keď sa im ako dieťa stratil.  Hľadali ho s láskou v srdci a ukázali nám smer.  Ak ho aj my budeme hľadať s láskou a očami viery, určite ho nájdeme v tvárach chudobného, chorého, osamelého……

Predsavzatie: utiekať sa k Panne Márii, aby nás viedla k Ježišovi

.

 „Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.  Amen.“

(Foto M. Margita)