Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Tupolevova  6b; 851 01 Bratislava, mobil:0908578431, e-mail:lubomiracehulova@gmail.com

 

Spoločenstvo Kráľovná rodiny

duchovné spoločenstvo

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

občianske združenie

SKr

Správa č. 7

za obdobie august 2015 – júl 2016

 

I.Členky duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny

 

Duchovná obnova august 2015

Farnosť Dechtice, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Stretnutie modlitby a Eucharistie, 21. augusta 2015 v piatok, v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach

 

17,00h           Modlitba Rozjímavého Bolestného Posvätného Ruženca, Litánie ku Kráľovnej Posvätného škapuliara.

Počas modlitby ruženca možnosť pristúpiť k Sviatosti zmierenia.

 18,00h          Svätá omša, celebruje P. Pius M. Majerovič OP

Večerný program:

Modlitba Krížovej cesty cestou ku krížu na Boričky.

Pred krížom, relikviami sv. Dominika a obrazom Kráľovnej rodiny a pomoci, modlitba a obnova sľubu členiek SKr:

Mária Ľubomíra Semešová Cehuľová obnova večného sľubu

Mária Timoteja Hudecová                    obnova večného sľubu

Mária Jozefína Cehuľová                     obnova večného sľubu

Mária Helena Suchitrová                      obnova večného sľubu

Mária Danka Janočková                       obnova prijatia krížika

 

Program,  sobota, 22. 8. 2015

deň sviatku Panny a Matky Márie Kráľovnej

Kostol Najsvätejšej Trojice v Chtelnici

8,15h         Prosba o pomoc  Ducha Svätého,

8,30  Modlitba Rozjímavého Slávnostného Posvätného Ruženca

Počas modlitby ruženca možnosť pred obrazom Ružencovej Panny Márie uctiť si relikvie sv. Dominika a sv. Kataríny Sienskej.

 

 9,30h        Slávnostná svätá omša

duchovný postup členiek Spoločenstva Kráľovna rodiny,

celebruje: P. Pius M. Majerovič OP, koncelebruje: Vd.p. Rastislav Nitran

 

do SKr prijímala Mária Ľubomíra Semešová Cehuľová

 

Mária Anna Murínová                  sľub na jeden rok, prijatie škapuliara

Mária Ľubica Eleková         sľub na jeden rok, prijatie ruženca

Mária Margeríta Mišurová prijatie krížika

Obnova sľubu pred obrazom Kráľovnej Posvätného ruženca a relikviami sv. Dominika a sv. Kataríny Sienskej:

Mária Oľga Hladíková                  obnova sľubu na jeden rok

Mária Danka Hozová          obnova prijatia krížika

Mária Anna Novotná           obnova večného sľubu

—-

Ďalšie prítomné na duchovnej obnove:

Sympatizantky SKr: Jana Juríková, Lucia Kamenská, Anna Petrová, Zdena Hladíková

 

Prítomní manželia: Marko Semeš, Ján Hladík

 

Na duchovnej obnove boli v hojnom počte prítomní veriaci z farnosti Dechtice a z farnosti Chtelnica.

 

Bohu Vďaka.

 

 

Neprítomné ospravedlnené zo zdravotných a rodinných dôvodov:

 1. Helena Jurková

 2. Klementína Tobiášová

 3. Jana Ďurmeková

 4. Margita Ďuranová – obnovenie prijatia krížika dodatočne:

(28.1.2016, vo sviatok sv. Tomáša Akv. OP, pred sochou Panny Márie v kostole Svätej rodiny v Petržalke v prítomnosti členiek Márie Heleny J. a Márie Heleny S.)

 

V 8. roku existencie SKr máme ku dňu 22. 8. 2015 v našom duchovnom spoločenstve 7 členiek s večným sľubom, 4 členky so sľubom na jeden rok a 4 členky s prijatím krížika.

Ďalšie sympatizantky SKr:

Edita Hercová, Alexandra Hollá, Viera Lizáková, Ľubomíra Ďurčová, Mária Zafková, Marta Vidová, Cecília Hursk, Zlatica Zvarová a ďalšie.

– – – – – – – – – – – – –

 

II.Členky občianskeho združenia

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny:

 

ku dňu 8. 8. 2016:

 

Predstavenstvo SKr:

 1. Ľubomíra SEMEŠOVÁ CEHUĽOVÁ,

vedúca – štatutárny zástupca                                   Bratislava

 1. Oľga HLADÍKOVÁ, zástupkyňa Zohor

Mária T. HUDECOVÁ                                                 Zlaté Moravce

 1. Danka JANOČKOVÁ Bratislava

 2. Helena JURKOVÁ Bratislava

 

Dozorná rada:

 1. Helena SUCHITROVÁ, predsedníčka Bratislava

 2. Dana HOZOVÁ Zohor

 3. Klementína TOBIAŠOVÁ Bratislava

 

Členky SKr:

 1. Jozefína CEHUĽOVÁ Hradisko

Miriam JANOVSKÁ                                                    Banská Bystrica

Eva KALINOVÁ                                                          Bratislava

Elena LICHÁ                                                               Bratislava

Ku dňu 8. augusta 2016 je 12 členiek občianskeho združenia SKr.

 

III. Duchovné obnovy

 

/stretnutia/ Spoločenstva Kráľovná rodiny pre ženy so zameraním pre dobro rodín

 

Duchovné stretnutia SKr v domácnostiach členiek:

 

 

Milované sestry Pozývam Vás na 3H (18,00-21,00)

Stretnutie Modlitby a Pôstu SKr,

ktoré sa uskutoční, v stredu 28. októbra 2015,

po sv. omši, ktorá začína o 18,00h, o 19,00h

v mesiaci Kráľovnej Posvätného ruženca

na ulici Tupolevova 1 v Bratislave (zvonček Semešová).

Stretneme sa pred kostolom Sv. Rodiny o 18,45

Súčasťou stretnutia bude

modlitba Ruženca za naše rodiny

a Valné zhromaždenie občianského združenia SKr.

S láskou a modlitbou za Vaše rodiny Mária Ľubomíra

 • – – – – –

Milované sestry Pozývam Vás na

Stretnutie novemborovej Modlitby

a návštevy chorého SKr,

ktoré sa uskutoční, vo štvrtok 26. novembra 2015,

v roku 800.výročia založenia dominikánskej rehole,

po sv. omši o 18,00,

19,00h u M. Klementíny Tobiášovej  na ulici Iľjušinova 12 v Bratislave

blízko kostola Sv. Rodiny v Petržalke.

Súčasťou stretnutia budú modlitby za našich zosnulých.

S láskou, modlitbou a vyprosovaním Požehnaného adventného obdobia

pre Vaše rodiny Mária Ľubomíra

 • – – – – –

 

 

Milované sestry Pozývam Vás na Modlitbové Stretnutie SKr

So sv. Jozefom, ktorý je opora rodín,

ktoré sa uskutoční, vo štvrtok 17. marca 2016,

v roku 800.výročia založenia dominikánskej rehole

po sv. omši o 18,00,

19,00h u Semešových  na ulici Tupolevova 1 v BA

blízko kostola Sv. Rodiny v Petržalke.

Budeme sa modliť k sv. Jozefovi za naše rodiny

a zvlášť za našich mužov.

S láskou, modlitbou a vyprosovaním Požehnaného pôstného obdobia

pre Vaše rodiny Mária Ľubomíra

 • – – – –

 

 

Milované sestry Pozývam Vás na

Modlitbové Stretnutie SKr

Radosť z Božieho MILOSRDENSTVA

ktoré sa uskutoční, vo štvrtok 14. apríla 2016,

v roku Božieho Milosrdenstva a 800.výročia založenia dominikánskej rehole po sv. omši o 18,00,

o 19,00h v sídle SKr  na ulici Tupolevova 6B v BA

blízko kostola Sv. Rodiny v Petržalke.

Budeme ĎAKOVAŤ a Prosiť v náručí Božieho Milosrdenstva.

Vyprosujem Radostné Veľkonočné obdobie pre Vaše rodiny Mária Ľubomíra

– – – –

Duchovné stretnutia SKr v kostole Sv rodiny:

Milované sestry Pozývam Vás na

3H (18,00-21,00) Stretnutie Modlitby a Pôstu SKr,

ktoré sa uskutoční, vo štvrtok 28. januára 2016,

po modlitbe sv. ruženca o 17,30h a po sv. omši, ktorá začína o 18,00h, o 19,00h

vo sviatok sv. Tomáša Akvinského OP

v Pastoračnej miestnosti kostola Sv. Rodiny

za prítomnosti duchovného otca Juraja Víteka.

Súčasťou stretnutia bude losovanie našich sv. patrónov na rok 2016.

S láskou a modlitbou za Vaše rodiny Mária Ľubomíra

 • – – – – –

Milované sestry Pozývam Vás na

3H (18,00-21,00) Stretnutie Modlitby SKr,

ktoré sa uskutoční, vo štvrtok 5. mája 2016,

po modlitbe sv. ruženca o 17,30h a po sv. omši, ktorá začína o 18,00h,

19,00h pred obrazom Božieho Milosrdenstva

v kostole Sv. Rodiny v Bratislave Petržalke.

Súčasťou stretnutia bude svätá hodinka rozjímania

o Božom Milosrdenstve pre získanie milostí sľúbených na 1. štvrtok v mesiaci.

S láskou a modlitbou za Vaše rodiny Mária Ľubomíra

 • – – – –

Milované sestry Pozývam Vás na Stretnutie Modlitby SKr,

ktoré sa uskutoční, v utorok 28. júna 2016,

po modlitbe sv. ruženca o 17,30h a po sv. omši, ktorá začína o 18,00h, o 19,00h

 v kostole Sv. Rodiny.

 Obsahom stretnutia je modlitba úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša v roku

Božieho MILOSRDENSTVA.

 S láskou a modlitbou za Vaše rodiny Mária Ľubomíra

 • – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Rok Milosrdenstva

Rok 800. výročia založenia Dominikánskej rehole

 1. decembEr 2015

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Skutky telesného milosrdenstva:            Skutky duchovného milosrdenstva:

 

Hladných kŕmiť                             Hriešnikov napomínať

Smädných napájať                      Nevedomých vyučovať

Nahých odievať                            Pochybujúcim dobre radiť

Pocestných sa ujať                      Zarmútených tešiť

Väzňov vykupovať                       Krivdu trpezlivo znášať

Chorých navštevovať                  Ubližujúcim odpúšťať

Mŕtvych pochovávať                   Za živých a mŕtvych sa modliť

 

Milované sestry SKr,

s láskou Vás pozdravujem v tomto Milostiplnom čase a prajem i vyprosujem Vám i celým našim rodinám skutočné Narodenie Ježiša v našich srdciach. Bohu vďaka v našich farnostiach je množstvo príležitosti na duchovnú adventnú obnovu ku ktorej Vás povzbudzujem. Zároveň Vás (tie, ktoré môžete) pozývam na celonočnú adoráciu privítania Betlehemského svetla do kostola Sv. Rodiny v BA-Petržalke zo soboty na nedeľu, z 12. na 13. decembra. Naše SKr bude mať adoráciu v čase od 6h do 7h ráno. Ďalší program je uvedený v oznamoch farnosti. (http://svatarodina.fara.sk/)

Ako Vianočný duchovný darček pre nás a naše rodiny budú odslúžené sv. omše za Spoločenstvo Kráľovnej rodiny a naše rodiny. Za našich zosnulých a za všetkých, ktorí nám pomáhajú a ktorým sme sľúbili modlitbu.

         Každý deň na Vás myslím v modlitbe. Mária Ľubomíra

Na príhovor našich svätých patrónov, so svojím milým Synom Pánom Ježišom, Teba i celú Tvoju rodinu žehná Mária Kráľovná rodiny. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 • – – – –

Duchovné stretnutia SKr v Dechticiach:

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pôstna Duchovná Obnova V Roku Božieho Milosrdenstva

a 800. výročia založenia dominikánskej rehole

Vás pozývame na

3 hodiny modlitby a pôstu za naše rodiny

Sobota 27. február 2016, 15,00h – 18,00h

s Pátrom Piusom OP, vo farskom kostole v Dechticiach

15,00 Vyloženie Sviatosti Oltárnej

Ruženec k Božiemu milosrdenstvu

Modlitba Rozjímavého Bolestného ruženca

Možnosť pristúpiť k Sviatosti zmierenia

16,00 Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

16,15 Božie Milosrdenstvo v charizme sv. Dominika pre naše rodiny

Modlitby a prednáška P. Piusa OP

Možnosť uctiť si relikvie Sv. Dominika

17,00     Svätá  omša

Ročná dvojdňová duchovná Obnova členiek

 

Duchovná obnova august 2015

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

 

Príchod do Dechtíc do 15,00h 21.8. 2015 individuálny.

Ubytovanie podľa príchodu v dome Marka Semeša číslo 616 neďaleko kostola.

Prosíme účasť na ubytovanie nahlásiť do 15. augusta na mail lubomiracehulova@gmail.com alebo na tel. 0908578431.

 

Program,  piatok, 21. 8. 2015

 

15,00h     Modlitba Korunky Božieho Milosrdenstva na námestí v Dechticiach pred sochou Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša.

15,30h     Ubytovanie, káva, čaj …

 • – – – – –

Program pokračuje v kostole:

Farnosť Dechtice, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pozývame Vás na stretnutie modlitby a Eucharistie, 21. augusta 2015 v piatok, v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach

 

17,00h     Modlitba Rozjímavého Bolestného Posvätného Ruženca, Litánie ku Kráľovnej Posvätného škapuliara.

Počas modlitby ruženca bude možnosť pristúpiť k Sviatosti zmierenia.

 

18,00h     Svätá omša, celebruje P. Pius M. Majerovič OP

 • – – – –

19,00h      Večera  /bude zabezpečená spoločne/

 • – – – –

Večerný program:

Stretnutie na námestí pri fontáne o 20,15h alebo o 20,45h pri kríži nad Vinohradmi.

Modlitba Krížovej cesty cestou ku krížu na Boričky.

/Odporúčame si zobrať dobrú obuv na lesný chodník do kopca a baterku/

 

Pred krížom Modlitba ku Kráľovnej rodiny a pomoci,

obnova sľubu členiek SKr

 

Predpokladaný záver o 23,00h a príchod na ubytovanie okolo polnoci.

 • – – – –

Program,  sobota, 22. 8. 2015

 

  7,00h       Raňajky /individuálne, chlieb maslo, káva, čaj budú k dispozícii/

okolo 7,30h presun do Chtelnice asi 3km, /ktorý upresníme/

 • – – – –

pokračovanie programu v kostole v Chtelnici:

 

Farnosť Najsvätejšej Trojice Chtelnica, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Manželky, matky a všetky ženy pozývame na stretnutie s Kráľovnou rodiny

s láskou privítame aj mužov

deň sviatku Panny a Matky Márie Kráľovnej

v kostole Najsvätejšej Trojice v Chtelnici

 

 8,15h        Privítanie

Prosba o pomoc  Ducha Svätého,

 

 8,30        Modlitba Rozjímavého Slávnostného

Posvätného Ruženca

Počas modlitby ruženca bude možnosť pred obrazom Ružencovej Panny Márie uctiť si relikvie sv. Dominika a sv. Kataríny Sienskej.

 9,30h      Slávnostná svätá omša

počas ktorej sa uskutoční duchovný postup

členiek Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

celebruje P. Pius M. Majerovič OP

koncelebruje: Vd.p. Rastislav Nitran

hodinu pred sv. omšou je možné pristúpiť k Sviatosti zmierenia.

11,30h     Obed /spoločne/

 1. Ďalšie aktivity – modlitbové stretnutia SKr

 

Členky SKr sa zúčastnili ďalších duchovných akcií, aktivít, púti, modlitieb

ako je napríklad:

Duchovná obnova Eucharistický plameň s P. Jozefom Vadekkelom.

Duchovná obnova s P. Jamesom Manjackalom.

Duchovná obnova s exorcistom Eliasom Vellom.

Účasť na modlitbách za uzdravenie duše i tela v Marianke alebo kostole Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke s kňazom Ivanom Barusom v určené pondelky, alebo štvrtky počas celého roka. Víkendové duchovné obnovy v Marianke.

Oratória v Kostole Sv Rodiny v Petržalke – sv. Terézia z Lisieux, Filip Néri a ďalší.

Modlitby pri relikviách sv. Terézie z Lisieux, ktoré putovali po Slovensku.

Farské duchovné obnovy.

Púte na Mariánskych miestach Medžugorie, Šaštín, Marianka, Levoča a iné.

Púte na iných miestach aj v zahraničí atď.

 

 

Členky SKr sa stretávajú pri mnohých ďalších príležitostiach vo farnosti a osobných stretnutiach ako sú sv. omše, iné liturgické modlitby, farské aktivity, púte, návštevy, vzájomné súkromné stretnutia, modlitby, rozhovory, pohreby členov rodín SKr a iné.

 

Členky SKr sa aktívne zúčastňujú aj na ďalších akciách Fóra života a iných organizácii.

Viaceré členky SKr sa zúčastnili Národného pochodu za život v Bratislave, 20.9.2015.

 1. Danke Janočkovej ďakujeme za dobrovoľnícku prípravu pochodu.

Členky SKr, predovšetkým M. Helena Suchitrová, spolupracujú so spoločenstvom Život ako dar a zúčastňujú sa:

– modlitieb za ochranu počatého života

– modlitieb pred nemocnicami v ktorých sa vykonávajú interrupcie

– pochodov za ochranu života

Členky SKr sa zúčastňujú modlitieb, predovšetkým modlitby Posvätného ruženca pred Svätými omšami. Za všetky spomenieme M. Helenku Jurkovú a M. Klementínu …

Členkám SKr ďakujeme za upratovanie kostolov vo svojich farnostiach, za všetkých spomenieme M. Jozefínu Cehuľovú, M. Danku Janočkovú,…

 1. Oľga Hladíková a M. Danka Hozová sú členkami Cirkevného zboru Glória v Zohore.

Eva Kalinová je členkou speváckeho zboru v kostole Sv. Rodiny v Bratislave.

Najdôležitejšia činnosť a modlitba členiek Spoločenstva Kráľovnej rodiny je v rámci rodiny a pre rodinu. Každodenná „neviditeľná“ práca v domácnosti, ktorá nech slúži na Božiu slávu a pre spásu našich rodín. AMEN

 

 

 

Zvlásť ĎAKUJEME členkám SKr, ktoré s trpezlivosťou a láskou prijímajú kríž duchovného alebo telesného utrpenia či je to bolesť osobná jednotlivých členiek SKr alebo bolesť a utrpenie

členov našich rodín SKr.

Prijatý kríž utrpenia, ktorý nám prináša život, zasväcujeme Milosrdnému Bohu, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov. Je to veľký poklad, s ktorým môžeme prísť do Neba s celými našimi rodinami. Amen.

 1. Sväté omše

Spoločenstva Kráľovnej rodiny

 

Sväté omše pre Pátra Piusa OP, August, september 2015

1.) 21. august 2015, Dechtice.

Za všetky úmysly, ktoré sme si priniesli vo svojich srdciach na sv. omšu.

2.) 22. august 2015, Chtelnica.

Za všetky úmysly, ktoré sme si priniesli vo svojich srdciach na sv. omšu.

Sväté omše pre Pátra Rajmunda OP

Duchovný darček pre členky SKr, Október 2015

1.)Svätá omša na úmysel našej Mamy Márie, Kráľovnej rodiny, pretože Ona najlepšie vie čo potrebujeme, pre rodinu Márie Heleny Jurkovej.

2.)Svätá omša na úmysel našej Mamy Márie, Kráľovnej rodiny, pretože Ona najlepšie vie čo potrebujeme, pre rodinu Márie Ľubomíry.

3.)Svätá omša na úmysel našej Mamy Márie, Kráľovnej rodiny, pretože Ona najlepšie vie čo potrebujeme, pre rodinu Márie Timoteji.

4.)Svätá omša na úmysel našej Mamy Márie, Kráľovnej rodiny, pretože Ona najlepšie vie čo potrebujeme, pre rodinu Márie Jozefíny.

5.)Svätá omša na úmysel našej Mamy Márie, Kráľovnej rodiny, pretože Ona najlepšie vie čo potrebujeme, pre rodinu Márie Heleny Suchitrovej.

6.)Svätá omša na úmysel našej Mamy Márie, Kráľovnej rodiny, pretože Ona najlepšie vie čo potrebujeme, pre rodinu Márie Anny Novotnej.

7.)Svätá omša na úmysel našej Mamy Márie, Kráľovnej rodiny, pretože Ona najlepšie vie čo potrebujeme, pre rodinu Márie Klementíny.

8.)Svätá omša na úmysel našej Mamy Márie, Kráľovnej rodiny, pretože Ona najlepšie vie čo potrebujeme, pre rodinu Márie Anny Murínovej.

9.)Svätá omša na úmysel našej Mamy Márie, Kráľovnej rodiny, pretože Ona najlepšie vie čo potrebujeme, pre rodinu Márie Oľgy.

10.)Svätá omša na úmysel našej Mamy Márie, Kráľovnej rodiny, pretože Ona najlepšie vie čo potrebujeme, pre rodinu Márie Danky Janočkovej.

11.)Svätá omša na úmysel našej Mamy Márie, Kráľovnej rodiny, pretože Ona najlepšie vie čo potrebujeme, pre rodinu Márie Ľubky Elekovej.

12.)Svätá omša na úmysel našej Mamy Márie, Kráľovnej rodiny, pretože Ona najlepšie vie čo potrebujeme, pre rodinu pani Anny.

13.)Svätá omša na úmysel našej Mamy Márie, Kráľovnej rodiny, pretože Ona najlepšie vie čo potrebujeme, pre rodinu Márie Margeríty.

14.)Svätá omša na úmysel našej Mamy Márie, Kráľovnej rodiny, pretože Ona najlepšie vie čo potrebujeme, pre rodinu Márie Danky Hozovej.

15.)Svätá omša na úmysel našej Mamy Márie, Kráľovnej rodiny, pretože Ona najlepšie vie čo potrebujeme, pre rodinu Janky Juríkovej.

16.)Svätá omša na úmysel našej Mamy Márie, Kráľovnej rodiny, pretože Ona najlepšie vie čo potrebujeme, pre rodinu Lucie.

17.)Svätá omša na úmysel našej Mamy Márie, Kráľovnej rodiny, pretože Ona najlepšie vie čo potrebujeme, pre rodinu Márie Janky Ďurmekovej.

18.)Svätá omša za Božie Požehnanie a potrebné milosti pre celé Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

19.)Svätá omša za Božie Požehnanie a potrebné milosti pre všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú Spoločenstvu Kráľovnej rodiny.

20.)Svätá omša za všetkých zosnulých členov rodín Spoločenstva Kráľovnej rodiny vrátane nenarodených a nepokrstených detí.

Sväté omše pre Dominikánov vo Zvolene, December 2015,

za našich zosnulých:

9X sv. omša za zosnulú Barboru, dcéru Eleny Lichej.

5X sv. omša za našu zosnulú členku M. Vierku Mičkovú.

1X sv. omša za zosnulú Máriu, mamu M. Danky Janočkovej.

1X sv. omša za zosnulú Annu, mamu Janky Juríkovej.

1X sv. omša za zosnulého Štefana, otca M. Ľubky Elekovej.

1X sv. omša za všetkých zosnulých členov našich rodín.

1X sv. omša za nenarodené a nepokrstené deti našich rodín.

1X sv. omša za zosnulých Dominikánskej rodiny.

Rok Milosrdenstva, december 2015

Úmysly Svätých omší pre Pátra Piusa OP:

1.)Poďakovanie Milosrdnému Bohu a prijatie Božieho Milosrdenstva pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

2.)Poďakovanie Milosrdnému Bohu a prijatie Božieho Milosrdenstva pre celé rodiny Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

3.)Poďakovanie Milosrdnému Bohu a prijatie Božieho Milosrdenstva pre všetkých ktorí nám pomáhajú a ktorým sme sľúbili modlitbu v rámci Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

4.)Poďakovanie Milosrdnému Bohu a prijatie Božieho Milosrdenstva pre celú Dominikánsku rodinu.

5.)Poďakovanie Milosrdnému Bohu a prijatie Božieho Milosrdenstva pre Svätého otca Františka a všetkých kňazov, ktorých poznáme.

6.)Poďakovanie Milosrdnému Bohu a prijatie Božieho Milosrdenstva pre všetkých bezdomovcov, hlavne tých s ktorými sa stretávame.

7.)Poďakovanie Milosrdnému Bohu a prijatie Božieho Milosrdenstva pre rodinu Antona Dvorana.

Rok Milosrdenstva

február, marec 2016, Úmysly Svätých omší pre Pátra Piusa OP:

1.)február 2016, Dechtice.

Za Božie Milosrdenstvo pre tých, ktorí sa zúčastnili duchovnej obnovy.

2.)Poďakovanie Milosrdnému Bohu a prijatie Božieho Milosrdenstva pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

3.)Poďakovanie Milosrdnému Bohu a prijatie Božieho Milosrdenstva pre celé rodiny Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

4.)Poďakovanie Milosrdnému Bohu a prijatie Božieho Milosrdenstva pre všetkých ktorí nám pomáhajú a ktorým sme sľúbili modlitbu v rámci Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

5.)Poďakovanie Milosrdnému Bohu a prijatie Božieho Milosrdenstva pre celú Dominikánsku rodinu.

6.)Poďakovanie Milosrdnému Bohu a prijatie Božieho Milosrdenstva pre Svätého otca Františka a všetkých kňazov, ktorých poznáme.

7.)Poďakovanie Milosrdnému Bohu a prijatie Božieho Milosrdenstva pre Máriu Jozefínu z príležitosti 65. výročia narodenia.

8.)Za Božie Milosrdenstvo a večnú slávu v Nebi pre zosnulého Vasiľa – otca našej Márie Danky.

9.)Za Božie Milosrdenstvo a večnú slávu v Nebi pre všetkých zosnulých rodín Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

10.)Za Božie Milosrdenstvo a večnú slávu v Nebi pre všetky zosnulé nenarodené a nepokrstené deti rodín Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 

 

Od augusta 2015 do konca júla 2016 dalo SKr

odslúžiť 59 svätých omší.

 

 

Členky SKr dávajú odslúžiť sväté omše na konkrétne úmysly svojich rodín podľa odporúčaní SKr.

 

 1. Materiálne zabezpečenie

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny potrebuje a veľmi prosí o materiálnu finančnú pomoc. Môžeme to nazvať modernejšími pojmami ako je sponzorstvo, finančný dar, či účasť na filantropickom postoji, alebo pojmami staršími ako je mecenášstvo či almužna.

Je faktom, že Spoločenstvo Kráľovnej rodiny má dominikánsku charizmu a dominikánska rehoľa je žobravý rád. Preto sa nevyhýbame pojmu žobranie. Spoločenstvo Kráľovnej rodiny žobre o materiálne prostriedky, aby mohlo fungovať na česť a slávu Božiu a pre spásu našich rodín – nás ľudí. A sme vďačné za každý cent.

Materiálne prostriedky na vykonávanie evanjelizačnej činnosti SKr pozostávajú z osobnej dobročinnosti členiek, podporovateľov SKr a 2%z daní:

 

2% z dane  a príspevky:

V roku 2015 sme na účet SKr dostali 512,45€ z dvoch percent z daní za rok 2014.

V roku 2016 sme na účet SKr dostali 218,93€ z dvoch percent z daní za rok 2015.

Svojimi modlitbami ďakujeme všetkým ďalším sponzorom, ktorí nám pomáhajú. Za všetkých spomeniem Antona Dvorana, ktorý nám každý mesiac na účet posiela 10, alebo 20€.

 

Za sponzorskú pomoc ĎAKUJEME Markovi Semešovi, ktorý zaplatil večere a obedy v rámci augustovej duchovnej obnovy SKr v Dechticiach a Chtelnici, na ktoré bol pozvaný aj spevácky zbor z Dechtíc, v hodnote 530€.

Dobrovoľný príspevok členiek SKr na duchvonej obnove v Dechticiach bol v hodnote 115€.

Zároveň Marko Semeš z osobnej iniciatívy dal ako dar, pre Spločenstvo Kráľovnej rodiny, vytvoriť originálne šatky s logom SKr, v počte 70 kusov, v hodnote 900€. Ďakujeme Markovi za dar i za dôveru, že v našom SKr bude 70 členiek s večným sľubom, ktoré môžu prijať šatku ako symbol Neba pre svoju rodinu.

Sociálna a duchovná pomoc: Darovanie peňazí:

Našej členke SKr Elene Lichej zomrela dcéra Barbora po ktorej zostali dve neplnoleté dcéry. Z tohto dôvodu sa Valné zhromaždenie SKr z 28.10.2015 rozhodlo poskytnúť duchovnú pomoc zosnulej Barbore vo forme 9. sv. omší v hodnote 9X5=45€ a sociálnu pomoc pre vnučky Eleny Lichej v hodnote 200€.

 

Stav účtu SKr ku dňu 30.7.2016 je 995,14€.

Stav pokladne SKr ku dňu 8.8.2016 je 284, 39

 

Doklady účtu a pokladne SKr sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle SKr.

 

ĎAKUJEM každej členke SKr, ktorá obdarovala SKr dobrovoľným finančným alebo iným materiálnym príspevkom. Ďakujem každej členke a každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomáha Spoločenstvu Kráľovnej rodiny.

 

Pán BOH zaplať za pomoc duchovnú i materiálnu.

 

Každý kto SKr akýmkoľvek, duchovným alebo materiálnym, spôsobom pomohol je zahrnutý v našich modlitbách a svätých omšiach, slúžených za dobrodincov SKr.

PÁN BOH ZAPLAŤ všetkým!

S úctou a vďakou Pánu Bohu i Vám všetkým

Mária Ľubomíra Semešová Cehuľová,   v Bratislave, 8. augusta 2016

 

 

Svätý Dominik a všetci naši Nebeskí patróni

orodujte za nás! Amen.

            – – – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

ThDr. ThLic. Ľubomíra Semešová Cehuľová, MPH

Tupolevova 6b; 851 01 Bratislava

e-mail: lubomiracehulova@gmail.com; mobil: 0908578431

Číslo účtu: 2628175016/1100

IČO Spoločenstva Kráľovnej rodiny: 42169411