Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Tupolevova  6b; 851 01 Bratislava, mobil:0908578431, e-mail:lubomiracehulova@gmail.com

 

Spoločenstvo Kráľovná rodiny

duchovné spoločenstvo

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

občianske združenie

SKr

Správa č. 8

 

za obdobie august 2016 – júl 2017

 

Obsah:

I.Členky duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny                              2

II.Členky občianskeho združenia Spoločenstvo Kráľovnej rodiny        4

III. Duchovné obnovy SKr                                                                                 5

 1. Ďalšie aktivity a modlitbové stretnutia SKr 20

 2. Duchovné listy SKr 23

 3. Putovanie sv. relikvií SKr 26

VII. Svedectvo svätého škapuliara SKr                                                         28

VIII. Sväté omše SKr                                                                                           29

 1. Materiálne zabezpečenie SKr 32

I.Členky duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny

 

Svätyňa Božieho Milosrdenstva Smižany

 

Duchovná obnova Spoločenstva Kráľovnej rodiny

 1. a 23. august 2016

Duchovný postup

 1. augusta 2016 vo sviatok Márie našej Kráľovnej rodiny, pri slávnostnej verejnej sv. omši, ktorú celebroval P. Pius OP, vo svätyni Božieho Milosrdenstva za prítomnosti desiatok veriacich pri relikviách sv. Dominika, sv. Jána Pavla II., sv. Faustíny a sv. Vincenta Palloti :

Mária Anna Murinová                  prijatie šatky, večný sľub

 

Mária Anna Petrová                     prijatie krížika

Mária Lucia Kamenská                prijatie krížika

Mária Ľubica Ďurčová                 prijatie krížika

Mária Zafková                               prijatie krížika

Mária Viera Lizáková                   prijatie krížika

 

 1. augusta 2016 vo sviatok Márie našej Kráľovnej rodiny, pri súkromnej sv. omši SKr, ktorú celebroval P. Pius OP, v kaplnke Centra Božieho Milosrdenstva pri relikviách sv. Dominika.

Mária Ľubica Eleková – obnovenie sľubu na jeden rok

Mária Jana Ďurmeková – obnovenie sľubu na jeden rok

Mária Ľubomíra                   obnovenie večného sľubu

Mária Timoteja                     obnovenie večného sľubu

Mária Helena Suchitrová   obnovenie večného sľubu

 

 1. augusta 2016 pri modlitbách SKr v kaplnke Centra Božieho Milosrdenstva pri relikviách sv. Dominika za prítomnosti členiek SKr:

Mária Jozefína                     obnovenie večného sľubu

 

Jana Juríková                      sympatizantka

Marta Vidová                        sympatizantka

Veronika Dudašková          sympatizantka

 

Prítomní:

 1. Pius OP kňaz dominikán

Marko Semeš                       manžel

 

MILOSRDNÉMU BOHU VĎAKA cez našu Kráľovnú rodiny, sv. Dominika a našich sv. patrónov. Amen!!!

– – – – – – – – – – – – – –

 

Neprítomné z rodinných alebo zdravotných dôvodov:

 

Mária Helena Jurková

Mária Klementína Tobiášová

Mária Anna Novotná

Mária Oľga Hladíková        – obnova sľubu na jeden rok 17.10.2016 v Pastoračnom centre kostola Sv. Rodiny v Petržalke, pred sochou Panny Márie v rámci stretnutia členiek SKr po sv omši a adorácii pred Sviatosťou Oltárnou.

Mária Margita Ďuranová    – znovuprijatie krížika 17.10.2016

v Pastoračnom centre kostola Sv. Rodiny v Petržalke, pred sochou Panny Márie v rámci stretnutia členiek SKr po sv omši a adorácii pred Sviatosťou Oltárnou.

Mária Danka Hozová          – znovuprijatie krížika 17.10.2016        -//-

Mária Danka Janočková    – znovuprijatie krížika 17.10.2016        -//-

Mária Margeríta Mišurová  – znovuprijatie krížika 20.9.2016 v kostole Sv. Rodiny v Petržalke, pred sochou Panny Márie po duchovnej obnove z príležitosti 100. výročia narodenia našej patrónky blahoslavenej sestry Zdenky, pod vedením Márie Heleny Jurkovej.

 

V 9. roku existencie SKr máme ku dňu 22. 8. 2016 v našom duchovnom Spoločenstve Kráľovná rodiny 8 členiek s večným sľubom, 3 členky so sľubom na jeden rok a 9 členiek s prijatím krížika.

Ďalšie sympatizantky SKr:

Edita Hercová, Alexandra Hollá, Cecília Hursk, Zlatica Zvarová, Mária Trnková, Mária Mokrišová, Paula Kašáková a ďalšie.

– – – – – – – – – – – – –

II.Členky občianskeho združenia

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny:

 

ku dňu 8. 8. 2017:

 

Predstavenstvo SKr:

 1. Ľubomíra SEMEŠOVÁ CEHUĽOVÁ,

vedúca – štatutárny zástupca                                   Bratislava

 1. Oľga HLADÍKOVÁ, zástupkyňa Zohor

Mária T. HUDECOVÁ                                                 Zlaté Moravce

 1. Danka JANOČKOVÁ Bratislava

 2. Helena JURKOVÁ Bratislava

 

Dozorná rada:

 1. Helena SUCHITROVÁ, predsedníčka Bratislava

 2. Dana HOZOVÁ Zohor

 3. Klementína TOBIAŠOVÁ Bratislava

 

Členky SKr:

 1. Jozefína CEHUĽOVÁ Hradisko

Miriam JANOVSKÁ                                                    Banská Bystrica

Eva KALINOVÁ                                                          Bratislava

Elena LICHÁ                                                               Bratislava

Ku dňu 8. augusta 2016 je 12 členiek občianskeho združenia SKr.

 

III. Duchovné obnovy SKr

 

/stretnutia/ Spoločenstva Kráľovná rodiny pre ženy so zameraním pre dobro rodín

 

 

Duchovné stretnutia SKr v domácnostiach členiek:

 

 

Milované sestry Pozývam Vás na Stretnutie novoročnej Modlitby

a návštevy chorého SKr, ktoré sa uskutoční,

v stredu 18. januára 2017,

po ukončení roku 800.výročia založenia dominikánskej rehole,

po sv. omši o 18,00, o 19,00h u M. Klementíny Tobiášovej  na ulici Iľjušinova 12 v Bratislave blízko kostola Sv. Rodiny v Petržalke.

Súčasťou stretnutia bude vyťahovanie sv. patrónov na rok 2017.

S láskou, modlitbou a vyprosovaním Požehnaného Roku 2017

pre Vaše rodiny Mária Ľubomíra, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

 

 

 • – – – – –

Milované sestry Pozývam Vás na Stretnutie Modlitby  SKr,

ktoré sa uskutoční v Roku Fatimy, v utorok 13. júna 2017,

po sv. omši o 18,00, o 19,00h v sídle SKr  na ulici Tupolevova 6b v Bratislave

Stretneme sa pred kostolom Sv. Rodiny v Petržalke.

Sv. Antón a všetci naši svätí orodujte za nás.

S láskou, modlitbou a vyprosovaním Potrebných Milostí

pre Vaše rodiny Mária Ľubomíra, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Duchovné stretnutia SKr v kostole Svätej Rodiny:

Farnosť Svätej Rodiny Bratislava-Petržalka, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pro-life mobilizácia – 40 dní za život, od 28. septembra do 6. novembra 2016

Pozývame Vás na modlitbu za úctu k životu

Kostol Svätej Rodiny v Bratislave-Petržalke, pondelok 17. október 2016

17,30  Modlitba Radostného ruženca

18,00  Svätá omša

18,50  Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

19,30-21,00  Stretnutie Spoločenstva Kráľovnej rodiny v Pastoračnej miestnosti.

Duchovné stretnutia SKr v Dechticiach:

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Modlitby k sv. archanjelom a anjelom

Štvrtok, 29. september 2016,vo farskom kostole v Dechticiach

16,00 Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

16,15 Modlitby k sv. archanjelom a anjelom.

Odovzdanie našich rodín do ich ochrany.

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

17,00 Svätá  omša

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Ružencová Panna Mária

Piatok, 7. október 2016, vo farskom kostole v Dechticiach

17,00             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou

Modlitba biblického Bolestného ruženca

17,30             Vešpery zo sviatku Kráľovnej Posvätného ruženca

18,00            prvopiatková pobožnosť ku cti Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

Svätá  omša

 

 • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Počas celého mesiaca október

je možné osobne si uctiť

relikvie sv. Dominika.

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

iniciatíva 40 dní modlitby a pôstu za kňazov

40-dňová reťaz pôstu a modlitieb trvá

od sviatku Sedembolestnej Panny Márie 15.9. do 24.10. 2016

vo farskom kostole v Dechticiach Štvrtok, 13. október 2016

17,00              Modlitba Biblického ruženca Svetla

s modlitbami za kňazov

17,30              Modlitby k úcte sv. Dominika – kňaza

18,00            Svätá  omša

 

 

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny,Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Modlitby sv. Jána Pavla II.

Štvrtok, 20. október 2016 vo farskom kostole v Dechticiach

16,00 Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Modlitba rozjímavého Ruženca Svetla a Mariánske litánie

podľa sv. Jána Pavla II.

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

17,00 Svätá  omša

 

 

 • – – – –

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pro-life mobilizácia – 40 dní za život, od 28. septembra do 6. novembra 2016

Pozývame Vás na Modlitbu za úctu k životu

Štvrtok, 27. október 2016, vo farskom kostole v Dechticiach

16,00            Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Fatimský Radostný ruženec s modlitbami za úctu k životu.

Litánie k Ježišovi v lone Márie.

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

17,00             Svätá  omša

 

 

 • – – – –

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitby k sv. Dominikovi

Pondelok, 31. október 2016 vo farskom kostole v Dechticiach

16,00 Fatimský Radostný ruženec s modlitbami k sv. Dominikovi.

Odprosenie za bludy Halloweenu na našich školách a v našich rodinách

17,00 Svätá  omša

 

 

 • – – – –

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu za duše v očistci

Štvrtok, 3. november 2016 vo farskom kostole v Dechticiach

16,00            Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu

s modlitbami za duše v očistci.

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

17,00             Svätá  omša

 

 

 • – – – –

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu k Božiemu Milosrdenstvu

Štvrtok, 10. november 2016 vo farskom kostole v Dechticiach

15,30             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu

s modlitbami k Božiemu Milosrdenstvu.

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

16,30             Svätá  omša

 

 

 • – – – –

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Kristus Kráľ, sv. Katarína Alexandrijská a sv. Alžbeta Uhorská

Štvrtok, 17. november 2016 vo farskom kostole v Dechticiach

15,00            Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu s modlitbami k úcte Krista Kráľa,

 1. Kataríne Alexandrijskej a sv. Alžbete Uhorskej

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

16,00            Svätá  omša

 

 

 • – – – –

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Kristus Kráľ a sv. Katarína Alexandrijská

Štvrtok, 24. november 2016 vo farskom kostole v Dechticiach

15,30             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Ruženec k Božiemu Milosrdenstvu s modlitbami k úcte Krista Kráľa,

a sv. Kataríne Alexandrijskej

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

16,30             Svätá  omša

 

 

 • – – – –

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame vás na modlitbu k sv. patrónke farnosti Kataríne Alexandrijskej

Piatok, 25. november 2016 vo farskom kostole v Dechticiach

16,45h Večerné chvály a modlitby k úcte sv. Kataríny Alexandrijskej

17,30h Svätá  omša

 

 

 • – – – –

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu za naše rodiny v adventnom čase

Štvrtok, 1. december 2016 vo farskom kostole v Dechticiach

15,30             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Rozjímavý Radostný ruženec s modlitbami za naše rodiny.

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

16,30             Svätá  omša

 

 

 • – – – –

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Štvrtok, 8. december 2016 vo farskom kostole v Dechticiach

16,30             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Slávnostné Vešpery s modlitbou za úctu k životu.

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

17,30             Svätá  omša

 

 

 • – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na

Silvester v Božej prítomnosti Sviatosti Oltárnej

od 22 h, 31. decembra 2016, do 01h, 1. januára 2017

vo farskom kostole v Dechticiach

Ďakovanie Milosrdnému Bohu, Biblický Radostný ruženec.

Prosby k Milosrdnému Bohu, Biblický Ruženec Svetla.

Odprosenie Milosrdného Boha, Biblický Bolestný ruženec.

Oslava Milosrdného Boha, Biblický Slávnostný ruženec.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou aj na prelome rokov.

 

 

 • – – – –

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu Slávnosti Zjavenia Pána

Štvrtok, 5. január 2017, vo farskom kostole v Dechticiach

16,00            Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Rozjímanie – 3 zázraky sa dnes stali, Poklona troch kráľov pri jasličkách.

Krst Pána Ježiša v rieke Jordán, Zázrak na svadbe v Káne Galilejskej.

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

17,00             Svätá  omša

 

 

 • – – – –

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu k sv. Rajmundovi

Štvrtok, 12. január 2017, vo farskom kostole v Dechticiach

15,30             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Rozjímanie:Ruženec Svetla pri relikviách sv. Rajmunda z Peňafortu

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

16,30             Svätá  omša

 

 

 • – – – –

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na

Modlitbu za milosť dobrého života

Štvrtok, 26. január 2017, vo farskom kostole v Dechticiach

16,00            Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Rozjímanie: Ruženec Božích milostí s modlitbami sv. Tomáša Akvinského

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

17,00             Svätá  omša

 

 

 • – – – –

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu Obetovania Pána

Štvrtok, 2.február 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

16,00            Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Rozjímanie nad tajomstvom

Ježiš, ktorého si Panna so sv. Jozefom v chráme obetovala.

Záchranný ruženec obetovania pre Slovensko

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

17,00             Svätá  omša

 

 

 • – – – –

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu k Ježišovi v Eucharistii

Štvrtok, 9.február 2017, vo farskom kostole v Dechticiach

16,00            Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Rozjímanie nad tajomstvom:

Ježiš, ktorý nám dávaš seba samého vo Sviatosti Oltárnej.

Litánie k Ježišovi Kristovi vo Sviatosti Oltárnej.

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

17,00             Svätá  omša

 • – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu za chorých

Štvrtok, 16.február 2017, vo farskom kostole v Dechticiach

16,00            Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Rozjímanie nad tajomstvom:

Ježiš, ktorý si ohlasoval Božie Kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie

s modlitbami za chorých.

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

17,00             Svätá  omša

 • – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu za pápeža a kňazov

Štvrtok, 23.február 2017, vo farskom kostole v Dechticiach

16,00            Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Rozjímanie nad tajomstvom: Premenenie na hore Tábor

 modlitbami za svätého otca a kňazov.

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

17,00             Svätá  omša

 • – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu pôstnej ľútosti

Štvrtok, 2.marec 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

17,00             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Rozjímanie nad tajomstvom: Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potíš

s modlitbami ľútosti.

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,00            Svätá  omša

 • – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na

Modlitbu pôstneho odpustenia

Štvrtok, 9.marec 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

16,00            Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Rozjímanie nad tajomstvom: Ježiš, ktorý si pre nás bičovaný

s modlitbami odpustenia.

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

17,00             Svätá  omša

 • – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu k sv. Jozefovi

Štvrtok, 16.marec 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

16,30             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Modlitba k sv. Jozefovi, ktorý je oporou rodín a ochrancom svätej Cirkvi.

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

17,30             Svätá  omša

 • – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu Dňa Počatého Dieťaťa (25. marec)

Štvrtok, 23.marec 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

17,00             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Krížová cesta Nenarodených

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,00            Svätá  omša

 • – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu duchovného darčeka pre nášho duchovného otca Miroslava k meninám

Štvrtok, 30.marec 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

17,00             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Rozjímanie nad tajomstvom:

Ježiš, ktorý si pre nás tŕním korunovaný a pre nás ťažký Kríž nesieš,

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,00            Svätá  omša

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny,

Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Hodinu Milosrdenstva pri Božom hrobe

Biela sobota, 15. apríl 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

15,00 – 17,00 Korunka Božieho Milosrdenstva

Úcta a zmierne rozjímanie k Pánu Ježišovi

živo prítomnému v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

podľa mystičky Anežky Kněževskej OP

 • – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu za prvoprijímajúce deti

Štvrtok, 27.apríl 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

17,30             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Rozjímavý Slávnostný ruženec

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

18,30 Svätá  omša

 • – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Sv. Katarína Sienská

Sobota, 29.apríl 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

8,00              Svätá  omša, Po sv omši Litánie ku sv.Kataríne Sienskej

a uctenie si jej relikvií.

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na

Modlitbu za dobrú prvú svätú spoveď pre prvoprijímajúce deti

Štvrtok, 4.máj 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

17,30             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Slávnostný ruženec sv. Jána Pavla II.

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,30            Svätá  omša

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu Fatimského ruženca

Štvrtok, 18.máj 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

17,30             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Slávnostný Fatimský ruženec

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,30            Svätá  omša

 • – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu Nanebovstúpenia Pána

Štvrtok, 25.máj 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

17,30             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Slávnostný ruženec rozjímanie Nanebovstúpenia

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,30            Svätá  omša

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu k Duchu Svätému

Štvrtok, 8.jún 2017, vo farskom kostole v Dechticiach

17,00             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Ruženec k Duchu Svätému

Litánie k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,00            Svätá  omša

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Adoráciu Najsvätejšieho Božieho Tela a Krvi

Štvrtok, 15.jún 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

17,30             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Modlitby k úcte Sviatosti Oltárnej

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,30            Svätá  omša

 • – – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Zmiernu modlitbu Božského Srdca

Štvrtok, 22.jún 2017, vo farskom kostole v Dechticiach

17,30             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Modlitby k úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,30            Svätá  omša

 • – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu Slávnosti sv. Petra a Pavla

Štvrtok, 29.jún 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

17,30             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Modlitby k úcte sv. apoštolov

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,30            Svätá  omša

 • – – – – –

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu za živú a pravú vieru na príhovor sv. Cyrila a Metoda

Štvrtok, 6.júl 2017, vo farskom kostole v Dechticiach

17,30             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Modlitby za živú a pravú Vieru k úcte našich vierozvestcov

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,30            Svätá  omša

 

 

 • – – – – –

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Modlitbu k úcte Škapuliarskej Panne Márii

Štvrtok, 13.júl 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

17,30             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Modlitby  k úcte Karmelskej P. Márii

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,30            Svätá  omša

 

 

 • – – – – –

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Odprosujúcu modlitbu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Štvrtok, 3.august 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

17,30             Poklona pred Sviatosťou Oltárnou.

Zmierne modlitby k úcte Božského Srdca

Modlitby za kňazské a rehoľné povolania.

Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou.

18,30            Svätá  omša

Duchovné stretnutie SKr v Lendaku:

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Vás srdečne pozýva v nedeľu, 7. mája 2017

na duchovnú obnovu vo farskom kostole sv. Mikuláša v Lendaku

14:00 Slávnostný príchod relikvií sv. Dominika a sv. Kataríny Sienskej

Modlitba posvätného ruženca

15:00 Hodinka Božieho milosrdenstva

16:00 Prednáška – Posvätný ruženec

16:30 Modlitby k sv. Dominikovi a sv. Kataríne Sienskej

17:00 – 17:30         Uctenie relikvií

 

Deň zmierenia:

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Dechtice

Pozývame Vás na Deň zmierenia – Pôstna duchovná obnova

Sobota, 11.marec 2017 vo farskom kostole v Dechticiach

09,00       Modlitby k Duchu Svätému

09,30        Svätá omša,Vd.p. farár Miroslav Kováč a P. Andrej Mituta,

Celodenná Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

10,30        Rozjímavý ruženec k Sedembolestnej

11,30         Krížová cesta za úctu k životu

12,30        Tichá Adorácia

14,00        Modlitby ľútosti a odpustenia

15,00        Hodina Milosrdenstva

16,00        Zmierna Ružencová modlitba k  srdciam Ježiša a Márie

18,00        Požehnanie so Sviatosťou Oltárnou

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

V deň zmierenia je možnosť dlhšej (aj generálnej)

Sviatosti zmierenia, P. Andrej Mituta, CCG

Ročná trojdňová duchovná Obnova členiek

s relikviami sv. Dominika

v roku Božieho Milosrdenstva a v jubilejnom roku 800. výročia založenia dominikánskej rehole.

 

Svätyňa Božieho Milosrdenstva Smižany

Duchovná obnova Spoločenstva Kráľovnej rodiny

 1. – 23. august 2016

Svätyňa a Centrum Božieho Milosrdenstva u bratov Pallotínov v Smižanoch. Adresa: Hutnícka 4, 052 01  Spišská  Nová  Ves

Program v sobotu 20.8. 2016:

Stretneme sa na Mariánskej hore v Levoči o 16,00h pred bránou Božieho Milosrdenstva.

Nasledovať bude spoločná modlitba na Mariánskej hore (program, ktorý nám pripraví naša Mama, Kráľovná rodiny, Levočská Panna Mária.)

Príchod do Levoče je individuálny v popoludňajších hodinách. Možnosť cestovania z Bratislavy uvediem v prílohe.

Ak by chcel niekto individuálne stráviť čas v centre Levoče a navštíviť baziliku sv. Jakuba je potrebné prísť skôr.

Stravu v sobotu vrátane večere je potrebné priniesť si so sebou.

Vo večerných hodinách odchod do Smižian do Centra Božieho Milosrdenstva a ubytovanie.

20,00h       Spoločné privítanie v kaplnke

Centra Božieho Milosrdenstva

Modlitby k Duchu Svätému, Meditácia P. Piusa OP

 

Možnosť prijatia Sviatosti zmierenia u P. Piusa počas našich modlitieb alebo u P. Pallotínov v súlade s ich programom

Program v nedeľu 21.8. 2016

8,00h                   raňajky

9,00h                   Modlitba odovzdania našich rodín do náručia

Božieho Milosrdenstva v kaplnke

10,30h       Premietanie filmu – Nebezpečenstvo okultizmu

                   v zasadačke Centra Božieho Milosrdenstva

12,00h       Obed

13,45h       Prehliadka pápežskej výstavy sv Jána Pavla II.

 

14,45h       Modlitby v roku Božieho Milosrdenstva pred branou

a spoločný prechod cez bránu Božieho Milosrdenstva

 

15,00h       Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

vo svätyni Božieho Milosrdenstva

15,30h       Svätá omša vo svätyni Božieho Milosrdenstva

18,00h       Večera

20,00h       Svätá omša v kaplnke Centra Božieho

                   s Meditáciou P. Piusa

Program v pondelok 22.8. 2016:

Slávnosť Márie Kráľovnej, našej Kráľovnej rodiny.

8,00h         raňajky so slovenským misionárom v Moskve

10,00h       Svätá omša v kaplnke Centra Božieho Milosrdenstva

s Meditáciou P. Piusa

Počas sv. omše Obnova sľubov

12,00         Obed

14,00h       Modlitby v roku Božieho Milosrdenstva

a spoločný prechod cez bránu Božieho Milosrdenstva

14,30h       Modlitba Slávnostného posvätného ruženca vo Svätyni Božieho Milosrdenstva

15,00         Korunka k Božiemu Milosrdenstvu vo svätyni Božieho Milosrdenstva

15,30h       Slávnostná svätá omša vo svätyni Božieho Milosrdenstva.

Počas sv. omše duchovný postup v SKr.

1 členka sľub na celý život a 5 členiek prijatie krížika.

18,00h       Večera

20,00h       Večerný program v kaplnke

                   Úcta a zmierne rozjímanie k Pánu Ježišovi

živo prítomnému v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej

podľa dominikánskej mystičky Anežky K.B. Kněževskej.

Program v utorok 23.8. 2016

Spomienka našej patrónky Ruženy Límskej OP

8,00h         Raňajky

9,00h         Modlitby v kaplnke, odovzdanie nášho SKr

a našich rodín do starostlivosti sv. Dominika.

10,00h       Svätá omša v kaplnke Centra Božieho Milosrdenstva

s Meditáciou P. Piusa

11,00h       Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou s modlitbami

                   dominikánskej rodiny v jubilejnom roku 800. výročia,

                   s udelením generálnej absolúcie.

12,30h       Obed

14,00         Záver

MILOSRDNÉMU BOHU VĎAKA!

 • – – – – – – –

 1. Ďalšie aktivity a modlitbové stretnutia SKr

 

Členky SKr sa zúčastnili ďalších duchovných akcií, aktivít, púti, modlitieb

ako je napríklad:

Duchovná obnova Eucharistický plameň s P. Jozefom Vadakkelom.

Duchovná obnova s P. Jamesom Manjackalom.

Duchovná obnova s exorcistom Eliasom Vellom.

Účasť na modlitbách za uzdravenie duše i tela v Marianke alebo kostole Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke s kňazom Ivanom Barusom v určené pondelky, alebo štvrtky počas celého roka. Víkendové duchovné obnovy v Marianke.

Oratória v Kostole Sv Rodiny v Petržalke – sv. Terézia z Lisieux, Filip Néri a ďalší svätí.

Modlitby pri relikviách sv. Terézie z Lisieux, ktoré putovali po Slovensku.

Farské duchovné obnovy.

Púte na Mariánskych miestach Fatima, Lurdy, Medžugorie, Šaštín, Marianka, Levoča a iné.

Púť po stopách Matky Terézy v Indii, zúčastnila sa jej Mária Danka Janočková.

Duchovné stretnutia v Žiline – Hájik. Pod vedením otca Luboša z Turzovky, zúčastňujú sa ich Mária Ľubomíra Ď. a Mária Janka Ďurmeková.

Púte na iných miestach aj v zahraničí atď.

Celonočné adorácie pred Sviatosťou Oltárnou v kostole Svätej rodiny v Petržalke i na iných miestach.

Napríklad:

Quarantore“, 40-hodinová adorácia

(18.-20. novembra 2016, Kostol Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke)

Mária Danka Janočková mala na starosti hodinovú adoráciu, ktorá bola za naše SKr v sobotu 19.11.2016 od 8,00 do 9,00.

Správa od MárieDanky:

„Na adorácií sme sa modlili modlitby k srdcu Ježišovmu a litánie k Božiemu milosrdenstvu, celé to bolo zamerané k ukončeniu milostivého roka Bož. milosrdenstva. Modlitby viedla a  ponúkala nám ich Helenka J.  Aj na začiatok i záver povedala vlast. slovami pekné vďaky, chvály…Boli sme prítomné: ja, M. Helenka J., M. Helenka S.,M.  Lenka, Mária, M. Gitka.

A tiež:

V noci zo soboty 10. decembra na nedeľu 11. decembra bola celonočná eucharistickú adorácia pod názvom „Bdenie pri betlehemskom svetle“, ktorú organizujeme v spolupráci s našimi skautmi. Betlehemské svetlo bolo prinesené z Viedne. Svetlo bolo prijaté v rámci svätej omše, ktorá sa začala o 18.00h. Po nej bola adorácia, ktorá sa skončila v nedeľu ráno o 7.00h.

Ďakujeme Márii Timoteji a Márii Helene S., že sa v mene Spoločenstva Kráľovnej rodiny v novembri 2016, zúčastnili pohrebu sestry Marty Dominikánky v Dunajskej Lužnej.

Ďakujeme Márii Vierke Lizákovej za iniciatívu duchovnej obnovy SKr v Lendaku.

 

Členky SKr sa stretávajú pri mnohých ďalších príležitostiach vo farnosti a osobných stretnutiach ako sú sv. omše, iné liturgické modlitby, farské aktivity, púte, návštevy, vzájomné súkromné stretnutia, modlitby, rozhovory, pohreby členov rodín SKr a iné.

 

Členky SKr sa aktívne zúčastňujú aj na ďalších akciách Fóra života a iných organizácii.

Členky SKr, predovšetkým M. Helena Suchitrová a Mária Anna Murinová, spolupracujú so spoločenstvom Život ako dar a zúčastňujú sa:

– modlitieb za ochranu počatého života

– modlitieb pred nemocnicami v ktorých sa vykonávajú interrupcie

– pochodov za ochranu života atď.

Členky SKr sa zúčastňujú modlitieb, predovšetkým modlitby Posvätného ruženca pred Svätými omšami. Za všetky spomenieme M. Helenku Jurkovú a M. Klementínu …

Členkám SKr ďakujeme za upratovanie kostolov vo svojich farnostiach, za všetkých spomenieme M. Jozefínu Cehuľovú, M. Danku Janočkovú,…

 1. Oľga Hladíková a M. Danka Hozová sú členkami Cirkevného zboru Glória v Zohore.

Eva Kalinová je členkou speváckeho zboru v kostole Sv. Rodiny v Bratislave.

Mária Lucia Kamenská vedie modlitbové spoločenstvo vo farskom kostole na Trnavke v Bratislave.

Mária Ľubomíra Ďurčová je dobrovoľnou pomocníčkou a sponzorkou Hospicu v Trenčíne a spolu s Máriou Janou Ďurmekovou pomáhajú chudobným na viacerých miestach.

ĎAKUJEME všetkým.

Najdôležitejšia činnosť a modlitba členiek Spoločenstva Kráľovnej rodiny je v rámci rodiny a pre rodinu. Každodenná „neviditeľná“ práca v domácnosti, ktorá nech slúži na Božiu slávu a pre spásu našich rodín. AMEN

 

Zvlášť ĎAKUJEME členkám SKr, ktoré s trpezlivosťou a láskou prijímajú kríž duchovného alebo telesného utrpenia či je to bolesť osobná jednotlivých členiek SKr alebo bolesť a utrpenie členov našich rodín SKr.

Prijatý kríž utrpenia, ktorý nám prináša život, zasväcujeme Milosrdnému Bohu, pod ochranným plášťom našej Kráľovnej rodiny, na príhovor sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov.

Je to veľký poklad, s ktorým môžeme prísť

do Neba s celými našimi rodinami. Amen.

 1. Duchovné listy SKr

 

september 2016:

Milé sestry modlitbou Vás všetky objímam.

V septembri oslavujeme a prosíme o pomoc našich sv. patrónov bl. Júliu Rodzinsku OP a všetkých našich sv. archanjelov a anjelov, anjeli strážni majú sviatok na začiatku októbra. Prosím, aby sme nezabúdali na túto nebeskú anjelskú ochranu, ktorú nám daroval náš milujúci Nebeský Otec. V prílohe Vám posielam informáciu o modlitbách v Dechticiach a prosím, aby sme sa všetky duchovne spojili s vďakou a prosbou k naším veľkým pomocníkom pre naše rodiny.

Svätí archanjeli a anjeli orodujte za nás a strážte nás.

Veľmi Vám Ďakujeme za sprevádzanie do Neba pre celé naše rodiny. Amen.

M.L.

 

 

 • – – – –

 

október 2016:

 

Milé sestry

prežívame mesiac našej Kráľovnej Posvätného ruženca.

Srdečne Vás v tomto mesiaci objímam modlitbou ruženca a to na príhvor naších sv patrónov: sv. Terézie z Lisieux 1.10., Terézie z Avily 15.10., sv. Hedvigy 16.10., bl. manželov Louisa a Zelie Martinových, 19.10. a sv. Jána Pavla II. 22.10. Nech nám a celým naším rodinám pomáhajú prísť do Neba.

Veľmi Vám odporúčam modliť sa ruženec, v októbri, v spoločenstve napríklad rodinnom, farskom alebo inom podľa slov Sv. Písma kde sú dvaja alebo traja v mojom mene tam som aj ja medzi nimi.

V prílohe Vám posielam oznam o modlitbách v Dechticiach v deň Ružencovej Panny Márie a prosím, aby sme sa duchovne spojili.

S úctou a láskou M. Ľubomíra

 

 

 • – – – –

 

november 2016:

 

Milé sestry SKr,

srdečne Vás pozdravujem v tomto novembrovom čase. Oktávu modlitieb za duše v očistci máme za sebou, ale verím, že sa za ne modlíme celý rok. Taktiež nám končí Rok Milosrdenstva ale Bohu vďaka Božie Milosrdenstvo zostáva s nami stále.V novembri si zvlášť pripomíname našich sv. patrónov: Sv. Martin de Porres 3.11., sv. Albert Veľký 15.11., sv. Margita Škótska 16.11. a sv. Alžbeta Uhorská.
Naši milovaní svätí patróni oslavujeme Vás a veľmi pekne Vás prosíme orodujte za naše rodiny. Amen.

O chvíľu nám začne Nový Cirkevný – Liturgický Rok, želám a vyprosujem rodinám nášho SKr stále Božie Požehnanie a povzbudzujúce Liturgické zážitky v tomto Novom L. Roku.
V Spišskej a Bratislavskej diecéze začal rok sv. Martina z Tours, tak aj jeho svätosť života nech je v tomto roku s nami.

Teším sa všetkému čo duchovne sýti Vaše duše, všetkým duchovným aktivitám, ktorých sa môžete vo Vašich farnostiach zúčastniť.

Do pozornosti dávam 40h adoráciu pred Sviatosťou oltárnou:

„Quarantore“ – 40-hodinová adorácia

(18.-20. novembra 2016, Kostol Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke)

Mária Danka Janočková má na starosti hodinovú adoráciu, ktorá bude za naše SKr v sobotu 19.11.2016 od 8,00 do 9,00 po sv omši, ktorá začne o 7,00h. Ktorá môžete, pripojte sa k nej.

Taktiež sa duchovne spájame v ostatnom čase.

Ak by niektorá z Vás chcela oznámiť nejakú aktivitu z Vašej farnosti ostatným, prípadne aby som ju mohla uviesť do našej správy, pošlite mi prosím oznam.

V Dechticiach mi pán farár dovolil robiť moderované adorácie pred Sviatosťou Oltárnou vo štvrtky hodinu pred sv. omšou. Niektoré z nich Vám posielam v prílohe, aby sme sa spájali duchovne.

Narodeniny v tomto mesiaci má Mária Danka Janočková 53 rokov 27.11.2016

Mám Vás všetky veľmi rada.

S modlitbou Mária Ľubomíra

 

 

 • – – – –

 

december 2016:

 

Požehnaný Advent, Milostiplné Vianoce 2016

Milované sestry Spoločenstva Kráľovnej rodiny,

adventnou modlitbou Vás pozdravujem pod ochranným plášťom našej Sestry – Mamy – Šéfky – Priateľky – Kráľovnej našich rodín … – Márie   s prosbou o Milostiplné Vianoce, v srdci našich rodín, na príhovor nášho sv. otca Dominika a všetkých naších sv. patrónov.

Zvlásť si s láskou v tomto mesiaci pripomíname sv. neviniatka 28.12.

Narodeniny v decembri majú dve naše sestry, Mária Danka Hozová 11.12. 63 rokov a Mária Anna Murinová 72 rokov.

Nám všetkým zo srdca blahoželám k tomu, že sme znovu, so svojimi rodinami, o rok mladšie pre večnosť a prosíme Milovaného Boha, aby celým našim rodinám dovolil naveky Ho oslavovať v Nebi. Amen

Mária Ľubomíra

 

 

 • – – – –

 

 

 

 

február 2017

 

Milované sestry SKr,

srdečne Vás pozdravujem a stále na Vás i Vaše rodiny myslím v modlitbách. 18. januára 2017 sme mali stretnutie v Petržalke u našej M. Klementíny a s Duchom Svätým sme vyťahovali sv. patrónov na rok 2017. Verím, že meno nového sv. patróna sa už dostalo ku každej z Vás.

            Január je bohatý mesiac na našich sv. patrónov pripomíname si, oslavujeme a o pomoc prosíme sv Rajmunda OP, sv. Jána Almužníka, sv. Františka Saleského a Tomáša Akvinského OP. Vo februári za nás oroduje sv. Agáta.

            Prajem Vám príjemné prežitie fašiangového času a čaká nás pôst, kedy nám v marci budú pomáhať: sv Anežka Česká, sv. Felicita a Perpetua, sv. Františka Rímska (na Noe o nej išiel krásny hranodukumentárny film), sv, Jozef a sv. Katarína Švédska.

            Na ich orodovanie a samozrejme pod ochanným plášťom našej Kráľovnej rodiny i pomoci, Vás prosím o modlitbu za našu pôstnu duchovnú obnovu – DEŇ ZMIERENIA, ktorý bude v Dechticiach, druhú pôstnú sobotu, 11. marca 2017. Program Vám pošlem v nabližších dňoch. Teším sa na naše spoločné duchovné stretnutie.

S láskou M.L.

 

 

 • – – – – –

 

 1. júl 2017

 

Milované sestry SKr,

s láskou Vás znovu pozývam na púť do Slovenskej Fatimy – jednodňovú duchovnú hostinu, v časti Nemšovej v Trenčianskej Závade.

Program je v prílohe. Taktiež možnosť niektorých dopravných spojov je v prílohe.

Ak by sa niektorej z Vás zdalo, že prísť na toto pútnické miesto je náročné, tak mám pre Vás dobrú správu, nie je to také ťažké a finančne i časovo náročné ako zdolať cestu do Fatimy v Portugalsku.

Milosti však môžeme získať tie isté.

Prosím, aby ste v tomto duchu spojené s Fatimskou Pannou Máriou, našou Kráľovnou rodiny, prišli do Trenčianskej Závady.

Požehnaný čas.

S modlitbou a prosbou o modlitbu za našu duchovnú obnovu, Mária Ľubomíra

 

 1. Putovanie sv. relikvií SKr

 

v Roku Milosrdenstva a v jubilejnom roku 800. výročia založenia dominikánskej rehole:

 

 1. Dominik

Od februára do augusta 2016 bola relikvia sv. Dominika u P. Piusa OP pre jeho Pastoračné účely.

 1. až 23. augusta2016 nás sv. Dominik svojou relikviou sprevádzal na duchovnej obnove v Centre Božieho Milosrdenstva v Smižanoch.

Mesiac september sme sa modlili pri sv. Dominikovi pri ťažko chorej Márii Semešovej v Dechticiach.

         V mesiaci október je sv. Dominik na stupňoch oltára spolu s Kráľovnou Posvätného ruženca vo farskom kostole v Dechticiach.

         V mesiacoch november a december 2016 boli relikvie sv. Dominika v Dechticiah v dome Marka Semeša v blízkosti chorej Márie Semešovej.

         V januári 2017 boli relikvie sv. Dominika odovzdané Márii Vierke Lizákovej do Lendaku, aby sa spolu so svojou mamou a ďalšou rodinou modlila pri relikviách nášho otca a hlavného patróna nášho SKr.

         Relikvie sv. Dominika boli v Lendaku do 7. mája 2017 a modlitbou si ich uctili aj v ďalších domoch a rodinách tejto obce.

         V nedeľu 7. mája boli relikvie sv. Dominika spolu s relikviami sv. Kataríny Sienskej slávnostne privítane vo farskom kostole v Lendaku počas duchovnej obnovy SKr.

Od 7. mája 2017 sú relikvie sv. Dominika uctievané v rodine Františka Cehuľu vo Vlkovciach.

 1. Rajmund

 

         Relikvia sv. Rajmunda je v roku 2016 v rodine Jany Juríkovej, ktorá si sv. Rajmunda na tento rok vytiahla za svojho patróna.

         V januári 2017 boli relikvie sv. Rajmunda, patŕona právnikov, prinesené do Dechtíc do domu Marka Semeša z príležitosti návštevy jednej právničky.

 1. januára sa v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Dechticiach uskutočnili modlitby k úcte sv. Rajmunda pri jeho relikviách. Po sv. omši si veriaci uctili tieto relikvie.

Koncom januára 2017 boli relikvie sv. Rajmunda umiestnené v sídle SKr v Bratislave – Petržalke.

 1. Katarína Sienská

 

         Svätá Katarína Sienská v roku 2016 stráži sídlo SKr na Tupolevovej 6B v Bratislave.

Koncom januára 2017 boli relikvie sv. Kataríny Sienskej prinesené do Dechtíc, do domu Marka Semeša ku chorej Márii Semešovej.

V deň spomienky, 29. apríla 2017, boli relikvie sv. Kataríny Sienskej vystavené k úcte počas sv. omše vo farskom kostole v Dechticiach. Po sv. omši si veriaci osobne uctili relikvie počas Litánií a ďalších modlitieb ku sv. Kataríne Sienskej.

 1. mája 2017 boli relikvie sv. Kataríny spolu s relikviami sv. Dominika, k ucteniu, slávnostne privítané vo farskom kostole v Lendaku počas duchovnej obnovy SKr.

Okrem iných, malo veľkú radosť z relikvií sv. Kataríny 3.-ročné dievčatko pokrstene v deň spomienky sv. Kataríny Sienskej a ktoré nesie meno Kataríny Sienskej.

Od 8. mája 2017 sú relikvie sv. Kataríny Sienskej vo Vyšných Repašoch, v rodine Jozefa Školníka, v blízkosti chorej Renáty Školníkovej.

 

 

VII. Svedectvo svätého škapuliara SKr

 

         V piatok 21. júla 2017 sme prišli s manželom Markom, do Hospicu v Nitre – dom pokoja a zmieru u Bernadetky, približne o 13,30h navštíviť 102. ročného slovenského dominikána Pátra Akvinasa Juraja Gaburu. Páter Akvinas, nielen v nás, vzbudzuje pocit veľkej úcty k jeho svedectvu svätého života. Hneď pri príchode k jeho lôžku sme dostali požehnanie. Modlil sa s nami Posvätný ruženec, modlitbu k sv. Dominikovi – Svetlo Cirkvi a potešil sa keď mu manžel latinsky zaspieval Salve Regina. Pri odchode sme mu darovali malý škapuliar Spoločenstva Kráľovnej rodiny (dve biele látky 4X5cm, spojené stužkou 8cm, na odev sa pripína spinkou). Je to malý škapuliarik, ktorý dominikáni a dominikánky, počas komunizmu, tajne nosili zapnutý na spodnom odeve. My sme tento škapuliarik zapli P. Akvinasovi OP na jeho „nový nemocničný habit“ na strane srdca. A znovu posilnený jeho požehnaním sme ukončili návštevu.

         Ja som mala oblečený veľký biely škapuliar nášho Spoločenstva Kráľovnej rodiny. Náš škapuliar, na ľavej strane, obsahuje aj malé vrecko určené na ruženec. Pred nastupovaním do auta, na dvore hospicu, som s veľkým prekvapením z tohto vrecka vytiahla malý škapuliarik takého typu aký sme práve darovali P. Akvinasovi.

         Prijali sme to ako obdarovanie svätosti P. Akvinasa OP a veľkú milosť Božiu pre naše Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

         Škapuliarik sme ešte v tento deň darovali, na seminári P. Eliasa Vellu, charizmatickej Susan Farrugia z Malty.

BOHU VĎAKA!

Za celé Spoločenstvo Kráľovnej rodiny Mária Ľubomíra Semešová Cehuľová.

VIII. Sväté omše SKr

 

Sväté omše pre Pátra Piusa OP, August, september 2016

 

1.) 22. august 2016, Centrum Božieho Milosrdenstva, Smižany.

Za Božie Milosrdenstvo pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

Sväté omše odovzdané ako obetný dar 22. augusta 2016 v Centre Božieho Milosrdenstva v Smižanoch, za rodiny všetkých žien, ktoré sa zúčastnili duchovnej obnovy:

1.)Za objatie Božieho Milosrdenstva pre rodinu Márie Ľubomíry.

2.)Za objatie Božieho Milosrdenstva pre rodinu Márie Timoteji.

3.)Za objatie Božieho Milosrdenstva pre rodinu Márie Jozefíny.

4.)Za objatie Božieho Milosrdenstva pre rodinu Márie Heleny S.

5.)Za objatie Božieho Milosrdenstva pre rodinu Márie Anny M.

6.)Za objatie Božieho Milosrdenstva pre rodinu Márie Ľubice E.

7.)Za objatie Božieho Milosrdenstva pre rodinu Márie Jany Ď.

8.)Za objatie Božieho Milosrdenstva pre rodinu Márie Anny P.

9.)Za objatie Božieho Milosrdenstva pre rodinu Márie Lucie K.

10.)Za objatie Božieho Milosrdenstva pre rodinu Márie Ľubomíry Ď.

11.) Za objatie Božieho Milosrdenstva pre rodinu Márie Z.

12.)Za objatie Božieho Milosrdenstva pre rodinu Márie Viery.

13.)Za objatie Božieho Milosrdenstva pre rodinu Jany J.

14.)Za objatie Božieho Milosrdenstva pre rodinu Marty V.

15.)Za objatie Božieho Milosrdenstva pre rodinu Veroniky D.

1.)Za objatie Božieho Milosrdenstva pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

2.)Za objatie Božieho Milosrdenstva pre všetkých, ktorí sú s nami akýmkoľvek spôsobom spojení.

3.)Za objatie Božieho Milosrdenstva pre P. Piusa.

4.)Za objatie Božieho Milosrdenstva pre našich zosnulých.

Rok Milosrdenstva

Úmysly Svätých omší pre Mons. Antona Fabiana, október 2016

 

1.Na príhovor Matky Božieho Milosrdenstva, sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov prosíme o objatie Božieho Milosrdenstva pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

 

2.Na príhovor Matky Božieho Milosrdenstva, sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov prosíme o objatie Božieho Milosrdenstva pre celé rodiny Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 

3.Na príhovor Matky Božieho Milosrdenstva, sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov prosíme o objatie Božieho Milosrdenstva pre všetkých ktorí nám pomáhajú a ktorým sme sľúbili modlitbu v rámci Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 

4.Na príhovor Matky Božieho Milosrdenstva, sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov prosíme o objatie Božieho Milosrdenstva pre celú Dominikánsku rodinu.

 

5.Na príhovor Matky Božieho Milosrdenstva, sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov prosíme o objatie Božieho Milosrdenstva pre všetkých kňazov, ktorých poznáme.

 

6.Na príhovor Matky Božieho Milosrdenstva, sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov prosíme o objatie Božieho Milosrdenstva pre rodinu Márie Vierky L. z príležitosti jej 35 – narodenín. /16.9.1981/

7.Na príhovor Matky Božieho Milosrdenstva, sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov prosíme o objatie Božieho Milosrdenstva pre rodinu Márie Helenky J. z príležitosti jej 70 – narodenín. /8.9.1946/

 

8.Na príhovor Matky Božieho Milosrdenstva, sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov prosíme o objatie Božieho Milosrdenstva pre zosnulú Máriu Vierku M. z príležitosti 3. výročia smrti. /31.1.2014/

9.Na príhovor Matky Božieho Milosrdenstva, sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov prosíme o objatie Božieho Milosrdenstva pre všetkých zosnulých členov rodín Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 

10.Na príhovor Matky Božieho Milosrdenstva, sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich sv. patrónov prosíme o objatie Božieho Milosrdenstva pre všetky nenarodené a nepokrstené deti rodín Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

 

Sväté omše Spoločenstva Kráľovnej rodiny

ako Vianočný darček, Advent 2016

Úmysly Svätých omší pre P. Andreja, Tešiteľa

slúžené od 19.12.2016, pondelok až piatok ráno o 8,00h

1.

Na príhovor Kráľovnej rodiny a pomoci, sv. Jozefa, sv. Dominika, a všetkých našich svätých patrónov v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, prosíme o potrebné milosti pre prijatie objatia Vianočnej Božej Lásky pre členky Spoločenstva Kráľovnej rodiny

2.

Na príhovor Kráľovnej rodiny a pomoci, sv. Jozefa, sv. Dominika, a všetkých našich svätých patrónov v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, prosíme o potrebné milosti pre prijatie objatia Vianočnej Božej Lásky pre rodiny Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

3.

Na príhovor Kráľovnej rodiny a pomoci, sv. Jozefa, sv. Dominika, a všetkých našich svätých patrónov v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, prosíme o potrebné milosti pre prijatie objatia Vianočnej Božej Lásky pre kňazov, ktorých poznáme a všetkých, ktorí pomáhajú Spoločenstvu Kráľovnej rodiny.

4.

Na príhovor Kráľovnej rodiny a pomoci, sv. Jozefa, sv. Dominika, a všetkých našich svätých patrónov v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, prosíme o potrebné milosti pre prijatie objatia Vianočnej Božej Lásky pre všetkých, ktorým členky Spoločenstva Kráľovnej rodiny sľúbili modlitbu.

5.

Na príhovor Kráľovnej rodiny a pomoci, sv. Jozefa, sv. Dominika a všetkých našich svätých patrónov v starostlivosti sv. archanjelov a anjelov, prosíme o objatie Vianočnej Božej Lásky pre všetkých zosnulých, vrátane nenarodených detí, Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

Sväté omše Spoločenstva Kráľovnej rodiny

Pre pána farára v Lendaku, máj 2017

Za Božie požehnanie pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

Sväté omše Spoločenstva Kráľovnej rodiny

pre P. Andreja, jún 2017

1.

Za oslobodenie od pôsobenia Zlých duchov a Božiu hodinu smrti s Ježišom, Máriou a Jozefom pre všetky členky Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

2.

Za oslobodenie od pôsobenia Zlých duchov a Božiu hodinu smrti s Ježišom, Máriou a Jozefom pre celé rodiny Spoločenstva Kráľovnej rodiny.

3.

Za oslobodenie od pôsobenia Zlých duchov a Božiu hodinu smrti s Ježišom, Máriou a Jozefom pre všetkých, ktorí Spoločenstvu Kráľovnej rodiny akýmkoľvek spôsobom pomáhajú.

4.

Za oslobodenie od pôsobenia Zlých duchov a Božiu hodinu smrti s Ježišom, Máriou a Jozefom pre všetkých, ktorí nás prosili o modlitbu i ktorým sme modlitbu sľúbili.

5.

Za Božie Milosrdenstvo a Večnú radosť v Nebi pre zosnulých rodín Spoločenstva Kráľovnej rodiny i všetkých, ktorí sú s nami akýmkoľvek spôsobom spojení.

 

Od augusta 2016 do konca júla 2017 dalo SKr

odslúžiť 41 svätých omší.

 

Členky SKr dávajú odslúžiť sväté omše na konkrétne úmysly svojich rodín podľa odporúčaní SKr.

 

 1. Materiálne zabezpečenie SKr

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny potrebuje a veľmi prosí o materiálnu finančnú pomoc. Môžeme to nazvať modernejšími pojmami ako je sponzorstvo, finančný dar, či účasť na filantropickom postoji, alebo pojmami staršími ako je mecenášstvo či almužna.

Je faktom, že Spoločenstvo Kráľovnej rodiny má dominikánsku charizmu a dominikánska rehoľa je žobravý rád. Preto sa nevyhýbame pojmu žobranie. Spoločenstvo Kráľovnej rodiny žobre o materiálne prostriedky, aby mohlo fungovať na česť a slávu Božiu a pre spásu našich rodín – nás ľudí. A sme vďačné za každý cent.

Materiálne prostriedky na vykonávanie evanjelizačnej činnosti SKr pozostávajú z osobnej dobročinnosti členiek, podporovateľov SKr a 2%z daní:

 

Finančné vyhodnotenie duchovnej obnovy 20. až 23. august 2016 v Smižanoch:

Strava a ubytovanie spolu: 981€ – zaplatené v hotovosti 481€ a z účtu prevodom 500€.

Platba v hotovosti: 481€:

Z toho záloha 100 € zaplatená v hotovosti 8. januára 2016 v Centre Božieho Milosrdenstva v Smižanoch z pokladne SKr.

Ostatné 381€ zaplatené v hotovosti 22. augusta 2016 v Centre Božieho Milosrdenstva v Smižanoch.

Platba prevedená z účtu: 500€ dňa 24. augusta 2016. Zároveň tou istotu platbou bolo z účtu SKr odoslaných 50€ ako dar pre Centrum Božieho Milosrdenstva v Smižanoch.

Spolu Centru Božieho Milosrdenstva odovzdaných 1031€.

Dobrovoľný príspevok účastníčok: 731€

Ďakovný finančný príspevok pre exercitátora P. PiusaOP: 150€

Intencie svätých omší SKr odovzdané P. Piusovi OP v Smižanoch: 20×10=200€

Spolu príjem: 731€

Spolu výdaj: 1381€

 

V Smižanoch 22. augusta 2016 v hotovosti zaplatené:

381+150+200=731€ čo súhlasí s dobrovoľným príspevkom členiek SKr.

V Smižanoch bolo v hotovosti prijaté a zároveň odovzdané 731€.

 

 

2% z dane  a príspevky:

V roku 2016 sme na účet SKr dostali 218,93€ z dvoch percent z daní za rok 2015.

V roku 2017 sme na účet SKr dostali 0€ z dvoch percent z daní za rok 2016, pretože pri administratívnom vybavovaní danej veci nastala chyba. bližšie informácie u štatutárneho zástupcu SKr.

Stav účtu SKr ku dňu 8. august 2017 je 936,14€.

Stav pokladne ku dňu 1. august je 0€.

Marko Semeš sponzorsky vyrovnal dlh pokladne v hodnote 197,61€.

Svojimi modlitbami ĎAKUJEME VŠETKÝM sponzorom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú. Za všetkých spomeniem Antona Dvorana, ktorý nám každý mesiac na účet posiela 10, alebo 20€. Ďakujeme Alexandre, ktorá sa za nás modlí a podporuje nás aj finančne. Ďakujeme viacerým ženám z Lendaku, ktoré nás obdarili. Za sponzorskú pomoc ďakujeme Markovi Semešovi, ktorý v hojnej miere aj finančne podporuje SKr a ďalším.

 

Doklady účtu a pokladne SKr sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle SKr.

 

ĎAKUJEM každej členke SKr, ktorá obdarovala SKr dobrovoľným finančným alebo iným materiálnym príspevkom. Ďakujem každej členke a každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomáha Spoločenstvu Kráľovnej rodiny.

 

Pán BOH zaplať za pomoc duchovnú i materiálnu.

 

Každý kto SKr akýmkoľvek, duchovným alebo materiálnym, spôsobom pomohol je zahrnutý v našich modlitbách a svätých omšiach, slúžených za dobrodincov SKr.

PÁN BOH ZAPLAŤ všetkým!

S úctou a vďakou Pánu Bohu i Vám všetkým

Mária Ľubomíra Semešová Cehuľová,   v Bratislave, 8. augusta 2017

Svätý Dominik a všetci naši Nebeskí patróni

orodujte za nás! Amen.

            – – – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny, ThDr. ThLic. Ľubomíra Semešová Cehuľová, MPH

Tupolevova 6b; 851 01 Bratislava, lubomiracehulova@gmail.com; mobil:0908578431

Číslo účtu: 2628175016/1100, IČO Spoločenstva Kráľovnej rodiny: 42169411