Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Tupolevova  6b; 851 01 Bratislava, mobil:0908578431, e-mail:lubomiracehulova@gmail.com

 

Spoločenstvo Kráľovná rodiny

duchovné spoločenstvo

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

občianske združenie

SKr

Správa č. 5

za obdobie august 2013 – júl 2014

 1. Členky

Členky duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny – postup:

 1. august 2013, vo štvrtok, na slávnosť Márie Kráľovnej,

v kostole Sv. Rodiny v Bratislave Petržalke,

počas sv. omše, ktorú celebroval P. Pius Majerovič OP,

do SKr prijímala Mária Ľubomíra Cehuľová

Sľub na celý život:

Mária Anna Novotná – šatka

Mária Klementína Tobiášová – šatka

Sľub na jeden rok:

Mária Vierka Mičková – ruženec

Prijatie krížika:

Mária Anna Murínova

Mária Jana Ďurmeková

Obnova sľubov pred sochou Panny a Matky Márie:

Obnova sľubu na jeden rok:

Mária Helena Suchitrová

Mária Oľga Hladíková

Obnova prijatia krížika:

Mária Danka Hozová

Mária Danka Janočková

Mária Margita Ďuranová

Mária Ľubomíra                   obnovenie večného sľubu

Mária Timoteja                     obnovenie večného sľubu

Mária Helena Jurková        obnovenie večného sľubu

Mária Jozefína                     obnovenie večného sľubu

Ďalšie prítomné na duchovnej obnove:

Ľubica Eleková kandidátka

Anna Brunnerová

Vierka Blažičková

Bernadeta Kinčešová

Viktória Szalaiová

Ľubomíra Ďurčová

Mária Gregorovičová

Otília Dvorecká

a ďalšie                     /prezentácia v archíve SKr/

Ďalšie sympatizantky:

Eva Kalinová, Alexandra Hollá, Miriam Janovská, Elena Lichá, Hana Baloghová …

V 6. roku existencie SKr máme ku dňu 22. 8. 2013 v našom duchovnom spoločenstve 6 členiek s večným sľubom, 3 členky so sľubom na jeden rok a 5 členiek s prijatím krížika.

– – – – – – – – – – – – –

Úmrtie:

S bolesťou sme sa 4. februára 2014, v kostole Svätej Rodiny v Bratislave Petržalke, pohrebnou sv. omšou, rozlúčili s našou sestrou, a členkou SKr Máriou Vierkou Mičkovou, ktorá po ťažkej chorobe, vo veku 64 rokov, odišla do večnosti, kde ju pred rokom predišiel jej manžel Marián. Vierka sa počas choroby nevzdávala a prichádzala do kostola posilniť sa Eucharistiou,  Božím slovom i spoločenstvom veriacich vo farnosti.

 

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Duchovný darček našej zosnulej

Márii Vierke Mičkovej

S vierou vo Večné  radostné stretnutie v Nebi,

našej milovanej sestre Márii Vierke,

ktorá z nášho SKr, prvá prešla na druhý breh života, 31.1. 2014, odovzdávame

Gregoriánske sv. omše a modlitby.

Nech ju Dobrý Boh na príhovor Kráľovnej rodiny a jej patrónky na tento rok, sv. Zdislavy, objíme vo svojom Milujúcom náručí. Amen.

Za SKr M. Ľubomíra Cehuľová

Členky občianskeho združenia Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

zo dňa Valného zhromaždenia SKr 23.11. 2013:

 

Predstavenstvo SKr:

 1. Ľubomíra CEHUĽOVÁ, vedúca – štatutárny zástupca Bratislava

 2. Oľga HLADÍKOVÁ, zástupkyňa Zohor

Mária T. HUDECOVÁ                                                                   Zlaté Moravce

 1. Danka JANOČKOVÁ Bratislava

 2. Helena JURKOVÁ Bratislava

 

Dozorná rada:

 1. Helena SUCHITROVÁ, predsedníčka Bratislava

 2. Dana HOZOVÁ Zohor

 3. Klementína TOBIAŠOVÁ Bratislava

 

Členky SKr:

 1. Jozefína CEHUĽOVÁ Hradisko

Miriam JANOVSKÁ                                                                        Banská Bystrica

Eva KALINOVÁ                                                                              Bratislava

Bernadeta KINČEŠOVÁ                                                               Bratislava

Elena LICHÁ                                                                                   Bratislava

 1. Margita ĎURANNOVÁ (odhláška k  23.11.2013) Bratislava

 2. Viera MIČKOVÁ (zomrela 31. 1. 2014) Bratislava

Ku dňu 8. augusta 2014 je 13 členiek občianskeho združenia SKr.

 

 1. Duchovné obnovy

 

/stretnutia/ Spoločenstva Kráľovná rodiny pre ženy so zameraním pre dobro rodín

/prezentácia prítomných v archíve SKr/

 

Program Duchovných obnov v kostole Svätej Rodiny

v Bratislave Petržalke:

Z dôvodu pravidelných stretnutí Ružencového bratstva každú prvú sobotu v mesiaci a ďalších častých bohatých duchovných aktivít farnosti, SKr neorganizovalo pod svojou hlavičkou akcie, ale členky SKr sa po celý rok zapájali do farských aktivít.

Program Duchovných obnov SKr

 

 

1.)

Pápežské misijné diela, Bratislava

Katolícka jednota, Bratislava Staré mesto

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Je naliehavá modlitba za život … /Ján Pavol II. /

Pripojme sa k výzve modlitby za úctu k životu

Podporme modlitbou národný pochod za život,

modlitby pápeža Evanjelia vitae

a vyhlásenia KBS na Slovensku za zrušenie zákonov, ktoré zabíjajú človeka, porušujú ľudskú dôstojnosť a ničia manželstvá a rodinu.

v utorok 3. septembra 2013, 15,00 h – 18,30h

Pápežské misijné diela, Bratislava, Lazaretská 32

Program

15,00 Modlitby za úctu k životu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou

Ruženec k Božiemu milosrdenstvu, Litánie k Ježišovi v lone Márie

Radostný rozjímavý ruženec …

/Nezabudnime na to, že nenarodené deti sú naše deti …/

16,45 Príprava na sv. omšu.

17,00 Svätá omša

 

 

2.)

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Karmel, Dobrovičova 2, Bratislava

Stretnutie SKr, 4 hodiny modlitby a pôstu

 1. novembra 2013, sobota

pred Nedeľou Krista Kráľa

Program

14,15h       Príchod

14,30h       Modlitby ku Škapuliarskej Panne Márii

15,00h       Modlitby k Božiemu Milosrdenstvu

15,30h       Modlitba Posvätného ruženca

16,00 Informácie SKr – Valné zhromaždenie

16,30h       prechod do Katedrály sv. Martina

17,00h       Odporúčaná svätá omša, v Katedrále sv. Martina, slúženej z príležitosti konca Roku Viery, arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

3.)

Centrum pre rodinu a Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Celonočná adorácia

Milé sestry pozývam Vás na celonočnú adoráciu za rodiny, ktorá sa uskutoční z piatka 30.5. na sobotu 31.5.2014 v kostole Svätej Rodiny v  Petržalke.

Začína večer sv. omšou o 18,00h, ktorú celebruje otec arcibiskup Stanislav a končí ráno o 7h sv. omšou.

Naše Spoločenstvo Kráľovnej rodiny sa modlí v čase od 2. do 3. hodiny v noci. Prosím, aby sme prišli.

Pán Ježiš sa poteší keď aj v tomto čase prídeme do náručia Jeho Milosrdenstva obetovať – odovzdať- zasvätiť naše rodiny.

Teším sa na naše nočné stretnutie s Pánom Ježišom.

Vy čo nie ste z Petržalky môžete ísť po 3h so mnou

na odpočinok do sídla SKr.

S láskou a modlitbou M. Ľubomíra

Duchovné obnovy SKr v domácnostiach členiek

1.)

U Ľubky Elekovej:

Pozývam Ťa na duchovné stretnutie „ZA ÚCTU K  ŽIVOTU OD POČATIA“. 5. apríla 2014 o 17,00 hod.

Klimkovičova 11, Bratislava Dúbravka.

Program:

modlitbové stretnutie bude viesť Ľubomíra CEHUĽOVÁ

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Obetujme modlitby, čas, vlastné ťažkosti života  a ďakujme za dar života. Spoločne prosme za úctu k životu a vydávajme svedectvo o kráse, vznešenosti a dôstojnosti ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť.

Prispejeme tak k šíreniu „evanjelia života“.

V prípade záujmu, po skončení stretnutia sa môžeme prejsť ku kaplnke P. Márie v starej Dúbravke. (1/2 hod. peši)

Ak si  „ZA ŽIVOT“, urob konkrétny krok. Môže to byť aj duchovné  stretnutie, na ktoré ťa pozývam.

2.)

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Milované sestry Pozývam Vás na Stretnutie Modlitby SKr,

ktoré sa uskutoční v stredu 7. augusta – predvečer sv. Dominika 2013, po sv. omši o 20,00h do 21,15 u M. Helenky Jurkovej  na ulici Topoľčianska 29 v Bratislave.

Súčasťou stretnutia bude prednáška Vd.p. Juraja Augustína o pravej úcte k P. Márii.

S láskou a modlitbou za Vaše rodiny Mária Ľubomíra

3.)

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Milované sestry Pozývam Vás na Stretnutie Modlitby SKr,

ktoré sa uskutoční, v Roku Sedembolestnej P. a M. Márie,

v stredu 22. januára 2014, po sv. omši o 18,00,

19,00h u M. Margity Ďurannovej na ulici Topoľčianska 10 v Bratislave.

Súčasťou stretnutia bude prednáška Vd.p. Štefana Kaňucha – Zjavenie P. Márie v Guadalupe.

S láskou a modlitbou za Vaše rodiny Mária Ľubomíra

V rámci stretnutia si členky SKr vytiahli svätého patróna SKr na rok 2014. Zároveň boli svätí patróni na rok 2014 vytiahnutí pre všetky neprítomné členky SKr, ktoré s touto skutočnosťou dodatočne oboznámila M. Ľubomíra.

4.)

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Milované sestry Pozývam Vás na Stretnutie Modlitby a pôstu SKr,

ktoré sa uskutoční, v Roku Sedembolestnej P. a M. Márie,

v stredu 19. februára 2014, po sv. omši o 19,00h v sídle SKr

na ulici Tupolevova 6b v Bratislave.

Súčasťou stretnutia bude 1. časť prednášky

Vd.p. Pavla Benku na tému Posolstvo Fatimy.

S láskou a modlitbou za Vaše rodiny Mária Ľubomíra

5.)

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Milované sestry Pozývam Vás na Stretnutie pôstNej Modlitby

a návštevy chorého SKr, ktoré sa uskutoční,

v Roku Sedembolestnej P. a M. Márie,

v utorok 25. marca 2014 na Slávnosť Zvestovania Pána, po sv. omši o 19,00h u M. Klementíny  na ulici Iľjušinova 12 v Bratislave.

S láskou, modlitbou a vyprosovaním Požehnaného pôstneho obdobia pre Vaše rodiny Mária Ľubomíra

6.)

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Milované sestry Pozývam Vás na Stretnutie Modlitby SKr,

ktoré sa uskutoční, v Roku Sedembolestnej P. a M. Márie,

v stredu 30. apríla 2014, po sv. omši

19,00h v sídle SKr na ulici Tupolevova 6b v Bratislave.

Súčasťou stretnutia bude 2. časť prednášky

Vd.p. Pavla Benku na tému Posolstvo Fatimy.

S láskou a modlitbou za Vaše rodiny Mária Ľubomíra

7.)

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Milované sestry Pozývam Vás na 3H (18,00-21,00) Stretnutie Modlitby a Pôstu SKr, ktoré sa uskutoční, v Roku Sedembolestnej P. a M. Márie, v stredu 28. mája 2014, po sv. omši o 19,00h v sídle SKr, na ulici Tupolevova 6b v Bratislave.

Súčasťou stretnutia bude časť dokumentárneho filmu

Sovietsky príbeh alebo splnené Posolstvo Fatimy.

S láskou a modlitbou za Vaše rodiny Mária Ľubomíra

8.)

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Milované sestry Pozývam Vás na 3H (18,00-21,00) Stretnutie Modlitby a Pôstu SKr, ktoré sa uskutoční, v Roku Sedembolestnej P. a M. Márie, v stredu 25. júna 2014, po sv. omši, o 19,00h v sídle SKr, na ulici Tupolevova 6b v Bratislave.

Súčasťou stretnutia bude zamyslenie na tému

Zveriť – zasvätiť sa BOHU znamená uveriť Bohu.

S láskou a modlitbou za Vaše rodiny Mária Ľubomíra

9.)

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Milované sestry Pozývam Vás na 2,5H (19,00-21,30) Stretnutie Modlitby a Pôstu SKr, ktoré sa uskutoční,

v Roku Sedembolestnej P. a M. Márie, v stredu 9. júla 2014, po sv. omši o 19,00, o 20,00h v sídle SKr

na ulici Tupolevova 6b v Bratislave.

Súčasťou stretnutia budú Modlitby bl. sestry Zdenky Š.

S láskou a modlitbou za Vaše rodiny Mária Ľubomíra

Jednodňová Duchovná Obnova členiek

Spoločenstva Kráľovná rodiny:

 1. august 2013

Kostol Sv. Rodiny v Bratislave Petržalke, Nám Jána Pavla II.

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Všetky ženy pozývame na DEŇ modlitby, pôstu a mlčania

 1. august 2013, štvrtok, Sviatok Panny a Matky Márie Kráľovnej

10,00h       Modlitby k Duchu Svätému

10,30h       Modlitba Slávnostného posvätného

ruženca

11,30h       Mariánske hnutie – zasvätenie P. Márii

rozjímanie /Mária Gregorovičová/

12,00h       Anjel Pána

Byť v Spoločenstve Kráľovná rodiny znamená, snažiť sa byť dobrou ženou v Katolíckej Cirkvi

Rozjímanie, obnova sľubov, predstavenie knihy SKr

13,00h       Obed

/čistý chlieb, čaj, káva, voda, mlčanie, možnosť tichej modlitby/

14,00h       Meditácia, P. Pius OP

14,30h       Modlitby pred Vyloženou Sviatosťou Oltárnou

Zároveň možnosť svätej spovede

16,00h       Svätá omša, postup v SKr

17,00h       Agapé /chlieb, čaj, káva, voda/

/Prosím, aby ste so sebou ako dar pre ostatných neprinášali jedlo z dôvodu pôstu./

Požehnaný čas.

Všetci Naši Nebeskí Patróni orodujte za nás!!! Amen.

Niektoré ďalšie stretnutia členiek SKr:

Niektoré členky sa zúčastnili ďalších duchovných akcií, aktivít, pútí ako je:

Duchovná obnova Eucharistický plameň s P. Jozefom Vadekkelom.

Duchovná obnova s P. Jamesom Manjackalom.

Seminár s exorcistom Jozefom Marettom.

Farských duchovných obnov.

Púti na Mariánskych miestach Medžugorie, Šaštín, Marianka, Levoča, Staré Hory a iné.

Pútí na iných miestach ako je napríklad Skalka pri Trenčíne a ďalšie.

 

Členky SKr sa stretávajú pri mnohých ďalších príležitostiach vo farnosti a osobných stretnutiach ako sú sv. omše, iné liturgické modlitby, farské aktivity, púte, návštevy, vzájomné súkromné stretnutia, modlitby, rozhovory a iné.

III. Ďalšie aktivity SKr

 

Publikácia:

 

Publikácia SKr s názvom Spoločenstvo Kráľovnej rodiny vyšla v auguste 2013, vo vydavateľstve Charis v počte kusov 200.

 

Prednášky:

Ľubomíra Cehuľová vyučuje Náboženskú výchovu na Základných školách v Dúbravke, Moste pri Bratislave a Vajnoroch.

Prednáša Špeciálnu Morálnu teológiu a časť Dogmatickej teológie na Univerzite tretieho veku na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave.

Aktívne sa zúčastňuje akcií v súvislosti s ochranou života a rodiny.

Ďalšie aktivity a modlitbové stretnutia:

Členky SKr sa aktívne zúčastňujú aj na ďalších akciách Fóra života a iných organizácii.

Členky SKr, predovšetkým M. Helena Suchitrová, spolupracujú so spoločenstvom Život ako dar a zúčastňujú sa:

– modlitieb za ochranu počatého života

– modlitieb pred nemocnicami v ktorých sa vykonávajú interrupcie

– pochodov za ochranu života

Členky SKr sa zúčastňujú modlitieb, predovšetkým modlitby Posvätného ruženca pred Svätými omšami. Za všetky spomenieme M. Helenku Jurkovú, M. Klementínu, M. Annu Novotnú…

Členkám SKr ďakujeme za upratovanie kostolov vo svojich farnostiach, za všetkých spomenieme M. Jozefínu Cehuľovú, M. Danku Janočkovú,…

 1. Oľga Hladíková a M. Danka Hozová sú členkami Cirkevného zboru Glória v Zohore.

 1. Vierka Mičková bola a Eva Kalinová je členkou speváckeho zboru v kostole Sv. Rodiny v Bratislave.

Najdôležitejšia činnosť a modlitba členiek Spoločenstva Kráľovnej rodiny je v rámci rodiny a pre rodinu. Každodenná „neviditeľná“ práca v domácnosti, ktorá nech slúži na Božiu slávu a pre spásu našich rodín. AMEN

 1. Sväté omše

Spoločenstva Kráľovnej rodiny

 

 

Sväté omše pre Pátra Piusa OP, august 2013:

1.) Sv. omša za Božie požehnanie a milosti pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny,  naše rodiny a všetkých, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú a ktorým sme sľúbili modlitbu. /sv. omša slúžená v kostole Svätej rodiny 22. 8. 2013 P. Piusom OP./

2.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti na získanie Večnej radosti v Nebi pre Máriu Ľubomíru s rodinou.

3.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti na získanie Večnej radosti v Nebi pre Máriu Timoteju s rodinou.

4.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti na získanie Večnej radosti v Nebi pre Máriu Helenu Jurkovú s rodinou.

5.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti na získanie Večnej radosti v Nebi pre Máriu Jozefínu s rodinou.

6.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti na získanie Večnej radosti v Nebi pre Máriu Klementínu s rodinou.

7.) Sv. omša za Božie požehnanie a potrebné milosti na získanie Večnej radosti v Nebi pre Máriu Annu Novotnú s rodinou.

8.) Sv. omša na úmysel za oslobodenie od hriechov, ktoré sme symbolicky obetovali Bohu na duchovnej obnove SKr 22.8.2013.

9.) Za Božie požehnanie a milosť pre P. Piusa OP.

10.) Za Božie požehnanie a milosť pre P. Eliasa Vellu.

11.) Za večnú slávu pre zosnulého P. Vojtecha OP.

 

Svätá omša za Spoločenstvo Kráľovnej rodiny v kostole Sv. Rodiny, polnočná o 22,00h 24.12 2013

 

Sväté omše pre Pátra Piusa OP, december 2013

1.) Sv. omša za odpustenie hriechov, Božie požehnanie a milosti pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny a  naše rodiny.

2.) Sv. omša za odpustenie hriechov, Božie požehnanie a milosti pre všetkých, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú a ktorým sme sľúbili modlitbu.

3.) Sv. omša za odpustenie trestov za hriechy a večnú radosť v Nebi pre všetkých našich zosnulých vrátane nenarodených detí.

4.) Sv. omša na poďakovanie a za Božie požehnanie i potrebné milosti na získanie Večnej radosti v Nebi pre Danku Janočkovú z príležitosti 50. narodenín.

5.) Sv. omša na poďakovanie a za Božie požehnanie i potrebné milosti na získanie Večnej radosti v Nebi pre Danku Hozovú z príležitosti 60. narodenín.

Sväté omše pre Pátra Piusa OP, január 2014:

1.) Svätá omša ako Novoročný dar za Božie požehnanie a potrebné milosti pre kňaza Jozefa Dúca i pána kaplána vo farnosti Sv. Rodiny.

Sväté omše pre Pátra Piusa OP, apríl 2014:

Gregoriánske sv. omše za zosnulú Máriu Vierku Mičkovú

 

Sväté omše pre Pátra Piusa OP, máj 2014:

Prosím Dobrého Boha, aby tieto úmysly boli vypočuté na príhovor našej mamy Sedembolestnej Patrónky Slovenska, sv. Jozefa jej ženícha a všetkých našich Nebeských patrónov SKr.

1.) Za Božie požehnanie a potrebné milosti pre Máriu Klementínu z príležitosti 75. narodenín.

2.) Za Božie požehnanie a milosti pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny.

3.) Za Božie požehnanie a milosti pre všetkých ktorí pomáhajú Spoločenstvu Kráľovnej rodiny a všetkých ktorým sme sľúbili modlitbu.

4.) Za všetkých zosnulých členov rodín SKr.

5.) Za všetky nenarodené a nepokrstené deti rodín SKr.

Od augusta 2013 do konca júla 2014 dalo SKr odslúžiť 23 svätých omší a 30 sv. omší Gregoriánskych za zosnulú Máriu Vierku.

Spolu 53 sv. omší.

 

Členky SKr dávajú odslúžiť sväté omše na konkrétne úmysly svojich rodín podľa odporúčaní SKr.

 

 1. Materiálne zabezpečenie

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny potrebuje a veľmi prosí o materiálnu finančnú pomoc. Môžeme to nazvať modernejšími pojmami ako sponzorstvo, finančný dar, či účasť na filantropickom postoji, alebo pojmami staršími ako je mecenášstvo či almužna.

Je faktom, že Spoločenstvo Kráľovnej rodiny má dominikánsku charizmu a dominikánska rehoľa je žobravý rád. Preto sa nevyhýbam pojmu žobranie. Spoločenstvo Kráľovnej rodiny žobre o materiálne prostriedky, aby mohlo fungovať na česť a slávu Božiu a pre spásu našich rodín – nás ľudí. A sme vďačné za každý cent.

Materiálne prostriedky na vykonávanie evanjelizačnej činnosti SKr pozostávajú z osobnej dobročinnosti členiek a podporovateľov SKr a z malých sponzorských príspevkov.

Každý kto SKr akýmkoľvek spôsobom pomohol je zahrnutý v našich modlitbách a svätých omšiach, slúžených za dobrodincov SKr.

Vyhodnotenie príjmu 2% z daní:

V roku 2013 sme na účet SKr dostali 427,02€ z dvoch percent z daní za rok 2012.

Na vydanie publikácie SKr, ktorá obsahuje odporúčania i stanovy SKr a stručné životopisy našich svätých patrónov bolo použitých 879,80€. Publikácia vyšla v auguste 2013, vo vydavateľstve Charis v počte kusov 200.

Svojimi modlitbami ďakujeme všetkým ďalším sponzorom, ktorí nám pomáhajú. Za všetkých spomeniem aspoň Ľubicu Elekovú, Alexandru Hollú, Antona Dvorana a Mariána Tomašeca, ktorí nám na účet viackrát poslali niekoľko desiatok eur. Za sponzorskú výrobu plagátov na účely nášho SKr ďakujeme pánovi Jozefovi Múčkovi.

 

            ĎAKUJEME všetkým.

Doklady účtu a pokladne SKr sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle SKr.

         S úctou a vďakou Pánu Bohu i Vám všetkým

Mária Ľubomíra Cehuľová

V Bratislave, 8. augusta 2014

Svätý Dominik a všetci naši Nebeskí patróni orodujte za nás! Amen.

– – – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

ThDr. ThLic. Ľubomíra Cehuľová, MPH

Tupolevova 6b; 851 01 Bratislava

e-mail: lubomiracehulova@gmail.com; mobil: 0908578431

Číslo účtu: 2628175016/1100

IČO Spoločenstva Kráľovnej rodiny: 42169411