Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Tupolevova  6b; 851 01 Bratislava, mobil:0908578431, e-mail:lubomiracehulova@gmail.com

Spoločenstvo Kráľovná rodiny

duchovné spoločenstvo

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

občianske združenie

SKr

Správa č. 2

za obdobie august 2010 – júl 2011

Svedectvo

Z Božej milosti, v lete 2007 som bola od polovice júla do polovice augusta v Krakove v kláštore kontemplatívnočinných sestier dominikánok. Raňajky, obedy a večere som z dobroty sestier prijímala v malej miestnosti pre návštevy, ktorá bola tmavá z dôvodu malého okienka. Na stene visel obraz Márie s Ježiškom na rukách. Bol to zarámovaný plagát – fotka kamennej šedej sochy, ktorá pôsobila veľmi chudobne a pochmúrne. Pri pravidelnom pohľade na tento obraz som mala pocit, že sa dívam na biednu chudáčku s dieťaťom na rukách. A vtedy som si uvedomila, že „táto chudera“ je Kráľovná Neba i Zeme. Zároveň som si spomenula na moju mamu – „chuderu“ z chudobnej roľníckej rodiny i dediny. Myslela som na všetky biedne ženy, ktoré nie sú ocenené a docenené a predsa vďaka ich každodenným „maličkostiam“, ktoré konajú s dôverou v Boha pre svoje rodiny, stojí svet. Sú to v Božích očiach kráľovné svojich rodín, podľa vzoru Božej i našej Matky Márie.

Z Božej milosti, podľa priania mamy Márie, s Duchom Svätým som za jedno popoludnie napísala odporúčania Duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny v charizme svätého otca Dominika. Spoločenstvo Kráľovná rodiny sa počalo v súvislosti so sviatkom sv. Dominika 8. augusta 2007.

Citujem úvod originálu rukopisu odporúčaní SKr:

„Dnes 7.8.2007 po krásnom sviatku Premenenia Pána a pred Slávnosťou sv. Dominika, mám túžbu založiť Spoločenstvo Kráľovnej rodiny. Spoločenstvo Kráľovná rodiny v mojom srdci už existuje, preto o ňom píšem ako o už existujúcej, pre spásu duší v Cirkvi , veľmi potrebnej inštitúcii…“

Nasledovali moje modlitby za SKr zvlášť 15. augusta 2007 v kostole mníchov kamaldulov na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. A 17. augusta 2007 na sviatok sv. Hyacinta v kostole a v kláštore dominikánov v Krakove, kde je sv. Hyacint pochovaný. O modlitbu za SKr som šla poprosiť sestru Hyacintu zo Slovenska, ktorá bola v tom čase v Krakove v kontemplatívnom kláštore sestier dominikánok. Tiež som prosila o modlitbu za naše Spoločenstvo sestru vrátničku v kláštore kontemplatívnočinných sestier dominikánok, kde som bývala. Veľmi som sa potešila, že v čase keď som prišla na vrátnicu prosiť sestru o modlitbu, na stene visel kalendár s fotografiou nášho otca kardinála Jozefa Tomku.

Po návrate na Slovensko som odporúčania prepísala do počítača na sviatok Márie Kráľovnej a sviatok Ruženy Límskej OP 22. a 23. 8. 2007.

Prvý kňaz, ktorému som sa zverila s poslaním založiť Spoločenstvo Kráľovná rodiny, ešte v Krakove, bol P. Rajmund OP, neskôr v Bratislave Vd.p. Jozef Dúc, v ktorého farnosti Spoločenstvo vzniklo, neskôr P. Konštanc OP a ďalší. O neoficiálne požehnanie som osobne prosila otca biskupa Rudolfa Baláža, otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského i otca kardinála Jozefa Tomku a viacerých kňazov.

 1. februára 2008 som z Božej milosti bola v cele sv. Dominika, v Ríme na Santa Sabíne, v generálnom kláštore bratov dominikánov. Otcovi Dominikovi v Jeho cele som nahlas prečítala odporúčania SKr v Jeho charizme a prosila som o pomoc otca Dominika i všetkých dominikánskych svätých.

Ďakujem za duchovnú záštitu nad naším Spoločenstvom provinciálovi dominikánov na Slovensku, P. Reginaldovi OP a všetkým kňazom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhajú.

Každý deň odovzdávam Spoločenstvo Kráľovnej rodiny do náručia Božej Všemohúcnosti na orodovanie Kráľovnej rodiny. Nech je cez nás a v nás oslávený Trojjediný Boh, aby sme my mohli byť vo večnosti oslávení v Ňom.

S vďakou Bohu za Jeho lásku Mária Ľubomíra Cehuľová. Bratislava, 8.8.2011

 1. Členky

Členky duchovného Spoločenstva Kráľovná rodiny

zo dňa 9.10. 2010 za účasti P. Rajmunda OP v Marianke:

Mária Ľubomíra CEHUĽOVÁ                   obnova sľubu na celý život

Mária Timoteja HUDECOVÁ                    obnova sľubu na celý život

Mária Helena JURKOVÁ                          škapuliar, sľub na jeden rok

Mária Klementína TOBIAŠOVÁ               škapuliar, sľub na jeden rok

Mária Helena SUCHITROVÁ                   ruženec, sľub na jeden rok

Mária Jozefína CEHUĽOVÁ                     ruženec, sľub na jeden rok

Mária Oľga HLADÍKOVÁ                           krížik

Mária Anna NOVOTNÁ                             krížik

Mária Hanka BALOGHOVÁ                      krížik

Mária Danka JANOČKOVÁ          obnovenie prijatia krížika

Mária Miriam JANOVSKÁ             obnovenie prijatia krížika

Viera MIČKOVÁ                              sympatizantka /prijatie krížika SKr 8.10.2008/

Margita ĎURANNOVÁ                   sympatizantka

Dana HOZOVÁ                                sympatizantka

Elena LICHÁ ZÁBRANSKÁ          sympatizantka

Eva KALINOVÁ                               sympatizantka

Bernadeta KINČEŠOVÁ                sympatizantka

Petra DEPTOVÁ Krempaská        sympatizantka

Stanislava MIKLÁŠOVÁ                sympatizantka

Marcela PILKOVÁ                           sympatizantka

Členky občianskeho združenia Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

zo dňa Valného zhromaždenia SKr 27.12. 2010:

Jozefína CEHUĽOVÁ         – Hradisko

Ľubomíra CEHUĽOVÁ       – Bratislava

Margita ĎURANNOVÁ       – Bratislava

Oľga HLADÍKOVÁ              – Zohor

Dana HOZOVÁ                    – Zohor

Mária HUDECOVÁ             – Zlaté Moravce

Danka JANOČKOVÁ          – Bratislava

Miriam JANOVSKÁ             – Banská Bystrica

Helena JURKOVÁ              – Bratislava

Eva KALINOVÁ                   – Bratislava

Bernadeta KINČEŠOVÁ    – Bratislava

Viera MIČKOVÁ                  – Bratislava

Helena SUCHITROVÁ       – Bratislava

Klementína TOBIAŠOVÁ   – Bratislava

 

 

 1. Duchovné obnovy

 

/stretnutia/ Spoločenstva Kráľovná rodiny pre ženy so zameraním pre dobro rodín

/prezentácia prítomných v archíve SKr/

Program Duchovných obnov v kostole Svätej Rodiny

v Bratislave Petržalke 1X v mesiaci:

Farnosť Svätej rodiny, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pozývame Vás na Duchovnú obnovu pre dobro rodiny

štvrtý pondelok v júli 26. 7. 2010 a štvrtý pondelok v auguste 23. 8. 2010

Program

18,30 – modlitba posvätného ruženca

19,00 – svätá omša a adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

20,00 – film o sv. Augustínovi a sv. Monike I. a II. časť

modlitba na záver

– – – – – – –

Farnosť Svätej rodiny, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pozývame Vás na Duchovnú obnovu pre dobro rodiny

v pondelok 27.septembra 2010

Program

17,30 – modlitba posvätného ruženca

18,00 – svätá omša

18,45 – adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

19,30 – prednáška

ThLic. Jozef Pajerský -RODINA ako DOMÁCA CIRKEV

modlitba na záver

– – – – – – –

Farnosť Svätej rodiny, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Všetky ženy pozývame na Duchovnú obnovu pre dobro rodiny

v pondelok 25.októbra 2010

Program

17,30 – modlitba posvätného ruženca

18,00 – svätá omša

18,45 – adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

19,30 – téma: Ako sa modliť Záchranný ruženec

– – – – – – –

Farnosť Svätej rodiny, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pripojme sa k výzve svätého otca Benedikta XVI.

modlitbou za úctu k životu.

Všetky ŽENY pozývame na Duchovnú obnovu pre dobro rodiny

v kostole Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke

v pondelok 22.novembra 2010

Program

17,30 – modlitba posvätného ruženca

18,00 – svätá omša

18,45 – adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

19,30 – téma na zamyslenie: Prečo sú nenarodené deti naše deti

21,00h           Modlitba na záver

– – – – – – –

Farnosť Svätej rodiny, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Všetky ŽENY pozývame na Duchovnú obnovu pre dobro rodiny

v kostole Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke

v pondelok Vianočnej oktávy 27.decembra 2010

Program

17,30 – modlitba posvätného ruženca

18,00 – svätá omša

18,45 – adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

19,30 – téma na zamyslenie: Prečo je dôležité patriť do spoločenstva

21,00h           Modlitba na záver

– – – – – – –

Kostol Svätej Rodiny,  Nám. Jána Pavla II. Bratislava – Petržalka

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Všetky ženy srdečne pozývame na duchovné obnovy

pre dobro našich rodín každý štvrtý pondelok v mesiaci

pondelok 24. januára 2011

pondelok 28. februára 2011

pondelok 28. marca 2011

pondelok 18. apríla 2011 /tretí pondelok/

pondelok 23. mája 2011

pondelok 27. júna 2011

Program

17,30 – modlitba posvätného ruženca

18,00 – svätá omša

18,45 – adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

19,30 – úvaha nad širokou témou:

Evanjelium života v našej rodine

21,00 – modlitba na záver

– – – – – – –

Farnosť Svätej Rodiny

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Duchovná obnova pre dobro rodiny

v pondelok 28. februára 2011

v rámci farskej pútnickej svätej omše

ku cti blahoslavenej sestry Zdenky, patrónky SKr

v kostole Svätého Kríža, kde je sídlo pozostatkov blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej v areály nemocnice v Podunajských Biskupiciach

15,30 h – Ruženec Skr

16,00h – Svätá omša

– – – – – – –

Kostol Svätej Rodiny

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Všetky ženy srdečne pozývame na duchovnú obnovu

pre dobro našich rodín pondelok 28. marca 2011

Program

17,30 – modlitba posvätného ruženca

18,00 – svätá omša

18,45 – adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

19,30 – prednáška P. Piusa OP:

Blahoslavená Imelda OP a sv.Tomáš Akvinský OP

ako vzory lásky k EUCHARISTII

21,00 – modlitba na záver

– – – – – – –

Kostol Svätej Rodiny, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Všetky ženy srdečne pozývame na pôstnu duchovnú obnovu

pondelok 18. apríla 2011

Program

17,30 – modlitba ruženca Sedembolestnej Panny a Matky Márie

18,00 – svätá omša

18,45 – adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

19,30 – film o živote sv. Márie Goretti

21,15 – modlitba na záver

– – – – – – –

Kostol Svätej Rodiny, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Všetky ženy srdečne pozývame na DUCHOVNÚ OBNOVU

pre dobro rodiny pondelok 25. júla 2011

Program

18,30 – modlitba Posvätného ruženca

19,00 – svätá omša

19,45 – adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

20,15 – stretnutie v pastoračnej miestnosti na tému Ez 37,1-10

21,00 – modlitba na záver

Program Duchovných obnov SKr

v ďalších farnostiach v rámci Slovenska

Farnosť Bratislava – Rača:

Farnosť BA – Rača, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pripojme sa k výzve svätého otca Benedikta XVI. modlitbou za úctu k životu.

Všetky ŽENY pozývame na ADVENTNÚ Duchovnú obnovu pre dobro rodiny

v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v nedeľu 12. decembra 2010

Program od 16,30 – 19,00h

– modlitba ruženca k Božiemu milosrdenstvu

– modlitby za úctu k životu

– téma na zamyslenie:

Evanjelium života v našej rodine

– predstavenie knihy: Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia

– modlitba radostného ruženca

– – – – – – –

Farnosť BA – Rača, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Všetky ŽENY pozývame na Duchovnú obnovu pre dobro rodiny

vo farskom kostole v nedeľu 20. februára 2011 o 17,00

Program

– Korunka k Božiemu milosrdenstvu

– Záchranný ruženec a obetovanie hriechov našich rodín Božiemu Milosrdenstvu.

– téma na zamyslenie: Obeta je premena nižšieho na vyššie

– Modlitba Ruženca Svetla s Jánom Pavlom II.

19,00  – Svätá omša

– – – – – – –

Farnosť BA – Rača, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Všetky ŽENY pozývame na obnovu s Duchom Svätým pre dobro rodiny

v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v nedeľu 12. júna 2011

Program 16,30 – 19,00h

Odovzdanie našich rodín do Božieho milosrdenstva a obnova v Duchu Svätom.

Modlitba slávnostného ruženca a o 19,00h Svätá omša

Farnosť sv. Mateja Tvarožná a filiálky:

Kostol Povýšenia Svätého Kríža Hradisko, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Silvester v noci 31.12.2010 – 1.1.2011; Modlitby v kostole, 23,30h -00,30h

– – – – – – –

Farnosť sv. Mateja, Tvarožná, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pripojme sa k výzve svätého otca Benedikta XVI. modlitbou za úctu k životu

Všetky ŽENY pozývame na VIANOČNÚ Duchovnú obnovu pre dobro rodiny vo farskom  kostole v Tvarožnej, v nedeľu 2. januára 2011

Program 15,00 – 17,00h:

– modlitba ruženca k Božiemu milosrdenstvu

– modlitby za úctu k životu

– téma na zamyslenie: Evanjelium života v našej rodine

– predstavenie knihy: Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia

– modlitba Radostného ruženca

Vystavené obrázky autorky Timoteji Posolstvo so sklerózou multiplex

– – – – – – –

Kostol SRDCA PÁNA JEŽIŠA Vlkovce, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Vás v deň Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie

Pozývajú na výstavu obrazov Duchovné posolstvo života so sklerózou multiplex od autorky Timoteji s osobným svedectvom autorky

A prezentáciu knihy Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia

od autorky Ľubomíry Cehuľovej

v nedeľu 15. 8. 2010 po svätej omši

– – – – – – –

Kostol Najsvätejšieho SRDCA PÁNA JEŽIŠA, Vlkovce

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Srdečne Vás pozývame Na Pôstnu DUCHOVNÚ OBNOVU

 1. apríla 2011 na Kvetnú Nedeľu Veľkého týždňa o 14,00h

Program:

14,00  Krížová cesta

14,45  Modlitby k Božiemu Milosrdenstvu

15,15  Zamyslenie – Obeta je premena nižšieho na vyššie

15,30  Obetovanie hriechov našich rodín Božiemu milosrdenstvu

15,45  Modlitba Bolestného ruženca s Jánom Pavlom II.

Farnosť Ľubica:

Katolícka farnosť Ľubica, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Vás pozývajú na výstavu obrazov Duchovné posolstvo života so sklerózou multiplex

v sobotu 13. 8. 2010

Program v kostole Nanebovzatia Panny Márie

 1. Svätá omša o 18,30h

 2. Výstava obrazov Duchovné posolstvo života so sklerózou multiplex

a osobné svedectvo autorky

 1. Prezentácia knihy: Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia

od autorky Ľubomíry Cehuľovej

Farnosť sv. Kráľa Štefana v Stupave:

Farnosť sv. Kráľa Štefana v Stupave, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Všetky ženy srdečne pozývame na adventnú DUCHOVNÚ OBNOVU pre dobro rodiny, ktorá sa uskutoční v nedeľu 5. 12. 2010 o 15,00h

Program v kostole sv. Kráľa Štefana:

15,00h Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

16,00h Radostný ruženec s Jánom Pavlom II. pred oltárom Panny Márie

Program v pastoračnej miestnosti:

17,00h Predstavenie Spoločenstva Kráľovnej rodiny

Zamyslenie na tému . Ruženec ako prostriedok spásy našich rodín

Agapé

19,00h Modlitba na záver

– – – – – – –

Farnosť sv. Kráľa Štefana v Stupave, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Všetky ženy srdečne pozývame na pôstnu DUCHOVNÚ OBNOVU pre dobro rodiny

v nedeľu 13.3. 2011 o 15,00h – 18,00h

Program v kostole sv. Kráľa Štefana:

15,00h Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou

Obetovanie hriechov našich rodín Božiemu Milosrdenstvu

16,00h Bolestný ruženec s Jánom Pavlom II. pred oltárom Panny Márie

Program v pastoračnej miestnosti:

16,30h Zamyslenie na tému: Obeta je premena nižšieho na vyššie

Agapé – vzájomné povzbudenie

18,00h Modlitba na záver

Farnosť Trnavá Hora – Jalná:

Farnosť Trnavá Hora, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pripojme sa k výzve svätého otca Benedikta XVI. modlitbou za úctu k životu

Všetky ŽENY pozývame na ADVENTNÚ Duchovnú obnovu pre dobro rodiny

vo farskom  kostole sv. Jána Nepomuckého v nedeľu 28.novembra 2010

Program 15,00 – 17,00h:

– modlitba ruženca k Božiemu milosrdenstvu

– modlitby za úctu k životu

– téma na zamyslenie: Evanjelium života v našej rodine

– predstavenie knihy: Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia

– modlitba radostného ruženca

– – – – – – –

Farnosť Trnavá Hora, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Všetky ŽENY pozývame na Duchovnú obnovu pre dobro rodiny

vo farskom  kostole sv. Jána Nepomuckého v sobotu 5. marca 2011

Program 15,00 – 18,00h:

15,00  Modlitba ruženca k Božiemu milosrdenstvu

15,30  Záchranný ruženec a obetovanie hriechov našich rodín Všemohúcemu Bohu

16,00  téma na zamyslenie: Ruženec ako prostriedok spásy našich rodín

16,15  modlitba Ruženca Svetla; 17,00   Svätá omša

– – – – – – –

Farnosť Trnavá Hora, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Všetky ŽENY pozývame na obnovu s Duchom Svätým v sobotu 11. júna 2011

Program o 13,00h na farskom úrade

Modlitba a Prezentácie

Rozoznávanie Kultúry Života od ne-kultúry smrti v súčasnej dobe

Odovzdanie našich rodín do Božieho milosrdenstva a obnova v Duchu Svätom

17,30  Svätá omša

Farnosť Láb – Záhorie

Farnosť Láb, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Pozývame Vás na Duchovnú obnovu pre dobro rodiny

v kostole Všetkých Svätých v nedeľu 22.mája 2011 o 15,00 h

Program

-modlitba ruženca k Božiemu milosrdenstvu

-modlitba posvätného ruženca s Jánom Pavlom II. za naše rodiny

Výstava obrazov: Duchovné posolstvo života so sklerózou multiplex od autorky Timoteji a Osobné svedectvo autorky

Prehliadka obrazov spojená s možnosťou kúpy

Vyšné Repaše – filiálka vo farnosti Ulož:

Kostol Sv. Kataríny Alexandrijskej Vyšné Repaše, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Duchovná obnova pre ženy 18. 6.2011 v sobotu o 18,00h

Program

– Odporúčanie naších rodín do náručia Božieho milosrdenstva

– Radostný Ruženec s Jánom Pavlom II.

19,00h Svätá omša

– – – – – – –

Kostol Sv. Kataríny Alexandrijskej Vyšné Repaše, Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

Duchovná obnova pre ženy 19. 6.2011 v nedeľu

Program  18,00h-20,30h

Modlitby za úctu k životu

Záchranný ruženec za naše rodiny

Téma na zamyslenie: Evanjelium života v našej rodine

Slávnostný Ruženec s Jánom Pavlom II.

Celodenná Duchovná Obnova členiek

Spoločenstva Kráľovná rodiny:

Celodenná Duchovná Obnova členiek SKr sa uskutočnila

v sobotu 9.10. 2010 v Mariánskom pútnickom mieste MARIANKA

pod vedením pápežského spovedníka P. Rajmunda OP

Program

9,30-10,30    Privítanie – CHVÁLIME BOHA

Modlitba k Duchu Svätému

Vyloženie Sviatosti Oltárnej

Rozjímavý Radostný ruženec

10,30-11,00  agapé

11,00-12,30  Rozjímanie nad Odporúčaniami SKr

Možnosť Svätej spovede

12,00              Anjel Pána

12,30-13,30  Obed

13,30-14,30  Obetovanie zlozvykov našich rodín na oltár

Záchranný ruženec obetovania vlastných bludov

Možnosť Svätej spovede

Možnosť súkromnej modlitby príhovoru

14,30-15,00  Krížová cesta súkromná po 12. zastavenie

15,00-15,30  Spoločné Odovzdanie hriechov našich rodín

na Kalvárii pri 12. zastavení

Spoločná modlitba Ruženca k Božiemu milosrdenstvu

Spoločné dokončenie Krížovej cesty

15,30-16,30  Svätá omša

16,30- 17,00 Slávnostný postup a sľuby v SKr

17,00              agapé

III. Ďalšie aktivity

Spoločenstva Kráľovnej rodiny

Prednášky:

Ľubomíra Cehuľová vyučuje Náboženskú výchovu na Základnej škole v Dúbravke.

Prednáša Špeciálnu Morálnu teológiu a časť Dogmatickej teológie na Univerzite tretieho veku na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave.

Na Inštitúte rodiny Jána Pavla II. Teologickej fakulty Katolíckej univerzity so sídlom v Bratislave Dúbravke prednáša Psychosexuálny a Biomedicínsky rozmer manželského života, Prenatálny a postnatálny vývoj človeka a Fyziológiu ľudskej reprodukcie.

Aktívne sa zúčastňuje na konferenciách v súvislosti s ochranou života a rodiny.

Ďalšie aktivity a modlitbové stretnutia:

Správa Spoločenstva Kráľovnej rodiny pre Fórum života

Sviečka za nenarodené deti, November 2010:

Prevzali sme od Vás 500 sviečok na ktoré sme nalepili špeciálne nálepky.  Plagátiky s modlitbou o úcte k životu, sme ďalej rozmnožovali a ponúkali spolu so sviečkami.

Do projektu sme zahrnuli:

Farnosť Svätej rodiny v Petržalke.

Farnosť Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke.

Farnosť Kráľovnej rodiny v Rači.

Farnosť sv. Kráľa Štefana v Stupave.

Kostol v malej dedinke Hradisko na Východnom Slovensku.

Klub kresťanských seniorov v Bratislave.

Plagáty a modlitbu za úctu k životu, na nástenku do kostolov, sme zároveň dali na Východnom Slovensku do dedín: Tvarožná, Vlkovce, Hozelec.

S radosťou Vám oznamujeme, že záujem o sviečky bol väčší ako sme mohli tentoraz poskytnúť.

– – – – – – –

Členky SKr sa aktívne zúčastňujú aj na ďalších akciách Fóra života a iných organizácii.

– – – – – – –

Členky SKr, predovšetkým Helena Suchitrová, spolupracujú so spoločenstvom Život ako dar a zúčastňujú sa:

– modlitieb za ochranu počatého života

– modlitieb pred nemocnicami v ktorých sa vykonávajú interrupcie

– pochodov za ochranu života

– – – – – – –

Členky SKr sa zúčastňujú modlitieb, predovšetkým modlitby Posvätného ruženca pred Svätými omšami vo farnosti, za všetky spomenieme Helenku Jurkovú, Lenku Tobiášovú, Annu Novotnú …

Organizujú príležitostné slávnostné modlitby z dôvodu sviatkov patrónov SKr.

Zúčastňujú sa na rôznych pútiach a duchovných obnovách v rámci, spoločenstva, farnosti i rodiny.

 1. apríla 2011 sa uskutočnila púť viacerých členiek SKr do Rajeckých Teplíc ku sv. Gianne Berettovej Mollovej, /kde sme sa osobne stretli s dcérou sv. Gianny, Emanuelou Giannou/ a do Rajeckej Lesnej k Slovenskému Betlehemu.

– – – – – – –

Členky SKr sa súkromne stretávajú pri modlitbe alebo vzájomných rozhovoroch.

– – – – – – –

Členkám Skr ďakujeme za upratovanie kostolov vo svojich farnostiach, za všetkých spomenieme Danku Janočkovú, Jozefínu Cehuľovú…

Helenke Jurkovej ďakujeme za varenie pre kňazov.

– – – – – – –

Najdôležitejšie modlitby a činnosť členiek Spoločenstva Kráľovnej rodiny je v rámci rodiny a pre rodinu. Každodenná „neviditeľná“ práca v domácnosti, ktorá nech slúži na Božiu slávu a pre spásu našich rodín.

 1. Sväté omše

Spoločenstva Kráľovnej rodiny

Pre P. Rajmund OP: 1. Za Božie požehnanie pre Vdp. Jozefa Dúca /4.10.2010/

Duchovná kytica pre pána farára Jozefa Dúca z príležitosti 41. narodenín  Svätá omša za Božie požehnanie a milosti pre Vd.p. Jozefa Dúca, ktorú slúži Páter Rajmund OP v Ríme 4. októbra 2010 a ďalšie modlitby a duchovné obety SKr

 1. Za Božie požehnanie a milosti pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny /9. 10. 2010/

 2. Za Božie požehnanie a milosti pre dobrodincov Spoločenstva Kráľovnej rodiny /október 2010/

– – – – – – –

Pre Pána farára Jozefa Hagovského za obyvateľov Hradiska /leto 2010/:

 1. Za odprosenie hriechov neúcty voči Božiemu telu a Kristovej Krvi a odprosenie za svätokrádežné pristupovanie k Svätému prijímaniu v našej dedine Hradisko, ktoré spôsobuje pohoršenie pre iných.

 2. Za odpustenie ľahkovážneho prístupu k Eucharistii v dňoch, keď je v našom kostole vyložená Sviatosť Oltárna a otvorený kostol je prázdny.

 3. Za väčšiu vieru a úctu k Sviatosti Oltárnej, ktorá je živým Bohom – Ježišom Kristom, pre všetkých v našej dedine Hradisko.

– – – – – – –

 1. 9. 2010 bola odslúžená sv. omša pánom farárom v Červenom kláštore za Požehnanie, Milosti a ochranu pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny (ako poďakovanie kňaza za knihu Bioetika pre vychovávateľov alebo veda prežitia).

– – – – – – –

Na Vianoce 24.12. 2010 o 22,00h bola odslúžená vianočná vigiliina sv. omša za Požehnanie a Milosti pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny v kostole Svätej Rodiny v Bratislave Petržalke Vd.p. Jozefom Pajerským

– – – – – – –

Pre Pána farára Jozefa Hagovského /Január 2011/

1.) Za požehnanie a milosti pre Spoločenstvo Kráľovnej rodiny. /ľubovoľný termín/

2.) Za Božie požehnanie pre všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú Spoločenstvu Kráľovnej rodiny. /ľubovoľný termín/

3.) Na poďakovanie Pánu Bohu a Božie požehnanie pre Jozefínu Cehuľovú z príležitosti 60-tých narodenín. /1. marca 2011 v Hradisku/

– – – – – – –

Pre Pátra Piusa OP /január 2011/: 1.) Za zosnulého P. Aurela Štefka SJ – 7.1.2011

2.) Za P. Rajmunda OP z príležitosti narodenín – 8.1.2011

3.) Za otca Františka z príležitosti narodenín – 9.1.2011

– – – – – – –

Svätá omša za SKr a tých čo Skr pomáhjú 28. marca 2011 v Kostole Svätej rodiny slúžená P. Piusom OP

– – – – – – –

Pre P. Rajmund OP /koniec júna 2011/: Za Božie Požehnanie a milosti pre pána kaplána Jozefa Pajerského z dôvodu jeho preloženia na nové pôsobisko.

– – – – – – –

Pre Pána farára Jozefa Hagovského: Za odpustenie hriechov osočovania, krivého obviňovania a preklínania v celej Tvarožanskej farnosti. /júl. 2011/

Členky SKr dávajú odslúžiť sväté omše na konkrétne úmysly svojich rodín podľa odporúčaní SKr

 1. Materiálne zabezpečenie

Pred nejakým časom som s úsmevom počúvala vyjadrenie členov jedného nemenovaného spoločenstva na rádiu Lumen. Vysvetľovali svoje pôsobenie na základe finančných darov od ľudí. Pár z nich pracuje len pre spoločenstvo, bez zamestnania so mzdou. Žiadajú o sponzorské príspevky a dary od ľudí a vysvetľujú, že je z ich strany správne podporovať u ľudí filantropiu – filantropické myslenie a postoje.

Verím, že s Božou pomocou príde čas, keď Spoločenstvo Kráľovnej rodiny bude mať vo vedení členky, ktoré sa budú môcť venovať iba aktivitám SKr pre dobro rodín cez poslanie žien.

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny potrebuje a veľmi prosí o materiálnu finančnú pomoc. Môžeme to nazvať modernejšími pojmami ako sponzorstvo, finančný dar, či účasť na filantropickom postoji, alebo pojmami staršími ako je mecenášstvo či almužna.

Je faktom, že Spoločenstvo Kráľovnej rodiny má dominikánsku charizmu a dominikánska rehoľa je žobravý rád. Preto sa nevyhýbam pojmu žobranie. Spoločenstvo Kráľovnej rodiny žobre o materiálne prostriedky, aby mohlo fungovať na česť a slávu Božiu a pre spásu našich rodín – nás ľudí. A sme vďačné za každý cent.

Materiálne prostriedky na vykonávanie evanjelizačnej činnosti SKr pozostávajú z osobnej dobročinnosti členiek a podporovateľov SKr a z malých sponzorských príspevkov.

Každý kto Skr akýmkoľvek spôsobom pomohol je zahrnutý v našich modlitbách a svätých omšiach, slúžených za dobrodincov SKr.

V tomto roku sme na účet SKr dostali 448,98 € z dvoch percent z daní za rok 2010.

Doklady účtu a pokladne SKr sú k dispozícii k nahliadnutiu v sídle SKr.

         S úctou a vďakou Pánu Bohu i Vám všetkým

Mária Ľubomíra Cehuľová, zakladateľka SKr

V Bratislave, 8.augusta 2011

– – – – – – –

Spoločenstvo Kráľovnej rodiny

ThDr. ThLic. Ľubomíra Cehuľová, MPH

Tupolevova 6b; 851 01 Bratislava

e-mail: lubomiracehulova@gmail.com; mobil: 0908578431

Číslo účtu: 2628175016/1100

IČO Spoločenstva Kráľovnej rodiny: 42169411